Energiatehokkuuden säädösympäristö

Poliittisilla linjauksilla, säädöksillä ja muulla julkisella ohjauksella on iso vaikutus rakennetun ympäristön kehittymiseen. Käsillä olevan eko- ja energiatehokkuuden murrosvaiheen osalta niiden merkitys on vielä tavanomaista suurempi. On tärkeää mahdollisuuksien mukaan järjestää kansallisella tasolla tilaa sellaisille innovaatioille, kehittämiselle ja kokeiluille, jotka mahdollistavat suomalaisen rakennetun ympäristön kestävää kehitystä tukevan ja resurssiviisaan tulevaisuuden.

Kiinteistö- ja rakentamisalaa koskeva säädösympäristö on moniportainen. Ylätason suuntaviivoja määritellään EU-tasolla ja ilmastopolitiikan puitteissa. Konkreettisimmillaan säädellään rakentamisen käytännön ratkaisuja.

Lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädännön valmistelu

Uudisrakentamista koskevat lähes nollaenergiasäädökset ovat lausunnolla 7.11.2016 asti, eli erittäin lyhyen aikaa huomioiden asian merkittävyyden ja arvioinnin haasteellisuuden. Säädösten ehdotetaan koskevan hankkeita, joille haetaan lupaa vuoden 2017 jälkeen. Siihen asti noudatetaan nykyisiä säädöksiä. RAKLI ottaa mielellään vastaan jäsenten näkemyksiä sisällytettäväksi liiton lausuntoon. Lue lisää 

Ympäristöministeriön asettama hanke valmistelee lainsäädäntöä ja ohjeita, joilla Suomessa siirrytään uudisrakentamisessa lähes nollaenergiarakentamiseen EU:n yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

Lainsäädäntöhankkeen sivut
RAKLIn lausunto hallituksen esityksestä

Tilaa elämälle -blogeja:
Ei yritetä tehdä kaikista rakennuksista formuloita
Hyvinvointia lähes nollaenergiarakentamisella

Lisätietoja: Erkki Aalto, puh. 040 564 8647

Suomen energia- ja ilmastotiekartta 2050

Suomen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, mikä tarkoittaa energian käyttöön liittyvien päästöjen lähes nollaamista. Kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 prosenttia on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta. Vaihtoehtoja vuoden 2050 päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi selvitetään tiekarttatyössä tarkastelemalla vaihtoehtoihin liittyviä haasteita, mahdollisuuksia ja taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi käsitellään vuoteen 2030 ulottuvia tekijöitä kuten EU:n energiapolitiikan tavoitteita.

Energia- ja ilmastotiekartta 2050 (työ- ja elinkeinoministeriö)
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Rakennetun ympäristön sääntely

Säädökset ja julkinen ohjaus luovat raamit ja minimitason, jonka puitteissa kiinteistö- ja rakentamisalalla toimitaan, kehitetään uutta ja innovoidaan. Rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön tavoitteena on rakennusten energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä rakennusten energiakulutuksen pienentäminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

Green Building Council Finland on koonnut tiekarttaan kiinteistö- ja rakentamisalan energiatehokkuutta ja kestävää rakentamista koskevia säädösmuutoksia:
Säädöstiekartta 2013-2020

Rakennusten energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö (ympäristöministeriö)

Suurille yrityksille energiakatselmusvelvoitteita (16.12.2014)

Rakennuksen energiatodistus:
Tietoa rakennuksen energiatodistuksesta (ympäristöministeriö)
Tietoa rakennuksen energiatodistuksesta (Motiva)
Energiatodistusopas 2013
Energiatodistuslomakkeet
Rakennusten energiatodistusten laatijat

Uudet rakennukset

Uudisrakennusten energiankäyttöä on säädelty pitkään. Rakentaminen lisää aina energiankulutusta ja päästövaikutuksia, ellei uudella rakennuksella korvata energia- ja päästöominaisuuksiltaan heikompia tiloja tai kyseessä ole plusenergia- tai nollaenergiarakennus. Uudisrakentamisen vaatimuksia on kiristetty jatkuvasti ja niitä tullaan edelleen kiristämään. Vuosikymmenen vaihteessa uudisrakennuksilta tullaan edellyttämään lähes nollaenergiatasoa.

Rakennuksissa tarvitaan aina jonkin verran energiaa. Nollaenergiarakennuksilla tarkoitetaan sellaisia energiatehokkaita rakennuksia, jotka tuottavat uusiutuvaa energiaa vuositasolla yhtä paljon kuin sitä niissä kulutetaan. Lähes nollaenergiarakennusvaatimukset tulevat edellyttämään merkittävää uusiutuvan energian käytön lisäämistä.

Uudisrakennusten osuus kaikesta kiinteistökannasta on noin prosentti, joten sen energiavaikutus koko rakennuskannan tasolla jää suhteellisen pieneksi.

Olemassa olevat rakennukset

Valtaosa rakennetun ympäristön energiankäytöstä ja päästövaikutuksista tulee vielä pitkälle tulevaisuuteen juontumaan nykyisestä rakennuskannasta.

Olemassa olevan rakennuksen energiatehokkuus (ympäristöministeriö)
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

EU-direktiivit

Euroopan tasolla useat direktiivit säätelevät energian käyttöä rakennetussa ympäristössä. Näitä ovat EPBD, EED, RES ja Ecodesign. Direktiivit sovelletaan kansalliseen lainsäädäntöön.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD)

Energiatehokkuusdirektiivi (EED)
Energiatehokkuusdirektiivin edellyttämä kansallinen lainsäädäntö (työ- ja elinkeinoministeriö)

Uusiutuvan energian direktiivi (RES)