Rakennuttamisen säädösympäristö

Rakentamisen säädösympäristö on ennen näkemättömässä muutosvaiheessa. RAKLI tuo esiin kiinteistön omistajien ja rakennuttajien näkökulmia säädösvalmisteluun toimimalla tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Välitämme jäsenillemme tietoa uusista säädöksistä ja niiden soveltamisesta.

Lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädännön valmistelu

Ympäristöministeriön asettama hanke valmistelee lainsäädäntöä ja ohjeita, joilla Suomessa siirrytään uudisrakentamisessa lähes nollaenergiarakentamiseen EU:n yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

Lainsäädäntöhankkeen sivut
RAKLIn lausunto hallituksen esityksestä

Tilaa elämälle -blogeja:
Ei yritetä tehdä kaikista rakennuksista formuloita
Hyvinvointia lähes nollaenergiarakentamisella

Lisätietoja: Erkki Aalto, puh. 040 564 8647

Hankintalain voimaantulo viivästyy – hankintadirektiivejä sovellettava osittain jo 18.4.2016 alkaen

Hallituksen esityksen antaminen uudesta hankintalainsäädännöstä on viivästynyt. Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut tiedotteen siirtymäajan järjestelyistä. Hallituksen esitys uudesta hankintalainsäädännöstä annettiin eduskunnalle kesäkuussa 2016. Tavoitteena on, että uusi hankintalainsäädäntö tulisi voimaan mahdollisimman pian loppuvuodesta 2016. 

TEM:n tiedote 22.6.2016

MRL muutokset

Maankäyttö- ja rakennuslakiin ehdotetaan vuosina 2015-2016 tehdyn työryhmätyöskentelyn pohjalta muutoksia, jotka koskevat muun muassa hajarakentamisen helpottamista, asemakaavoituksen sujuvoittamista, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten roolia alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksessa sekä vähittäiskaupan suuruksikön sijainnin ohjausta ja pinta-alarajan nostoa.

Halllituksen esitys kesäkuu 2016

Rakentamismääräyskokoelman uudistaminen

Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat perinteisesti koskeneet uuden rakennuksen rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä on sovellettu vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa ovat edellyttäneet (ellei määräyksissä ole nimenomaisesti määrätty toisin). Rakentamista koskevien määräysten soveltaminen on tarkoitettu joustavaksi siten kuin se rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Olemassa olevia rakentamiskokoelman määräyksiä sovelletaan viiden vuoden siirtymäaikana kuten tähänkin asti. Sitä mukaa, kun rakentamismääräyskokoelman osia uudistetaan, kustakin uudesta asetuksesta käy suoraan ilmi, koskeeko se uuden rakennuksen rakentamista vai rakennuksen korjaus tai muutostyötä.

Valmisteilla olevat RakMk osat löytyvät tästä.

Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta

Aikaisemmat asbestipurkutyövaltuutukset ovat edelleen voimassa kaksi vuotta lain voimaan tulon jälkeen, vuoden 2017 loppuun saakka. Tämän jälkeen tehtävä asbestipurkutyö edellyttää voimassa olevaa asbestipurkutyölupaa.

Suomessa asbestin runsas käyttö alkoi 1930-luvulla. Käyttö alkoi kuitenkin vähentyä 1970-luvun lopulla terveyshaittojen ilmaantuessa ja loppui vähitellen 1980-luvulla. Asbestipitoisten rakennusmateriaalien valmistus ja maahantuonti kiellettiin vuoden 1993 alusta ja myyminen ja käyttöönotto 1994 alusta.
Käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua siitä, sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia.

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta on huolehdittava, että asbestipurkutyötä varten tehdään asbestikartoitus. Korjaushankkeessa tulee selvittää, sisältävätkö purettavat tai korjattavat rakenteet asbestia. Asbestikartoituksen osalta ei nykyinen käytäntö, jossa rakenteiden asbestipitoisuutta ei tutkita ja kaikki purkutyöt tilataan asbestipurkutyönä, ole hyväksyttävä. Purettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina selvitettävä.

Aluehallintoviraston tiedote yrityksille 11.11.2015