RAKLIn lausunnot 2017

14.12.2017

Lausunto Viestintäviraston sisäverkkomääräyksestä 65C ja perusteluista diaarinumero 1466/959/2017

Viestintävirasto

Mikko Somersalmi

20.11.2017

Lausunto hallituksen esityksestä asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fi

Ympäristöministeriö

Aija Tasa

17.11.2017

Lausunto MAL 2019 -arviointiohjelmasta

HSL Helsingin seudun liikenne

Kimmo Kurunmäki

16.11.2017

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta, HE 155/2017 vp.

Eduskunnan verojaosto

Johanna Aho

03.11.2017

Lausunto euromaksuasetuksen tulkinnasta FIVA 2/02.07.03/2017

Finanssivalvonta

Johanna Aho

30.10.2017

Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2018-2021

Uudenmaan ELY-keskus

Kimmo Kurunmäki

30.10.2017

Lausunto Ympäristöministeriön asetuksesta rakennuksen energiatodistuksesta

Ympäristöministeriö

Mikko Somersalmi

25.10.2017

Lausunto keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta "Kohti ilmastoviisasta arkea" vuoteen 2030

Eduskunnnan ympäristövaliokunta

Erkki Aalto

19.09.2017

Lausunto asukkaiden sosiaalisen asumisen osuuskuntamallista

Ympäristöministeriö

Aija Tasa

16.10.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta, VM117:00/2017

Valtiovarainministeriö

Johanna Aho

16.10.2017

Lausunto hallituksen esityksestä kiinteistöverolain muuttamiseksi, (HE 133/2017 vp)

Eduskunnan verojaosto

Johanna Aho

15.09.2017

Lausunto muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta VM123:00/2016

Valtiovarainministeriö

Johanna Aho

13.09.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistöverolain muuttamisesta (Luonnos hallituksen esitykseksi kiinteistöverolain muuttamisesta VM099:00/2017)

Valtiovarainministeriö

Johanna Aho

04.09.2017

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Kimmo Kurunmäki

01.09.2017

Lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi, lausunto luettavissa:  www.lausuntopalvelu.fi

Oikeusministeriö

Johanna Aho

17.08.2017

Lausunto kierrätyksestä kiertotalouteen - Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023, lausunto luettavissa: www.lausuntopalvelu.fi

Ympäristöministeriö

Kimmo Kurunmäki

04.08.2017

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi liikkumispalveluita koskeviksi olennaisiksi tiedoiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Kimmo Kurunmäki

13.07.2017

Lausunto luonnoksesta Ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

Ympäristöministeriö

Mikko Somersalmi

29.06.2017

Lausunto asetusluonnoksesta rakennuksen ääniympäristöstä

Ympäristöministeriö

Mikko Somersalmi

28.06.2017

Lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta

Ympäristöministeriö

Kimmo Kurunmäki

22.06.2017

Lausunto vihreän julkisen rakentamisen hankintaoppaasta ja suosituksista vähähiilisen rakentamisen kriteereiksi

Ympäristöministeriö

Mikko Somersalmi

12.06.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, VN:n asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta sekä YM:n asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista

Ympäristöministeriö

Kimmo Kurunmäki / Aija Tasa

02.06.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö Kimmo Kurunmäki
31.05.2017

Lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta

Ympäristöministeriö Erkki Aalto
24.05.2017

Luonnos hallituksen esitykseksi veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi VM025:00/2017

Valtiovarainministeriö Johanna Aho
11.05.2017

Lausunto luonnoksista hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Ympäristöministeriö Erkki Aalto
10.05.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta asemakaava-alueen kolmiulotteisesta kiinteistönmuodostamisesta säätämiseksi, MMM020:00/2015

Maa- ja metsätalousministeriö Johanna Aho
28.03.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta

Ympäristöministeriö Kimmo Kurunmäki
22.03.2017

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta, YM019:00/2015

Ympäristöministeriö Johanna Aho
03.03.2017

Lausunto asetusluonnoksesta rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Ympäristöministeriö Mikko Somersalmi
10.02.2017

Lausunto luonnoksesta Ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriö Mikko Somersalmi
31.01.2017

Lausunto kaukolämmön yleiset sopimusehdot

Energiateollisuus Mikko Somersalmi
13.01.2017

Lausunto Ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen käyttöturvallisuudesta ja luonnoksesta ohjeeksi rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Ympäristöministeriö Mikko Somersalmi
29.11.2016

Lausunto energiatehokkuuden parantaminen korjaus- ja muutostöissä

Ympäristöministeriö Erkki Aalto
14.11.2016

HE 220/2016 vp - Kommentteja hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi maankäyttö ja -rakennuslain muuttamisesta

Eduskunta, Ympäristövaliokunta Erkki Aalto
08.11.2016

HE 220/2016 vp - Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi maankäyttö ja -rakennuslain muuttamisesta

Eduskunta, Ympäristövaliokunta Erkki Aalto
07.11.2016

YM036:00/2014 - Lausunto luonnoksista ympäristöministeriön asetuksiksi ja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi

Ympäristöministeriö Erkki Aalto
11.10.2016

HE 155/2016 vp – Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra‐asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen
korkotuesta annetun lain, aravalain ja avustuksista erityisryhmien asunto‐olojen parantamiseksi
annetun lain muuttamisesta

Eduskunta, Ympäristövaliokunta Aija Tasa
29.09.2016

Lausunto HE 134/2016 vp - Valtion talousarvioksi vuodelle 2017/Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

Eduskunta, Ympäristövaliokunta
Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto
Aija Tasa
28.09.2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö Johanna Aho
20.09.2016

Lausunto arviomuistiosta postilain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö Aija Tasa
19.09.2016

Lausunto Tampereen raitiotien toteuttaminen

Tampereen kaupunki Mikko Nousiainen
12.09.2016

Lausunto yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa -raportista

YM Johanna Aho
31.08.2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi YM019:00/2015

YM

Johanna Aho

19.08.2016

Lausunto erityisryhmien investointiavustuksesta

YM

Aija Tasa

12.08.2016

Lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä

YM

Aija Tasa
Juho Kess

19.05.2016

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta VM044:00/2016

VM Johanna Aho
13.05.2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, (lähes nollaenergiarakentamiseen siirtyminen)

YM Erkki Aalto
19.04.2016

Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta

Verohallinto Ilpo Peltonen
24.03.2016 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta YM Aija Tasa
24.03.2016 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta YM Aija Tasa
09.03.2016 Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta, YM7/500/2015 YM Johanna Aho
29.01.2016 Lausunto Helsingin yleiskaavaehdotuksesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta Jyrki Laurikainen
29.01.2016 Lähetettyjen työntekijöiden direktiivin täytäntöönpanoa koskevan direktiivin ja työntekijoiden vapaata liikkuvuutta edistävän direktiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietintö TEM Ilpo Peltonen
15.11.2015 Luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiatodistuksesta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta ja rakennusten energiatietojäjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta YM Erkki Aalto
12.11.2015 Luonnos valtioneuvoston asetukseksi asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta YM Aija Tasa
12.11.2015 HE 99/2015 vp - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi Eduskunta,
Ympäristövaliokunta
Aija Tasa
04.11.2015 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamiseta, YM7/500/2015 YM Johanna Aho
16.10.2015 HE 30/2015 vp - valtion talousaarvioksi vuodelle 2016

Eduskunta,
Valtiovarainvaliokunta,
Asunto- ja ympäristöjaosto

Aija Tasa
29.9.2015 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi YM Aija Tasa
18.09.2015 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi YM Aija Tasa
27.08.2015 Uusi kymmenen vuoden välimalli vuokra-asuntotuotantoon ARA Aija Tasa
12.08.2015 Lausunto hallituksen esityksestä kiinteistöverolain muuttamisesta, VM064:00/2015 Valtiovarainministeriö Johanna Aho
22.05.2015 Lausunto luototussuhteen laskentaa koskevista määräyksistä ja ohjeista Finanssivalvonta Johanna Aho
23.03.2015 Lausunto rakennusvaltontatoimen kehittämisestä YM Johanna Aho
27.02.2015 Kannanotto Helsingin yleiskaava 2016 -luonnokseen

Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Mikko Nousiainen
LAUSUNTOARKISTO