RAKLIn vuokra-asuntobarometri syksy 2013: Vuokra-asuntoinvestoinnit kasvussa

19.09.13

Asuntomarkkinoiden ammattilaisten näkemykset vuokra-asuntotarjonnan kehityksestä ovat RAKLIn vuokra-asuntobarometrin mukaan muuttuneet viimeisen puolen vuoden aikana hie-noisesti positiivisemmiksi. Nykytasoa korkeammalla ollaan investointiodotuksissa oltu vain vuosina 2009-2011, jolloin käytössä oli suhdanneluontoinen välimallin korkotuki. Merkittävään tuotannon lisäykseen uskovia ei kuitenkaan juuri ole. Tarve vuokra-asunnoille tullee muun muassa väestörakenteen muutosten seurauksena jatkossa vain lisääntymään. RAKLI pitää tärkeänä, että riittävästä keinovalikoimasta kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonnan lisäämiseen huolehditaan.

Vuokra-asuntoinvestointien lisääntymiseen uskoo nyt lähes kaksi kolmannesta vastaajista. Hienoiseen investointiuskon lisääntymiseen viittaa se, että investointien vähenemistä ennustaa enää kuusi prosenttia vastaajista, kun vastaava luku on edellisen vuoden aikana ollut yli kymmenen prosenttia. Yli 70 prosenttia vastaajista uskoo asuntotarjonnan lisääntyvän vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen raken-tamisen myötä. Vastaajista 60 prosenttia katsoo valtion tukeman tuotannon lisääntyvän seuraavan vuoden aikana ja lähes yhtä moni arvioi tarjonnan lisääntyvän, kun myymättömiä kohteita myydään vuokra-asunnoiksi.

Kehysriihen päätös omavastuukoron alentamisesta 1,7 prosentista prosenttiin sai neljäkymmentä pro-senttia vastaajista uskomaan, että he aloittavat seuraavan vuoden aikana valtion tukemia vuokra-asuntokohteita. Keväällä näin uskoi vain viidennes vastaajista. Useat vastaajat kuitenkin arvioivat, että käynnistymässä on hankkeita, jotka olisivat lähteneet liikkeelle ilman koron alennustakin. Käynnis-tysavustuksen vaikutusta arvioidaan jossakin määrin positiivisemmin. Monet vastaajat peräänkuuluttivat myös lyhyempiä rajoitusaikoja ja tukiehtojen toimivuutta. Nyt onkin tärkeää varmistaa, että suunnitellun kaksikymmentävuotisen korkotukimallin ehdot ovat toimivat, ja että se on yleishyödyllisyysosion ulkopuolella.

Vuokra-asuntorakentamiselle useita esteitä

Tiukat rakentamismääräykset ovat barometrin vastaajien mukaan suurin yksittäinen este vuokra-asuntojen rakentamiselle. Näin sanoi kolme neljännestä vastaajista. Liki 70 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että tonttien saatavuus vaikeuttaa vuokra-asuntojen rakentamista seuraavan vuoden aikana jonkin verran tai merkittävästi. Lähes 60 prosenttia vastaajista katsoo rahoituksen saatavuuden ja korkeiden rakennuskustannusten vaikeuttavan vuokra-asuntorakentamista.

Valtaosa vastaajista ennakoi rakentamisen kustannusten nousun jatkuvan suhdannetilanteesta huoli-matta. Kustannusten nousu arvioidaan kuitenkin aavistuksen loivemmaksi kuin vielä viime keväänä. Suhdannetilanne helpottaa hieman työvoiman saatavuutta, minkä seurauksena työvoimakustannusten nousuun uskovien määrä on vähentynyt vuodentakaisesta merkittävästi. Materiaalikustannusten nousua ennakoi 60 ja rahoituskustannusten nousua lähes 70 prosenttia vastaajista. Kustannusten nousu jatkuu myös kiinteistöjen ylläpidossa ja erityisen voimakasta sen uskotaan olevan energiakustannuksissa, joihin 5-10 prosentin nousua ennustaa lähes 40 prosenttia vastaajista.

Kasvukeskusten pienten asuntojen vuokrien nousu jatkuu

Vuokrien nousua ylläpitää edelleen vahva asuntokysyntä sekä suhdannetilanteesta huolimatta nousevat rakentamis- ja ylläpitokustannukset. Nousu on suurinta pääkaupunkiseudun pienissä asunnoissa, ja etenkin Helsingissä, jossa yli 30 prosenttia vastaajista uskoo yli viiden prosentin vuosinousuun. Espoossa ja Vantaalla valtaosa vastaajista ennakoi nousun jäävän alle viiteen prosenttiin. Pienten asuntojen vuokrien maltillisen nousun arvioidaan jatkuvan kaikissa kasvukeskuksissa. Oulussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa vuokrien nousuun uskovien osuus jää kuitenkin alle puoleen vastaajista.

Suurempien asuntojen vuokraodotukset ovat edelleen maltillisia. Helsingissä suurtenkin asuntojen vuokrien nousuun uskoo nyt kuitenkin selkeästi suurempi osuus vastaajista kuin viime keväänä. Es-poossa ja Vantaalla suurten asuntojen vuokrien kehitysodotukset asettuvat pääosin viiden prosentin laskun ja viiden prosentin nousun väliin. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa kasvukeskuksissa valtaosa vastaajista arvioi suurten asuntojen vuokrien pysyvän ennallaan tai laskevan hieman, eikä odotuksissa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia sitten viime kevään.

Lisätietoja:
Aija Tasa, johtaja, 050 327 2077

Lisätietoa jäsenille 
Vuokra-asuntobarometrin keskeiset tulokset 

Artikkeli perustuu RAKLIn elokuussa toteuttamaan Vuokra-asuntobarometrikyselyyn. Kysely toteutettiin nyt kymmenettä kertaa, ja siihen vastasi 81 vuokra-asuntomarkkinoiden asiantuntijaa. Vastaajista yli 40 prosenttia edustaa yksityisen sektorin vuokra-asunto-omistajia, ja vajaa viidennes kunnallisia vuokrataloyhtiöitä. Loput vastaajat ovat muun muassa viranomaisia, alan järjestöjä sekä palveluntuot-tajia. Yhteensä kyselyyn vastanneet tahot omistavat ja hallinnoivat noin 335 000 vuokra-asuntoa. Barometrin toteutti RAKLIn toimeksiannosta KTI Kiinteistötieto Oy. Barometri on toteutettu vuodesta 2009 alkaen.