Energiatehokkuus

Energia on nykyaikaisen elämän ja yhteiskunnan keskeinen mahdollistaja. Energiaa tarvitaan valaistukseen, lukuisiin erilaisiin sähköisiin laitteisiin ja järjestelmiin, tilojen lämmitykseen ja jäähdytykseen, käyttöveden lämmitykseen, ilmanvaihtoon sekä liikenteeseen. Rakennetun ympäristön energiatehokkuuden edistäminen on merkittävä asia koko Suomen näkökulmasta, koska sen osuus energian kokonaiskulutuksesta on noin 40 prosenttia (liikenne mukaan lukien noin 60 prosenttia) ja ilmastonmuutokseen vaikuttavista päästöistä noin 35 prosenttia syntyy rakennetusta ympäristöstä (liikenne mukaan lukien noin 55 prosenttia).

Energiatehokkuus kuvaa energian avulla saatavan hyödyn ja siihen tarvittavan energiapanoksen suhdetta. Energiatehokkuutta saadaan parannettua pienentämällä tarvittavaa energiapanosta ja/tai lisäämällä hyötyä. Yleiseksi tavoitteeksi on asetettu vähemmällä enemmän. Energiatehokkuutta voidaan kuvata taloudellisesta, teknisestä, energian laadun, päästö- ja ilmastovaikutusten sekä omavaraisuuden näkökulmasta.

Energiatehokkuuden kehittämiseksi kiinteistö- ja rakentamisalalla tehdään päivittäin lukuisia konkreettisia tekoja. Uusia toimintamalleja on jatkuvasti kehitteillä, suunnitelmissa sekä taloudellisen vaikuttavuuden arvioinnissa. Kytkennät muun muassa yhdyskuntarakenteen uudistamiseen ovat merkittävässä roolissa. RAKLIn tavoitteena on myötävaikuttaa energiatehokkuutta edistävän osaamisen, käytäntöjen ja julkisen ohjauksen kehittymiseen koko alalla. RAKLI edistää omilla toimillaan kestävää taloutta, rakentamista ja kehitystä tukevien toimintamallien käyttöönottoa muun muassa kehittämällä sopimusesimerkkejä vuokraukseen ja elinkaarimallien soveltamiseen. Olemme mukana edistämässä energia- ja ekotehokkuutta muun muassa klinikkatyössämme, toimialajohtoryhmissämme ja toimikunnissamme sekä alan yhteisissä verkostoissa.

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus 2010-2016 vähentää rakennusten energian kulutusta ja päästöjä. Puitesopimuksen ovat allekirjoittaneet ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä RAKLI ry. Vuoden 2010 alusta voimaan astui vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma. Toimitilat saivat oman ohjelmansa vuonna 2011. Sopimus on yksi osa energiatehokkuuden parantamisen eteen tehtävää pitkäjänteisestä ja systemaattisesta työtä. Energiatehokkuussopimuksessa ministeriöt ja ammattimaiset kiinteistönomistajat ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin ja toimiin energiatehokkuuden edistämiseksi Suomessa. Vapaaehtoisen sopimusjärjestelmän avulla toimijat raportoivat vuosittain saavutuksiaan energiatehokkuuden parantamisessa ja Suomi raportoi niitä edelleen Euroopan komissiolle.

Lisätietoa energiatehokkuussopimuksista:
Eri alojen energiatehokkuussopimukset (Motivan sopimussivusto)
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus (Motivan sivustolla)
Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma (VAETS)
Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelma (TETS)

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuosiraportit Motivan sivuilla:
Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma 2013
Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelma 2013
Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma 2012
Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelma 2012
Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma 2011
Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelma 2011
Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma 2010

Yhteyshenkilöt RAKLIssa:
Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma VAETS, Aíja Tasa, puh. 050 327 2077, aija.tasa(at)rakli.fi
Toimitilakiinteisöjen toimenpideohjelma TETS, Mikko Östring, puh. 050 301 8933, mikko.ostring(at)rakli.fi

Energiatuki

Työ- ja elinkeinoministeriö voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät:

1) uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä,

2) energiansäästöä tai energiantuotannon tai käytön tehostamista

3) vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja.

Energiatuella pyritään erityisesti edistämään uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoille saattamista.

Tietoa energiatuesta 

Ekotehokkaat sopimuskäytännöt

RAKLIn ekotehokkaat sopimuskäytännöt -hankkeessa kehitettiin toimintamalleja ja työkaluja vuokranantajan (omistaja) ja vuokralaisen (käyttäjä) välisiin sopimusneuvotteluihin ja sopimuksiin.

Tutustu hankkeeseen

Yhteistyötä energiatehokkuuden parantamiseksi

RAKLIn klinikat ovat tehokkaita energiatehokkuuden edistämisen välineitä. Klinikalla jonkin käytännön hankkeen osapuolet etsivät yhdessä toimivimpia ratkaisuja ja ideoivat uutta. Näin alan osaamista ja ymmärrys käsiteltävästä aiheesta lisääntyy. Usean klinikan päätavoitteena on ollut energiatehokkuuden edistäminen. Klinikoilla on muun muassa kehitetty energiatehokkaita suunnitteluratkaisuja ja uusiutuvan energian järjestelmiä. Klinikoiden tuloksiin voi tutustua klinikkasivuilla.  

ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017

ERA17-toimintaohjelman tavoitteena on, että Suomi on energiaviisauden kärkimaa ja että Suomi saavuttaa vuodelle 2020 asetetut päästötavoitteet jo juhlavuonna 2017, Suomen täyttäessä 100 vuotta. Päämääränä on, että vuonna 2050 Suomessa on maailman paras rakennettu ympäristö. ERA17-toimintaohjelmaa vievät yhteistyökumppaneidensa kanssa eteenpäin RAKLI, Rakennusteollisuus RT, Kiinteistöliitto, Suomen Kuntaliitto, Sitra, Tekes ja ympäristöministeriö.

www.era17.fi

Green Building Council Finland

Rakennetun ympäristön kestävä kehittäminen edellyttää alan toimijoilta ja sidosryhmiltä laajaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Hyvät puitteet tälle tarjoaa Green Building Council Finland, jonka yhteistyöjäsen RAKLI on.

www.figbc.fi

Green Building Council Finland on julkaissut rakennusten elinkaarimittarit työkaluiksi kestävään kiinteistöjohtamiseen:
Rakennusten elinkaarimittarit

 KTI Kiinteistötieto

KTI on tarttunut energia- ja ekotehokkuuden sekä vastuullisuuden merkityksen lisääntymiseen kiinteistöalalla täydentämällä kiinteistöihin liittyvää tieto- ja palvelutarjontaansa uusilla tunnusluvuilla ja mittareilla.

KTI:n julkaisut hankkeista, joissa RAKLI on ollut mukana:
Kiinteistöjen eko- ja energiatehokkuuden mittarit ja tunnusluvut
Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa 
www.kti.fi