Kosteudenhallinta rakentamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa

Terve rakennus on ketju, joka muodostuu suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja ylläpidosta. RAKLI jäsenineen tekee pitkäjänteisesti töitä, jotta kosteus- ja homeongelmia saataisiin kiinteistöissä vähennettyä merkittävästi. Niiden terveydelliset ja kansantaloudelliset vaikutukset ovat mittavat. 

Ratkaisu rakentamisen kosteusongelmiin uudesta yhteisestä toimintamallista

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö se­kä kiin­teis­tö- ja ra­ken­nusa­la ovat esittäneet suo­si­tuk­sen toi­min­ta­ta­vois­ta, joi­den avul­la ra­ken­nus­ten kos­teuson­gel­mia vä­hen­ne­tään olen­nai­ses­ti. Toi­min­ta­ta­poi­hin si­tou­tu­vat kaik­ki ra­ken­nus­hank­keen os­a­puo­let, ja nii­tä so­vel­le­taan se­kä hank­keen kai­kis­sa vai­heis­sa et­tä kiin­teis­tön yl­lä­pi­don ai­ka­na.

Kiinteistö- ja rakentamisalan yhteinen sitoumus
Kuivaketju10-toimintamalli
Lisätietoa kosteudenhallinnasta

RAKLI kehittää kosteudenhallinnan prosessia rakennushankkeissa tehtäväluetteloiden päivittämisen yhteydessä. Kosteudenhallinta tulee sisällyttää osaksi rakennuttamisen kokonaisprosessia ja hankintamenettelyjä. RAKLI on esittänyt rakennuttajan ja suunnitelijoiden vastuulla olevia toimenpiteitä, joilla kosteudenhallintaa parannetaan.

Kosteudenhallintaan liittyvää aineistoa:

Juho Kessin blogi: Kosteudenhallintaa kuntapäättäjille
RAKLIn kosteudenhallinta rakennushankkeesssa -klinikka
Lahden kaupungin tilaajaohje
Kosteus- ja hometalkoiden tuottama materiaali