Käytön ja ylläpidon säädösympäristö

Poliittisilla linjauksilla, säädöksillä ja muulla julkisella ohjauksella on iso vaikutus rakennetun ympäristön kehittymiseen. Käsillä olevan eko- ja energiatehokkuuden murrosvaiheen osalta niiden merkitys on vielä tavanomaista suurempi. On tärkeää mahdollisuuksien mukaan järjestää kansallisella tasolla tilaa sellaisille innovaatioille, kehittämiselle ja kokeiluille, jotka mahdollistavat suomalaisen rakennetun ympäristön kestävää kehitystä tukevan ja resurssiviisaan tulevaisuuden.

Kiinteistö- ja rakentamisalaa koskeva säädösympäristö on moniportainen. Ylätason suuntaviivoja määritellään EU-tasolla ja ilmastopolitiikan puitteissa. Konkreettisimmillaan säädellään rakentamisen käytännön ratkaisuja.

Rakennusten terveellisyys

Rakennusten terveellisyyteen liittyvät muun muassa sisäilma, lämpötila, ilmanvaihto, päästöt ja ääniympäristö. Näitä säädellään asumisterveysasetuksella, joka koskee asuntoen lisäksi myös muita oleskelutiloja. Asetuksessa otetaan kantaa myös rakennusterveysasiantuntijan, sisäilmaasiantuntijan ja kosteusvaurion kuntotutkijan koulutussisältöön ja osaamisvaatimuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetus

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellinen turvallisuus

Laki velvoittaa laajarunkoisen rakennuksen omistajan huolehtimaan siitä, että asiantuntija arvioi rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden, jos rakennukselle on myönnetty rakennuslupa ennen lain voimaantuloa eli huhtikuuta 2015. Lakia sovelletaan, jos rakennuksen laajarunkoisen osan kerrosala on vähintään 1000 neliömetriä. Kerrosalan lisäksi rakennuksen tehdasvalmisteisten kattokannattajien jännevälin tulee olla vähintään 18 metriä tai paikalla valmistettujen kattokannattajien vähintään 15 metriä, jotta lakia sovelletaan. Arviointi on pakollinen niille laajarunkoisille rakennuksille, joissa niiden käyttötarkoituksen mukaan oleskelee tyypillisesti paljon ihmisiä. Arviointi on lisäksi pakollinen maneeseille ja laajarunkoisille eläinsuojarakennuksille.


Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista

Rakennuksen energia- ja ekotehokkuuteen liittyvä lainsäädäntö

Suomen energia- ja ilmastotiekartta 2050

Suomen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, mikä tarkoittaa energian käyttöön liittyvien päästöjen lähes nollaamista. Kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 prosenttia on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta. Vaihtoehtoja vuoden 2050 päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi selvitetään tiekarttatyössä tarkastelemalla vaihtoehtoihin liittyviä haasteita, mahdollisuuksia ja taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi käsitellään vuoteen 2030 ulottuvia tekijöitä kuten EU:n energiapolitiikan tavoitteita.

Rakennetun ympäristön sääntely

Säädökset ja julkinen ohjaus luovat raamit ja minimitason, jonka puitteissa kiinteistö- ja rakentamisalalla toimitaan, kehitetään uutta ja innovoidaan. Rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön tavoitteena on rakennusten energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä rakennusten energiakulutuksen pienentäminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

Rakennusten energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö (ympäristöministeriö)

Suurille yrityksille energiakatselmusvelvoitteita (16.12.2014)

Rakennuksen energiatodistus:
Tietoa rakennuksen energiatodistuksesta (ympäristöministeriö)
Tietoa rakennuksen energiatodistuksesta (Motiva)
Energiatodistusopas 2013
Energiatodistuslomakkeet
Rakennusten energiatodistusten laatijat

Olemassa olevat rakennukset

Valtaosa rakennetun ympäristön energiankäytöstä ja päästövaikutuksista tulee vielä pitkälle tulevaisuuteen juontumaan nykyisestä rakennuskannasta.

Olemassa olevan rakennuksen energiatehokkuus (ympäristöministeriö)
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

EU-direktiivit

Euroopan tasolla useat direktiivit säätelevät energian käyttöä rakennetussa ympäristössä. Näitä ovat EPBD, EED, RES ja Ecodesign. Direktiivit sovelletaan kansalliseen lainsäädäntöön.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD)

Energiatehokkuusdirektiivi (EED)