Rakennuksen sisäilmasto

Hyvä sisäilmasto on yksi rakentamisen sekä kiinteistöjen käytön ja ylläpidon tärkeimpiä tavoitteita. Sisäilman laatuun vaikuttavat monet fysikaaliset ja kemialliset tekijät. Hyvä lopputulos edellyttää siihen liittyvien asioiden laaja-alaista huomioonottamista rakennusten suunnittelussa, rakennusmateriaalien valinnassa, rakentamisen toteutuksessa, rakennuksen huoltamisessa ja käyttäjien toiminnassa rakennuksessa.

Tavoitetason asettamista varten on laadittu Sisäilmastoluokitus 2000. Vähitellen on muodostunut yleinen käytäntö määritellä sisäilmaston laatutaso käyttämällä käsitteitä sisäilmaluokka S1-S3, rakennustöiden puhtausluokka P1-P2 ja rakennusmateriaalien luokkia M. Vaatimukset on esitetty
käyttämällä pääsääntöisesti soveltuvin osin niitä sisäilmaominaisuuksia, jotka ovat olleet kohtuudella mitattavia. Näitä ovat lämpötila, ilman vaihtuvuus, hiilidioksidi ja radon.Luokituksessa on painotettu lämpötilaviihtyvyyttä ja esitetty lämpötilan tavoitearvoille pysyvyysalueet eri vuodenajoille. Sisäympäristön
laatukäsitteeseen on otettu mukaan valaistus ja äänitaso, jotka ovat merkittäviä viihtyvyyden mittareita. Luokitus pitää sisällään myös vaikeammin arvioitavia ja erittäin työläästi mitattavia ilman ominaisuusarvoja.

Terveelliseen sisäilmaan pyrittäessä työmaan puhtaudenhallinta ja puhtausluokituksen noudattaminen ovat merkittävässä roolissa. Myös rakennusmateriaalien emissioiden suhteen on sisäilman laatua voitu merkittävästi parantaa materiaalien päästöluokituksen myötä. Lähtökohtana tulee olla, että rakennusmateriaalit ja pintamaalaukset yms. tukevat terveellisen sisäilmaston saavuttamista.

Lisätietoa Sisäilmayhdistyksen sivuilla

Ajankohtaista

Sisäilmaluokitus 2017 lausunnolla

Vuoden 2008 Sisäilmaluokitus 2008 kokonaisuuden korvaava luokitus on lausunnolla 5.7.2017 asti.

Lisätietoa

EU-komission valmistelema säädös estäisi suomalaisen sisäilmaluokituksen käytön

EU:n komissio on valmistellut rakennustuoteasetuksen nojalla annettavaa delegoitua säädöstä VOC-päästöjen ilmoittamisesta CE-merkinnällä. Komission ehdotuksessa VOC-yhdisteille asetetut raja-arvot ovat oleellisesti korkeampia kuin nykyisin käytössä olevat vaatimukset. Mikäli säädös tulee voimaan, on EU:n komission tulkinnan mukaan vapaaehtoinen M1-luokitus kiellettävä. Rakennustietosäätiön Sisäilmaluokitustoimikunta on huolestunut toimivan  kansallisen käytännön vesittymisestä ja paluusta ajassa takaisin päin rakennuksen terveellisyydessä, minkä vuoksi se on vaatinut säädöksen hylkäämistä. Lautakunnassa RAKLIa edustaa Juho Kess.