Säädösympäristö

Ajankohtaista

RAKLI selvitti kiinteistöjen omistamisen verorasitusta ja sen kehitystä 2000-luvun aikana ammattimaisten kiinteistönomistajien näkökulmasta. Verojen määrää ja merkitystä osana ylläpitokustannuksia tarkastellaan laskennallisten esimerkkien kautta. Selvitys kattaa ylläpitokustannuksiin sisältyvät verot sekä varainsiirtoveron. Sen on RAKLIn toimeksiannosta toteuttanut KTI Kiinteistötieto Oy. Kiinteistön omistamisen verotus -raportti

Kiinteistörahastolaki (1997/1173)

Kiinteistörahastolaki säätelee osakeyhtiömuotoista kiinteistörahastoa, joka yhtiöjärjestyksensä mukaan harjoittaa yksinomaisena tai pääasiallisena liiketoimintanaan kiinteistörahastotoimintaa. Laki kokonaisuudessaan: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971173

Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta (2009/299)

Erityisen verohuojennuslain ehtojen täyttyessä kiinteistörahasto voidaan vapauttaa tuloverosta. Laki kokonaisuudessaan: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090299

Lisätietoa jäsenille:

Laajempi selostus lain sisällöstä 

Sijoitusrahastolaki (1999/48)

Laki säätelee varojen kokonaisuutta, joka koostuu pääasiallisesti arvopapereista, ja jonka omistavat siihen varojaan sijoittaneet henkilöt, yhteisöt ja säätiöt. Sijoitusrahastotoiminta on määritelmän mukaisesti rajoittamattomalta sijoittajien joukolta kerättyjen varojen yhteistä sijoittamista. Kiinteistösijoittamista erityisesti säätelee erikoissijoitusrahastoja käsittelevä 12 luku. Laki kokonaisuudessaan http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990048

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista

Laki perustuu AIFM-direktiiviin. Laki koskee vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja säännöllisenä liiketoimintanaan hoitavia ja hallinnoivia yhteisöjä. Laki kokonaisuudessaan: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140162