Suomen kiinteistösijoitusmarkkinat

Tällä vuosituhannella suomalaisten kiinteistömarkkinoiden likviditeetti, läpinäkyvyys ja palvelutarjonnan monipuolisuus ovat lisääntyneet huomattavasti. Perinteisten institutionaalisten sijoittajien rinnalle on tullut kansainvälisiä toimijoita ja erilaisia rahastoja. Sijoitus- ja rahoitusinstrumenttien tarjonta on kasvanut, ja markkinoille on tullut toimijoita erilaisilla sijoitusstrategioilla.

Ammattimaisen kiinteistösijoitusmarkkinan koko on tällä hetkellä noin 58,2 miljardia euroa. Tästä kotimaisten instituutioiden osuus on vähän yli neljänneksen, ja kansainvälisten sijoittajien noin 20 prosenttia. Suomen koko rakennuskannan arvo on noin 386 miljardia euroa ja koko rakennetun ympäristön arvon ollessa 594 miljardia.

RAKLIn suositus kiinteistökauppojen ja vuokraustietojen julkistamisesta

RAKLI suosittaa jäsenilleen kiinteistökauppa- ja vuokraustietojen laajempaa julkistamista. Markkinoiden avoimuus ja läpinäkyvyys ovat edellytyksiä toimivalle kiinteistömarkkinalle. Mitä enemmän kiinteistökaupoista ja muista markkinoiden tapahtumista saadaan tietoa, sitä toimivampi ja houkuttelevampi toimintaympäristö on sekä kotimaisille että kansainvälisille sijoittajille. Systemaattinen tiedottaminen lisää myös toimialan näkyvyyttä mediassa, jolloin yleinen tietoisuus alasta ja sen merkityksestä lisääntyy. Suosituksen on laatinut RAKLIn Sijoittaminen ja rahoitus -toimikunta.

Lue suositus
Read the recommendation (RAKLI recommends that its members publish openly information on their transactions and leases)

Suomen ammattimaisen kiinteistösijoitusmarkkinan toimijarakenne

Suurimmat kiinteistösijoittajat Suomessa, TOP30

Suorien kiinteistösijoitusten markkina-arvo vuoden 2016 lopussa, mrd euroa

Graafien lähde: KTI, RAKLI-KTI-Markkinaselvitys kesäkuu 2017

Kiinteistösijoitusmarkkinoiden dynamiikka

Kiinteistösijoitusmarkkinat ovat tiiviisti sidoksissa ympäröivään maailmaan sekä tilakysyntää määrittävän reaalitalouden että rahoitus- ja pääomamarkkinoiden kautta. Tilakysynnän ajurit ovat eri kiinteistösektoreilla erilaisia. Asuntomarkkinoilla kysyntää määrittävät esimerkiksi väestön määrän ja tulotason kehitys. Liiketilojen kysyntä riippuu kulutuksen määrästä ja kuluttajien käyttäytymisestä, toimistojen kysyntä työpaikkojen määrästä jne. Pääomamarkkinoiden vaikutus kiinteistösijoitusmarkkinoihin syntyy mm. rahoituksen saatavuuden ja hinnan sekä vaihtoehtoisten sijoitusten tuotto- ja riskiodotusten kautta.

Olemassa oleva tilakanta edustaa markkinoiden tarjontaa. Hintatasot vuokramarkkinoilla määräytyvät eri osamarkkinoiden tilakysynnän ja tarjonnan tasapainon mukaisesti. Vuokratasot pääomittuvat rahoitusmarkkinoilla kiinteistöjen hinnoiksi, ja kun tietyn kiinteistöosamarkkinan hinnat ylittävät rakentamisen kustannukset, syntyy rakennusmarkkinoille impulssi kasvattaa tarjontaa uudistuotannon kautta. (lähde Toimitilasijoittaminen Olkkonen, Kaleva, Land)