Lahden keskustan radanvarren kehittäminen

Klinikan osallistujasivut

Lahden keskustan radanvarren alueella tarkoitetaan nykyisen ydinkeskustan eteläpuolista, valtatie 12 ja
rautatiealueen väliin jäävää kapeaa pitkulaista maa-aluetta, joka on noin 300 metriä leveä ja kaksi kilo -
metriä pitkä. Alueen kokonaispinta-ala on noin 53 ha.

Radanvarsi on aiemmin ollut pääasiassa teollisuuden käytössä. Radanvarren pohjoispuolella kulke-
va vilkasliikenteinen valtatie 12 sekä eteläpuolella oleva itäinen päärata rata-alueineen ovat asettaneet
rajoituksia alueen saavutettavuudelle ja kehittämiselle. Alue on ollut kaavallisesti pitkään odotustilassa,
alueen kaavat eivät ole ajantasaisia, eikä kaupungin aluerakenteellinen uudistustyö ole päässyt käyntiin
toivotusti. Alueen yritys- ja teollista perintöä on kuitenkin onnistuttu hyödyntämään siten, että alueelle
on kasvanut merkittävä yritystoiminnan keskittymä.

Lahden keskustan radanvarsi on merkittävässä kehitysvaiheessa, koska monet tekijät puoltavat radan -
varren aikaisempaa aktiivisempaa kehittämistä. Näitä ovat muun muassa vuonna 2012 järjestetyn ark -
kitehtikilpailun tulosten hyödyntäminen, aluetta sivuavan valtatie 12 uudelleenlinjauksen suunnittelun
eteneminen, alueen maanomistajien tahto omaisuutensa kehittämiseen sekä kaupungin halu radanvar-
ren merkittävään uudistamiseen. Monien eri osapuolten kiinnostus ja tahto radanvarren nopeaan kehit-
tämiseen on vahva, mistä johtuen radanvarren kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi.

Radanvarsi onkin Lahden kaupungin keskeisin kehittämiskohde, joka liittyy luontevasti nykyisen kes -
kustan toimivaksi osaksi. Radanvarresta on muodostumassa tärkeä osa Lahden uutta, eloisaa kaupunki-
keskustaa. Se oli yksi keskeisimmistä osista uudessa yleiskaavassa ja keskustan kehittämissuunnitelmassa.
Radanvarsi kytkeytyy keskeisesti Lahden uuteen, kevyttä ja joukkoliikennettä painottavaan keskustasuun -
nitelmaan.

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen -klinikan tulosraportti (julkaistu 7.3.2014)

Lisätietoa:

Mikko Nousiainen, johtaja, infra ja yhdyskunta, puh. 040 525 8440, mikko.nousiainen(at)rakli.fi
Erkki Aalto, kehitysjohtaja, puh. 040 564 8647, erkki.aalto(at)rakli.fi
Ilpo Peltonen, tekninen johtaja, puh. 040 551 9404, ilpo.peltonen(at)rakli.fi
Tuomas Lesonen, projekti-insinööri, puh. 050 3599 543, tuomas.lesonen(at)rakli.fi