Rakennuttamisen johtaminen

RAKLIn jäsenet toimivat rakennushankkeissa tilaajina tai näiden edustajina. Kehitämme jäsentemme kanssa rakennuttamisen ja hankkeiden johtamisen hyviä toimintatapoja, hankintamenettelyjä ja hankintaosaamista. Kokoamme myös tietoa uusista toimintamalleista ja edistämme vastuullisia käytäntöjä.

Hankkeen johtamisen työkaluja

RAKLI on mukana kehittämässä alan osaamista ja jakaa hyvistä toimintatavoista tietoa jäsenilleen. Alla on työkaluja hyvään hankkeiden johtamiseen. Jäsenten käyttöön tarkoitetut aineistot on merkitty lukolla ja ne aukeavat, kun kirjaudut jäsenosioon sivun oikeasta yläreunasta.

Uusi työkalu hankesuunnitteluun - Talonrakentamisen ajoitusmalli

Talonrakentamisen ajoitusmallia käytetään hankkeen keston alustavaan arviointiin. Sillä voidaan arvioida talonrakennushankkeen rakentamisen normaalikesto sekä rakennusvaiheiden normaalikestot ja ajoitukset kuukausitarkkuudella. Laskinta voi käyttää vähäisin lähtötiedoin, mutta tulokset ovat sitä luotettavampia mitä enemmän rakennussuunnitelmia vastaavia tietoja on käytössä. Perustuu luotettavaan rakennusalan Ratu-tuotantotietoon. Malli soveltuu toimistorakennuksille, asuin- ja pienkerrostaloille sekä rivitaloille.

Ajoitusmalli Rakennustiedon sivuilla

Sopimuslomakkeet eli RT-kortit

Sopimuslomakkeet, eli RT-kortit, ovat yksi RAKLIn toiminnan tuloksista. Lomakkeet ja mallit auttavat rakennuttajia tekemään laadukasta työtä ja niissä tuodaan esille yhdessä sovittuja käytäntöjä. Ne eivät pakota mihinkään, mutta niitä kannattaa käyttää. Niiden päivittäminen on tärkeää työtä, jota tehdään jatkuvasti rakennuttamisen toimintamallien kehittyessä. Siihen tarvitaan mukaan jäseniä, jotta kaikki näkökulmat voidaan ottaa huomioon ja kokemus käyttöön. Lue lisää 

Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot on julkaistu

RAKLI on yhdessä suunnittelijoita ja konsultteja edustavien järjestöjen kanssa laatinut uudet rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot. Uudet tehtäväluettelot korvaavat vanhat RAP 95, ARK 95,TATE 95, RAK 95, GEO 95 ja PS 01 -tehtäväluettelot. Lisäksi on julkaistu käyttöohje KO12 ja hanketietokortti HT12. Hanketietokorttia käytetään suunnittelutarjouksen antamiseen tarvittavien lähtötietojen esittämiseen. 

Tehtäväluettelot saat täältä:
ST-kortisto
RT-ohjekortti

Uudet tehtäväluettelot ja KSE 2013 koulutusaineistot (12.2.2014 ja 14.5.2014)
(luennoitsijoille) 

Toteutusmalleja

Johtavat julkiset hankintayksiköt käynnistivät keväällä 2014 ryhmähankkeen yhteistoimintaan ja riskien jakamiseen tähtäävän urakka- ja sopimusmallin kehittämiseksi. Malli on tarkoitus kehittää ja testata vuoteen 2016 mennessä siten, että se täyttää myös uuden hankintadirektiivin vaatimukset. Hankkeen konkreettisena tavoitteena on kehittää ja testata yhteistoimintaan ja riskien jakamiseen soveltuvien urakka- ja sopimusmallit sekä hankintamallit. Yhteistoimintaurakoiden sopimusmalleja varten on perustettu RT-kortteja valmisteleva työryhmä.

IPT-ryhmähanke
Lisätietoja elinkaarirakentamisesta
Lisätietoja allianssimalleista

Suunnittelukilpailu

Rakennusalan suunnittelukilpailu on eri hankintayksiköiden suunnittelupalveluiden hankintamenettely tai suunnitelmaratkaisujen valintatapa. Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet julkaistiin järjestöjen yhteistyöllä lokakuussa 2006.

Rakennusalan suunnittelukilpailujen periaatteet (pdf)
Suunnittelukilpailun kulku (pdf)

Rakennustuotteiden kelpoisuus ja CE-merkintä 1.7.2013 alkaen

Hankkeeseen ryhtyvän tehtävänä on mm. varmistaa asiantuntijoita käyttäen, että rakennustuotteiden kelpoisuus on todettu. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on edellytetty tarkastusasiakirjan käyttöä rakennushankkeessa. Tämä koskee myös rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamista. CE-merkinnän käytön lisääntyessä on järkevää siirtyä rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamisessa järjestelmälliseen toimintatapaan kaikissa rakennushankkeissa.

Rakennustuotteille on käytössä seuraavat tuotehyväksyntämenettelyt, jotka rakennusvalvonnan on katsottava riittäväksi rakennustuotteen kelpoisuuden osoitukseksi, kunhan tuotteesta ilmoitetut ominaisuudet täyttävät rakennuskohteen kansalliset vaatimukset: 

  • CE-merkintä harmonisoidun tuotestandardin piirissä oleville rakennustuotteille tai kun valmistaja on hankkinut rakennustuotteelleen eurooppalaisen teknisen arvioinnin, ETA
  • Tyyppihyväksyntä kun rakennustuotteelle on tyyppihyväksyntäasetus
  • Varmennustodistus kun rakennustuotteelle on päteväksi todettu toimielin niitä myöntämään
  • Valmistuksen laadunvalvonta kun rakennustuotteelle on päteväksi todettu toimielin niitä myöntämään

Työkalu standardoitujen rakennustuotteiden etsimiseen: hEN-helpdesk

Menettelyohjeet urakoitsijan konkurssitilanteessa

YSEn 79 §:ssä on tilaajalle annettu oikeus purkaa sopimus, jos urakoitsija asetetaan konkurssiin. Vanhan käytännön mukaan tilaaja on aina voinut purkaa urakkasopimuksen, mikäli urakoitsija on asetettu konkurssiin. Voimassa oleva konkurssilaki estää kuitenkin toimimasta vanhalla sopimusehtojen mukaisella tavalla. Konkurssilain 3 lukuun on otettu uutena säännöksenä 8 §, jossa säädetään konkurssipesän oikeudesta sitoutua velallisen sopimukseen

Menettelyohjeet urakoitsijan konkurssitilanteessa (pdf)
Poikkeus sopimuksen purkamista koskevaan YSE:n säädökseen konkurssitapauksessa (pdf)

Muita työkaluja

Sähköinfo Oy on tuottanut rakennustyömaan eri tahoja varten oppaan, jossa avataan sähkö- ja teleasennusten prosessit ja työskentelyn kriittiset pisteet sekä niiden ratkaisut. 

Rakennusalan sähköistysopas
Koulutusmateriaali

Tarjouslaskennan tehostamiseksi järjestöt suosittelevat, että sähkösuunnittelijat laativat ohjelmistojen avulla pisteluettelot tarjouspyyntömateriaaliin ja mahdolliset määräpoikkeamat korjataan urakkahintaan yksikköhinnoin.
Suositus sähkötöiden määrälaskennaksi

Kohti kestävää kiinteistöliiketoimintaa -kehityshankkeessa kartoitettiin vastuullisuuden asemaa kiinteistöalan yritysten strategioissa sekä kehitettiin ja testattiin vastuullisuuden eri osa-alueiden seurantaan ja ohjaamiseen soveltuvia tunnuslukuja ja mittareita.

Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa -raportti (pdf)

Suhdannetietoa

RAKLI tuottaa rakennuttamisen suhdannetietoa keväällä ja syksyllä. Pääkaupunkiseutuun painottuvassa tiedotteessa käsitellään kiinteistömarkkinatilannetta sekä rakennuttamisen näkymiä asunto-, toimitila- ja infranäkökulmista. Tutustu suhdannetiedotteisiin