MRL:n muutos 812/2017 voimaan 6.12.2017

6.12. tuli voimaan hallituksen esityksen mukainen Maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jolla muutettiin MRL:n pykäliä 113 §, 115 §, 135 § sekä lisättiin lakiin kohdat 117 j § ja 117 k §.

Muutetut kohdat kokonaisuudessaan: https://www.edilex.fi/saadoskokoelma/20170812.pdf

Lyhyesti muutoksista:

113 §: Rakennus

  • Rakennukseen tehtävän laajennuksen ja kerrosalaan laskettavaan tilaan sovelletaan, mitä uuden rakennuksen rakentamisesta säädetään pois lukien kooltaan vähäiset ja kevytrakenteiset rakennelmat tai pienehköt laitokset.

115 §: Kerrosala

  • Rakennuksen rakennettavaksi sallitun kerrosalan saa ylittää väestönsuojan tai taloteknisten järjestelmien edellyttämien kuilujen tai hormien rakentamiseen sekä yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan tarvittavan pinta‐alan verran samoin kuin siltä osin, kun huoneistoa rajaavan ulkoseinänä paksuus on enemmän kuin 250 mm tai väliseinän paksuus ylittää 200 mm.

117 j §: Asuin-, majoitus- ja työtilat

  • Matkaviestinten sisätilakuuluvuuden varmistamiseksi ympäristöministeriölle asetuksenantovaltuudet.

117 k §: Kokoontumistilat

  • Ympäristöministeriölle asetuksenantovaltuudet kokoontumistilojen käyttö- ja poistumisturvallisuudesta.

135 §: Rakennusluvan edellytykset asemakaava-alueella

  • Edellä MRL:n 125 §:n 3 ja 5 momentissa tarkoitettuja korjaus- ja muutostöitä koskevaa lupaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä rakennusluvan edellytyksistä säädetään.

Lisätietoja:
Mikko Somersalmi, tekninen johtaja, 040 720 7645