Talousrikollisuuden torjunta

RAKLI ja sen jäsenet taistelevat määrätietoisesti harmaata taloutta vastaan yhteistyössä muiden rakennusalan järjestöjen, yritysten ja viranomaisten kanssa. Talousrikollisten toimintaedellytyksiä on kavennettu vapaaehtoisin ja lakisääteisin toimenpitein.

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus yksinkertaistui

Rakentamispalvelun tilaajille tuli vuoden 2014 heinäkuusta alkaen velvollisuus ilmoittaa kuukausittain verottajalle solmimansa urakat ja alihankkijoilleen maksamat maksut. Päätoteuttajien tulee pitää ajantasaista luetteloa työmaan työntekijöistä ja ilmoittaa verottajalle tiedot yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä. Päätoteuttajan ilmoitusvelvollisuudet siirtyvät rakennuttajalle, mikäli työmaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa. Ilmoitusvelvollisuudet koskevat uudis- ja korjausrakentamista sekä myös kunnossapitotöitä.

Rakentamisen tiedonantomenettelyä helpotettiin 1.1.2016 alkaen. Jatkossa urakkailmoituksia täytyy antaa harvemmin, eikä enää jokaiselta työmaalta erikseen. Myös pakollisia ilmoitustietoja on vähemmän. Yritykset voivat ilmoittaa urakoista sopimuskohtaisesti: jos tilaaja käyttää samaa urakoitsijaa usealla työmaalla, tilaaja voi antaa vain yhden sopimuskohtaisen urakkailmoituksen. Osa työntekijöitä koskevista pakollisista ilmoitustiedoista muuttuu vapaaehtoisiksi.

Verohallinnon tiedote muutoksesta
Verohallinnon tiedonantovelvollisuutta koskevat ohjeet löytyvät tästä
Rakennustyö ja yhteinen rakennustyömaa –muistio
L
isäkysymykset tunnisteisiin, luetteloon ja yhteiseen rakennustyömaahan liittyenSuomen Tilaajavastuu OY.n omistajatahojen opas tiedonantovelvollisuudesta löytyy RALAn sivuilta.

Suomen Tilaajavastuu Oy on kehittänyt Veronumero.fi-palvelun, jossa Työmaarekisteri ja Työmaa-avain muodostavat yhdessä sähköisen laskutuksen kanssa tehokkaan toimintamallin yritysten ja työmaiden viranomaisraportoinnin automatisointiin ja harmaan talouden torjuntaan.

Tilaajavastuulain uudistus astui voimaan 1.9.2012

Tilaajavastuulain uudistus astui voimaan syyskuun alussa, minkä jälkeen tilaajalta vaaditaan selvitykset myös vakiintuneista sopimuskumppaneista ja sopimuksista. Uutena ennen sopimuksen solmimista selvitettävänä tietona on todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta. Suomessa tehtävä työ on vakuutettava Suomessa, poikkeuksena EU/ETA-alueelta lähetetyt työntekijät, joilla on A1- tai E101-todistus. Korotettu laiminlyöntimaksu voidaan määrätä, mikäli sopimus on tehty liiketoimintakieltoon määrätyn kanssa tai on tehty sopimus, vaikka on täytynyt tietää ettei osapuolella ole tarkoitus täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan.  Lue lisää

Muutoksia tilaajavastuu- ja hankintalakiin 1.9.2012 alkaen

Tilaajan vastuu rakentamistoiminnassa laajenee syyskuun alussa. Tasavallan presidentti on vahvistanut lakimuutokset 10.8. (HE 18/2012 tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 § muuttamiseksi) tulemaan voimaan 1.9.2012.  Lue lisää

Veronumero ja rakennusalan veronumerorekisteri

Valtioneuvoston asetus veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain voimaantulosta on julkaistu. Asetuksen mukaan rakennusalan julkinen veronumerorekisteri avataan 1.8.2012. Veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain mukaan rakennusalan veronumerorekisteriin merkitään henkilön nimi ja suomalainen henkilötunnus sekä hänelle Verohallinnon asiakastietokantaan talletettu veronumero. Lue lisää

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden torjumiseksi

RAKLI on antanut jäsenilleen suosituksen siitä, kuinka nämä voivat osaltaan kitkeä talousrikollisuutta rakennustyömailta. Tilaajat edellyttävät muun muassa pääurakoitsijoilta entistä tiukempaa työmaalla työskentelevien henkilöiden valvontaa ja tekevät jatkossa yhä useammin myös itse pistokoeluontoisia kulkulupatarkastuksia. Alan yhteisenä tavoitteena on saada luotettavat yritykset kattavasti mukaan Tilaajavastuu.fi-palveluun, josta voi helposti yhdestä paikasta tarkistaa tilaajavastuulain edellyttämät tiedot  Lue lisää

RAKLI ja Rakennusteollisuus RT torjuvat harmaan talouden mahdollisuuksia

Harmaan talouden suomalaiselle yhteiskunnalle aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat merkittäviä. Yksinomaan rakennusalalla arvioidaan vahinkojen olevan noin 500 miljoonaa euroa. Rakennusalan järjestöjen, yritysten ja viranomaisten yhteisin toimenpitein on harmaata taloutta vastaan taisteltu jo vuosikausia. Työn tärkeys korostuu rakennusalan laskevassa suhdannetilanteessa, jolloin talousrikollisuus usein lisääntyy ja rehellisten yritysten asema ja terve kilpailu vaikeutuvat. Lue lisää

Kiinteistö- ja rakentamisala tarjoaa ohjeistusta rikollisten yrittäjien tunnistamiseksi

Mitä tehdä, jos rakennusurakoitsijan tekemä tarjous tuntuu epäilyttävän alhaiselta? Tai jos urakoitsija tekee konkurssin, mutta samat yrittäjät tarjoavat heti töitä uudella nimellä? Lue lisää

RAKLI suosittelee Tilaajavastuu.fi-palvelun käyttöä

Kesäkuusta 2010 alkaen Rakentamisen Laatu RALA ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry tulivat osakkaiksi Suomen Tilaajavastuu Oy:hyn, joka tuottaa Tilaajavastuu.fi-palvelun. RAKLI on RALAn taustajärjestönä tukenut tätä järjestelyä, joka osoittaa alan olevan itse aktiivinen taloudellisen rikollisuuden torjunnassa. Tilaajavastuu.fi-palvelusta saa helposti kaikki tilaajavastuulain edellyttämät tiedot yhdestä paikasta, minkä vuoksi RAKLI suosittaa sen käyttöä. Lue lisää

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Rakennusala siirtyi käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin 1.4.2011. Käytännössä järjestelmä tarkoittaa sitä, että vain pääurakoitsijan lasku rakennuspalvelun tilaajalle sisältää arvonlisäveron. Lue lisää