Muutoksia tilaajavastuu- ja hankintalakiin 1.9.2012 alkaen

Tilaajan vastuu rakentamistoiminnassa laajenee syyskuun alussa. Tasavallan presidentti on vahvistanut lakimuutokset 10.8. (HE 18/2012 tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 § muuttamiseksi) tulemaan voimaan 1.9.2012.

Tilaajan on rakentamistoiminnassa jatkossa useimmissa tilanteissa pyydettävä sopimuskumppanilta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset. Niitä ovat esimerkiksi yritysten rekisteröintiin, eläkevakuuttamiseen, verojen maksamiseen ja sovellettavaan työehtosopimukseen liittyvät tiedot. Lisäksi selvitysvelvollisuus koskee myös tapaturmavakuutusta, joka tuli lakiin uutena asiana.

Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset on jatkossa pyydettävä myös sellaisilta yrityksiltä, joiden toiminta on vakiintunutta ja vaikka tilaajan ja alihankkijan välinen sopimussuhde on vakiintunut. Vanhan lainsäädännön mukaan todistuksia ei ole tarvinnut pyytää tällaisissa tapauksissa.

Lain noudattamista tehostetaan korotetulla laiminlyöntimaksulla, joka on vähintään 16 000 ja enintään 50 000 euroa. Se voidaan määrätä, jos tilaaja on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan tahon kanssa tai tietoisena siitä, ettei sopijakumppani aio noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan.

Säännökset koskevat kaikkia tilaajia, jotka tekevät rakentamiseen liittyvää korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoimintaa koskevan alihankintasopimuksen tai työvoiman vuokraussopimuksen, lukuun ottamatta yksityishenkilöinä toimivia tilaajia, joihin tilaajavastuulakia ei sovelleta.

Julkisista hankinnoista annettua lakia muutetaan siten, että laissa tarkoitettujen hankintayksiköiden on urakkasopimuksessa edellytettävä rakennusurakoitsijalta työsuhteen vähimmäistyöehtojen noudattamista.

Lakimuutokset ovat osa hallituksen harmaan talouden torjuntaohjelmaa, jolla tavoitellaan vuosittain 300 - 400 miljoonan euron verojen sosiaalivakuutusmaksujen lisäystä.

Lisätietoja:
lakimies Johanna Aho, 040 485 7596