Veronumero ja rakennusalan veronumerorekisteri

Valtioneuvoston asetus veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain voimaantulosta on julkaistu. Asetuksen mukaan rakennusalan julkinen veronumerorekisteri avataan 1.8.2012.

Veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain mukaan rakennusalan veronumerorekisteriin merkitään henkilön nimi ja suomalainen henkilötunnus sekä hänelle Verohallinnon asiakastietokantaan talletettu veronumero.

Verohallinto merkitsee edellä tarkoitetut tiedot veronumerorekisteriin:

  • rakennusalan työantajan tai työturvallisuuslaissa tarkoitetun yhteisellä rakennustyömaalla pidettävän tunnisteen antavan työmaan päätoteuttajan pyynnöstä;
  • rekisteriin merkittävän henkilön omasta pyynnöstä;
  • oma-aloitteisesti.


Rakennustyömailla työskentelevien tulee olla merkittynä julkiseen veronumerorekisteriin ja veronumero on oltava myös kuvallisessa henkilötunnisteessa 1.9.2012 alkaen.

Vaikka työntekijälle on annettu veronumero, häntä ei automaattisesti merkitä veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen. Verohallinto suosittelee, että samalla kun työnantaja pyytää sähköisesti vähintään 20 henkilön veronumeron, hän pyytää myös työntekijöidensä merkitsemistä rakennusalan veronumerorekisteriin. Sähköiset pyynnöt työnantaja voi esittää Verohallinnolle 1.6.2012 lähtien. Puhelimitse ja henkilökohtaisesti toimistossa asioimalla tapahtuvat pyynnöt voidaan esittää 1.8.2012 alkaen, kun rekisteri on avattu.

Työntekijöiden veronumerot voidaan ilmoittaa rekisteriin myös Tilaajavastuu Oy:n ylläpitämän www.veronumero.fi-palvelun kautta. Palvelu on jo toiminnassa. Tilaajavastuu Oy siirtää tiedot Verohallinnon rakennusalan veronumerorekisteriin.

Rekisteristä voi tarkistaa henkilön etu- ja sukunimen sekä hänen veronumeronsa perusteella, onko henkilön tiedot merkitty veronumerorekisteriin. Jokaisella on oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä saada yleisen tietoverkon välityksellä rakennusalan veronumerorekisterin julkisesta tietopalvelusta henkilön nimen ja veronumeron perusteella tieto siitä, onko palvelun käyttäjän yksilöimä henkilö ja veronumero merkitty veronumerorekisteriin.

Työturvallisuuslain muuttamisesta annettu laki tulee voimaan 1.9.2012. Laki koskee veronumeron ilmoittamista henkilötunnisteessa.

Yhteistä rakennustyömaata johtavan tai valvovan rakennuttajan on tekemissään sopimuksissa tai muutoin käytettävissään olevin keinoin huolehdittava siitä, että jokaisella siellä työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Tunnisteessa tulee olla näkyvissä veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetussa laissa tarkoitettu henkilökohtainen veronumerorekisteriin merkitty veronumero. Työntekijän tunnisteessa tulee lisäksi olla työnantajan nimi. Velvoitteita sovelletaan myös pääurakoitsijaan tai muuhun päätoteuttajaan sekä työnantajaan omien työntekijöidensä ja sopimuskumppaniensa osalta.

Ennen työturvallisuuslain muutoksen voimaantuloa aloitetuilla työmailla on kuuden kuukauden siirtymäaika, jonka kuluessa veronumeron sisältävä henkilötunniste pitää ottaa käyttöön.

Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä