Ilpo Peltonen: KSE neuvoteltiin toimivammaksi

31.01.14

Sopimusehtojen määritelmiä, osapuolten vastuita ja velvoitteita on uudistuksen yhteydessä täsmennetty ja ajanmukaistettu sekä veloitusperusteita selkeytetty. Parempaa toimivuutta oli peräänkuulutettu muun muassa vastuuta koskevilta ehdoilta sekä sanktioilta, joiden ohjausvaikutus koettiin heikoksi. Viivästymissakon määrä on nyt kaksinkertaistunut ja laskentaperuste muuttunut työpäiväpohjaiseksi. Vielä viime metreillä neuvotteluissa täsmennettiin palkkiomuotoja ja vastuita koskevia määritelmiä sekä erimielisyyksien ratkaisua koskevia menettelyjä.

Tekijänoikeuksiin tai aineiston käyttöoikeuksiin ei uusissa sopimusehdoissa ole tehty periaatteellisia muutoksia. Immateriaalioikeudet säilyvät konsultilla, ellei toisin erikseen sovita. Toimeksiantokohtaisesti on syytä kirjata, mikä sopimuksen tarkoitus on. Aineistoa käytetään tyypillisesti rakennuksen koko elinkaaren ajan suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja käyttöön liittyen. Tilaajan käyttöoikeutta on hyvä selkeyttää tarjouspyynnössä siten, että tilaajalla on oikeus käyttää ja hyödyntää aineistoa kohteessa, muokata ja siirtää sitä kohteen mukana, sekä luovuttaa ylläpitoon ja käyttöön liittyviin toimintoihin tai tilaajan tehtäviä jatkavalle taholle.

KSE95 uudistaminen aloitettiin tilaajille ja konsulteille suunnatulla toimivuuskyselyllä. Tehdyt muutokset vastaavat tuolloin esitettyihin toiveisiin alan nykyisten toimintamallien sekä tietomalli- ja CAD-suunnitelmien paremmasta huomioimisesta ehdoissa. Uudistuksessa määritelmiä päivitettiin näiltä osin ajan tasalle. Olemme myös pyrkineet mahdollistamaan entistä sujuvamman suunnittelu- ja toteutusvaiheiden rinnakkain tekemisen, mikä helpottaa aikataulutusta. KSE-ehtojen laajan soveltamisalan vuoksi ei ehdoissa ole mahdollista ennakoida kaikkia vastaantulevia tilanteita. Yksityiskohtaisemmista tarkennuksista muistutetaan Rakennustiedon konsulttisopimuslomakkeissa, joita myös parhaillaan uudistetaan.

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: