RAKLIn puheenjohtaja Timo Stenius: Pääkaupunkiseudun rakentamismarkkinoille tarvitaan lisää kilpailua

31.05.2013

RAKLIn jäsenet, Suomen merkittävimmät rakennuttajat, ovat huolestuneet siitä, että rakentamismarkkinoiden toimivuus ei pääkaupunkiseudulla ole tyydyttävällä tasolla. Markkinaympäristö suosii suuria toimijoita ja pienempien on vaikea menestyä. Myös hallitus edellytti asuntopoliittisessa toimenpideohjelmassaan, että rakentamisen arvoketjun toimivuutta tutkitaan. Kilpailu- ja kuluttajavirasto löysi alan toimijoita haastattelemalla tekemässään selvityksessä useita epäkohtia, jotka estävät toimivaa kilpailua.

Pääkaupunkiseudun voimakas väestönkasvu edellyttäisi runsasta rakentamista, mutta merkittävänä tulppa rakentamiselle on tonttien huono saatavuus. "Tonttitarjonnan lisäämiseksi on löydettävä innovatiivisia ratkaisuja kaupunkisuunnitteluun ja siihen, miten kaupungit selviävät niille koituvista investoinneista", sanoo RAKLIn hallituksen puheenjohtaja Timo Stenius. Niukka tonttien tarjonta näyttää toimivan suurten rakentajien eduksi ja nostaa rakentamisen hintaa. Rakentajan on vaikea menestyä kilpailussa ilman toimivia verkostoja ja hyviä neuvotteluasemia.

Viranomaisilla avainrooli kilpailun mahdollistamisessa

Viranomaisasioinnin ja lupakäytäntöjen monimutkaisuus heikentää pienten toimijoiden mahdollisuuksia tulla markkinoille, koska tämä edellyttää henkilöresursseja ja erityisosaamista. Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa hankaloittaa myös pääkaupunkiseudun aluekehityshankkeille tyypillinen suuri hankekoko ja vaaditun ennakkosuunnittelun laajuus, mikä aiheuttaa sen, että ainoastaan suuret urakoitsijat voivat osallistua tarjouskilpailuun. "Kaupunkien pitäisi pohtia keinoja siihen, miten ne voisivat edistää pienten ja keskisuurten toimijoiden realistisia mahdollisuuksia olla mukana kilpailussa. Tässä voisivat esimerkiksi kumppanuusmallit toimia", Timo Stenius ideoi ja lisää: "Suurten aluekehityshankkeiden rinnalla on tärkeää miettiä avoimesti myös olemassa olevien alueiden kehittämistä ja esimerkiksi käyttötarkoituksen muutoksia."

Avoimuus ja ennakoitavuus helpottaisivat alalle tuloa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto korostaa, että tonttien luovutuksen tulee olla mahdollisimman avointa, jotta pienempienkin toimijoiden on mahdollista osallistua. Viranomaisprosessien ennakoitavuutta on parannettava, koska pitkät odotusajat ja epävarmuus lisäävät rakentajan riskiä, jota pienemmillä toimijoilla ei ole mahdollisuutta kantaa. Riskinottokykyä edellyttävät myös kaavoissa määritellyt liian kunnianhimoiset vaatimukset. "Vakiintuneet käytännöt ja rakenteet näyttävät estävän kilpailun vilkastumista, vaikka lisää rakentajia todella kaivattaisiin markkinoille. Toivon, että tahtoa toimintatapojen ja alan prosessien kehittämiselle löytyy kaikilta osapuolilta", Timo Stenius peräänkuuluttaa.

Lisätietoja:
RAKLI ry, Timo Stenius, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 628 035