Valtiovarainministeriö antoi talousarvioehdotuksen 2016 – kooste YM:n, LVM:n ja TEM:n hallinnonalojen ehdotuksista

21.08.2015

RAKLI kokosi alle keskeisimmät nostot jäsentensä toimintaan vaikuttavista linjauksista.

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön ehdotus vuoden 2016 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalle on yhteensä 195,7 miljoonaa euroa. Loppusummassa on mukana korjausavustuksiin tarkoitetut 25 miljoonaa euroa, jotka vuonna 2015 otettiin talousarvion ulkopuolisesta valtion asuntorahastosta. Alueidenkäyttöön, asumiseen ja rakentamiseen ehdotetaan 30,8 miljoonaa euroa.

Vuokra-asuntotuotannon tukeminen

Valtion asuntorahastosta arvioidaan käytettävän 200 miljoonaa euroa asuntotoimen avustuksiin ja korkotukiin. Lisäksi valtion asuntorahastosta tuloutetaan talousarvioon 47 miljoonaa euroa. Asuntorahastosta varaudutaan tukemaan noin 7 500 uuden korkotukiasunnon rakentamista. Valtion asuntorahaston vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukivaltuudeksi ehdotetaan 1 190 miljoonaa euroa. Lisäksi ehdotetaan 100 miljoonaa euroa asunto-osakeyhtiötalojen perusparannuslainojen valtiontakausvaltuuteen. Lisäksi varaudutaan tukemaan yleishyödyllisyyssäännösten ulkopuolisella valtion täytetakauksella 2 000 vuokra-asunnon rakentamista. Asuntorahastosta myönnettävään erityisryhmien investointiavustusten myöntövaltuuteen ehdotetaan varattavaksi 125 miljoonaa euroa. Uudistettavien MAL-aiesopimuksien toteutumisen tueksi ehdotetaan kannustimia. Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi ehdotetaan, että Helsingin seudun aiesopimuskunnille voitaisiin myöntää määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä 10 miljoonaa euroa. Asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamista ehdotetaan avustettavaksi 15 miljoonalla eurolla.

Korjausavustuksilla tuetaan ikääntyneiden kotona asumista

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksiin ehdotetaan varattavaksi 25 miljoonaa euroa. Avustuksesta valtaosa suunnattaisiin uusien hissien rakentamiseen sekä vanhusten ja vammaisten asuntojen korjauksiin. Molemmilla toimilla edistettäisiin ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteisiin pääsyä. Energia-avustuksia myönnettäisiin pientalojen energiakorjauksiin. Asumisneuvonnan 900 000 euron määrärahoilla autettaisiin niitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea asumisessa.

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 2 893 miljoonan euron määrärahoja vuodelle 2016, josta liikenneverkolle ehdotetaan kohdistuvan 1 648,2 miljoonaa euroa.

Väyläverkoston korjausvelan vähentäminen

Hallitusohjelman mukaan kärkihankkeisiin ja korjausvelan vähentämiseen panostetaan kertaluonteisesti 1,6 miljardia euroa vuoden 2018 loppuun mennessä. Panostuksista noin 600 miljoonaa euroa kohdistetaan korjausvelan vähentämiseen. Korjausvelalla tarkoitetaan rahasummaa, joka tarvittaisiin väylien saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan hyvään kuntoon. Liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksen mukaan kasvupanostus tulisi kohdentaa siten, että sillä voidaan korjausvelan lisäksi tehdä rakenteellisia uudistuksia, jotka estävät jatkossa korjausvelan kasvun sekä mahdollistavat uusia innovatiivisia toimintatapoja. Liikennehankeinvestointien määrärahoja liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallituksen kaavailujen pohjalta kohdennettavan uudelleen siten, että perusväyläpitoon ohjattaisiin 334 miljoonaa euroa.

Uudet investointihankkeet

Vuonna 2016 ehdotetaan aloitettavaksi kaksi uutta investointihanketta: Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen ja Soklin kaivoksen tieyhteyksien parantaminen. Helsingin ratapihan toiminnallisuus -hankkeen kustannusarvio on 60 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2016 osoitetaan määrärahaa 12 miljoonaa euroa. Aiempina vuosina päätettyihin, keskeneräisiin väylähankkeisiin varataan 493 miljoonaa euroa. Länsimetron rakentaminen jatkuu. Ensimmäinen osa, Ruoholahti-Matinkylä, valmistuu vuonna 2016. Valtion avustus länsimetron ensimmäisen osan rakentamiseen vuonna 2016 on 20,4 miljoonaa. Valtio avustaa myös länsimetron jatkon, Matinkylä-Kivenlahti, rakentamista, josta ensimmäinen avustuserä tulee maksettavaksi vuonna 2017.

Työ- ja elinkeinoministeriö

TEM ehdottaa pääluokan määrärahoiksi 2 743 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2016 talousarvioehdotuksen painopisteitä ovat työllisyyden, kilpailukyvyn ja kasvun vahvistaminen sekä biotalouden, hiilettömyyden ja digitaalisuuden edistäminen. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan luettavilla julkisilla rahoitusvälineillä korjataan rahoitusmarkkinoiden puutteita. Toimia kohdennetaan erityisesti aloittavien, uusia liiketoimintoja harjoittavien yritysten rahoittamiseen. Hallitusohjelman säästöpäätösten mukaisesti Innovaatiorahoituskeskus Tekesin avustusvaltuudet vähenevät 129 miljoonalla eurolla ja kansainvälistymisavustuksista luovutaan. Energiapolitiikan määrärahoiksi ehdotetaan 385 miljoonaa euroa. Muun muassa energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä edistävän Energiaviraston toimintamenoihin ehdotetaan 8,9 miljoonan euron määrärahaa. Vuoteen 2030 tähtäävän uuden energia- ja ilmastostrategian valmistelu käynnistyy syksyllä 2015. Uusi strategia valmistuu vuoden 2016 kuluessa. Uusiutuvan energian tukijärjestelmä uudistetaan hallitusohjelman linjausten mukaisesti. Alueiden kehittämisen ja rakennerahastopolitiikan määrärahoiksi ehdotetaan 242 miljoonaa euroa. Yrityksiin kohdistuvaa sääntelyä puretaan, hallinnonalan lupa- ja ilmoitusmenettelysäännöksiä karsitaan ja kevennetään, muun muassa siten, että kauppojen aukioloaikaa vapautetaan. Ensimmäiset hallituksen esitykset tästä annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2016.

Ministeriöiden tiedotteet

Valtiovarainministeriön ehdotukseen vuoden 2016 talousarvioksi kokonaisuudessaan

Ympäristöministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2016 talousarvioksi

Liikenne- ja viestintäministeriön budjettiehdotus 2,9 miljardia euroa

TEM:n talousarvioehdotus 2016