Verolainsäädäntöön muutos rahoituksen sisältävän elinkaarimallin käyttöalan laajentamiseksi

11.05.2012

RAKLI ry
Keskuskauppakamari
Rakennusliitto ry
Rakennusteollisuus RT ry
Suomen Kuntaliitto

Valtiovarainministeriölle

Verolainsäädäntöön muutos rahoituksen sisältävän elinkaarimallin käyttöalan laajentamiseksi

Voimassaoleva verolainsäädäntö mahdollistaa mallin käytön vain valtion väylä- ja ratahankkeissa

Rakennusinvestoinnin rahoituksen sisältävän elinkaarimallin käyttäminen on mahdollistettu valtion väylä- ja ratahankkeissa sisällyttämällä elinkeinoverolakiin säännökset, joiden nojalla hankkeessa palveluntuottajana toimivan yrityksen hankkeen rahoituksen sisältävästä kokonaishoitopalvelusta saama korvaus tuloutuu sopimuskauden aikana sitä mukaa, kun palvelua tuotetaan (EVL 19 a). Vastaavasti palveluntuotannosta aiheutuvat menot palveluntuottaja voi vähentää tasaisesti koko sopimuskauden aikana (EVL 27 c). Arvonlisäverolaissa on vastaavat säännökset.

Verolainsäädäntöä tulisi muuttaa, jotta mallia voitaisiin käyttää sekä tila- että infrahankkeissa, joissa tilaajana on julkinen taho

Edellä kuvattujen tulon- ja menon jaksotussäännösten soveltuvuutta kuntien tila- ja infrahankkeisiin on pohdittu vuosien varrella useassa eri yhteydessä. Nyt asiasta on käytettävissä myös Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu (Liite 1). Ratkaisua pyydettiin Espoon kaupungin kilpailuttamaan Puolarmetsän sairaalahankkeeseen liittyen. Ennakkoratkaisun mukaan em. säännöksiä ei voida soveltaa kunnan tilahankkeeseen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että rahoituksen sisältävän elinkaarimallin käyttäminen tällaisissa hankkeissa, kuten esim. sairaaloissa, päiväkodeissa ja kouluissa, ei ole mahdollista ilman lakimuutosta.

Allekirjoittaneet järjestöt esittävät, että elinkeinoverolakia ja arvonlisäverolakia muutettaisiin siten, että erilaiset tila- ja infrahankkeet ja erityisesti kunnalliset hankkeet saatettaisiin samalle viivalle valtion väylä- ja ratahankkeiden kanssa siltä osin kuin kysymys on käytössä olevista toteutusmalleista. Mahdollisuus rakennusinvestoinnin rahoituksen sisältävän elinkaarimallin käyttämiseen tarjoaisi kunnille ja kunnallisille organisaatioille tuiki tarpeellisen lisävaihtoehdon niiden harkitessa tila- ja infrahankkeidensa toteutusmallia.

Nykyisen lain perustelut soveltuvat myös ehdotettuun muutokseen

Oheistamme tämän kirjeen liitteeksi otteen hallituksen esityksestä 236/1996 (Liite 2). Perusteluissa on hyvin kuvattu, mistä rahoituksen sisältävässä elinkaarimallissa on kyse ja kuinka verosäännökset vaikuttavat sen käyttöön. Hallituksen esitys johti lainmuutoksiin, jotka mahdollistavat rahoituksen sisältävän elinkaarimallin käytön valtion infrahankkeissa. Esitys hyväksyttiin myös Eduskunnan valiokuntakäsittelyssä muuttamattomana.

Hallituksen esityksen tekemisestä on yli 15 vuotta. Sen muotoiluista on nähtävissä, että elinkaarimallien käyttäminen oli siihen aikaan Suomessa uutta ja niiden käyttö alkoi tiehankkeista. Tällä hetkellä rahoitusmalli olisi tarpeellinen vaihtoehto sekä kuntien että valtion tila- ja infrahankkeissa.

RAKLI ry
Helena Kinnunen
toimitusjohtaja

Keskuskauppakamari
Leena Linnainmaa
varatoimitusjohtaja

Rakennusliitto ry
Matti Harjuniemi
puheenjohtaja

Rakennusteollisuus RT ry
Tarmo Pipatti
toimitusjohtaja

Suomen Kuntaliitto
Timo Kietäväinen
varatoimitusjohtaja

Tiedoksi
Kansallinen kokoomus r.p.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Perussuomalaiset r.p.
Suomen Keskusta r.p.
Vasemmistoliitto r.p.
Svenska folkpartiet i Finland r.p.
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.