RAKLIn Vuokra-asuntobarometri kevät 2012:

Vuokra-asunnot asumis- ja sijoituskohteena kiinnostavat

RAKLIn vuokra-asuntobarometrin mukaan halukkuus asuntoinvestointeihin on kääntynyt nousuun. Samaan aikaan tonttien saatavuuden arvioidaan vaikeuttavan rakentamista. Ylläpito- ja energiakustannusten kasvu on jatkuva haaste toimialalle. Vuokra-asumisen kysyntä jatkuu vahvana.

Kevään barometrissa niiden vastaajien määrä, jotka arvioivat lisäävänsä merkittävästi vuokra-asuntoinvestointejaan, on lähes kaksinkertaistunut syksyn 2011 vastauksiin verrattuna. Määrä on noussut melkein 30 prosenttiin. Samaan aikaan niiden määrä, jotka aikovat vähentää investointeja on laskenut keväästä 2011 alle 10 prosenttiin.

Vuokra-asuntotarjonnan kasvuun uskoo noin 60 prosenttia vastaajista ja tarjonnan arvioi pysyvän ennallaan noin 30 prosenttia. Vaikka tarjonnan arvioidaan kehittyvän positiivisemmin kuin syksyllä 2011, niin silti arviot ovat toisiksi alhaisimmat sinä aikana kun barometria on toteutettu (2009 alkaen).

"Pidämme tätä luonnollisesti hyvänä käänteenä. Nyt kun takana on useita vuosia, jolloin vuokra-asuntotuotannon määrän kehitys on ollut ja on riittämätöntä, on tärkeää huolehtia siitä, että investointien jatkoedellytyksistä huolehditaan", sanoo Aija Tasa.
Rakenteellinen vuokra-asuntopula vallitsee erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa ei kuitenkaan ole nopeaa ratkaisua nähtävissä.

Tontit ja rakentamismääräykset hidastavat vuokra-asuntorakentamista

Haasteita vastaajat arvioivat olevan erityisesti tonttien saatavuudessa, rakentamismääräysten kehittymisessä sekä rakennuskustannuksissa.

Arviot tonttien saatavuudesta ovat vuosien 2009 - 2012 aikana kehittyneet melko negatiivisesti. Jopa 70 prosenttia vastaajista arvioi tonttien huonon saatavuuden vaikeuttavan rakentamispäätöksiä jonkin verran tai merkittävästi, kun vastaava luku vuonna 2009 oli alle 25 prosenttia. Rakentamismääräysten vaikutusta päätöksiin arvioi negatiivisiksi nyt lähes 70 prosenttia vastaajista, kun vastaava prosentti keväällä 2009 oli alle 30 prosenttia.

Asuntorakentamisen kokonaiskustannusten nousuun uskoo edelleen suurin osa vastaajista.

Energia- ja ylläpitokustannukset nousevat - asuntojen vuokrat jatkavat nousuaan

Barometriin vastanneet arvioivat energiakustannusten ja ylläpitokustannusten nousevan seuraavien 12 kuukauden aikana. Nousuodotukset ovat keväästä 2010 pysyneet korkealla tasolla.

Asiantuntijat ovat lähes yksimielisiä pääkaupunkiseudun pienten asuntojen vuokrien noususta. Helsingissä nousun arvioidaan olevan 5 -10 prosentin luokkaa, Espoossa ja Vantaalla alhaisempaa. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla vastaajat uskovat myös suurten asuntojen vuokrien nousuun, joskin alueilla on hieman keskinäisiä eroja. Pienten asuntojen vuokriin odotetaan niin ikään nousua kaikissa kasvukeskuksissa, kun taas suurten asuntojen vuokrien uskotaan pysyvän lähes ennallaan. Vuokra-asumisen suosion ja kysynnän arvioidaan säilyvän vahvana.

Lisätietoa jäsenille:
Vuokra-asuntobarometrin keskeiset tulokset 

Lisätietoja:
Aija Tasa, johtaja, RAKLI, puh. 050 327 2077
Hanna Kaleva, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 040 555 5269

Tiedote perustuu helmi-maaliskuussa 2012 toteutetun RAKLI ry:n Vuokra-asuntobarometrin tuloksiin. Barometri toteutettiin nyt 7 kertaa, ja siihen vastasi 78 vuokra-asuntomarkkinoiden asiantuntijaa (vastausprosentti 34). Vastaajista 36 prosenttia edustaa yksityisen sektorin asuntosijoittajia, 18 prosenttia kunnallisia vuokrataloyhtiöitä ja 14 prosenttia viranomaistahoja. Yhteensä kyselyyn vastanneet tahot omistavat ja hallinnoivat yli 270 000 vuokra-asuntoa. Barometrikyselyn toteutti RAKLIn toimeksiannosta KTI Kiinteistötieto Oy.