RAKLIn vuokra-asuntobarometri kevät 2014

Vuokra-asuntoinvestoinnit edelleen kasvussa

RAKLIn vuokra-asuntobarometriin vastanneet asuntomarkkinoiden asiantuntijat uskovat vuokra-asuntotarjonnan kehittyvän positiivisesti. Arviot ovat korkeimmillaan sitten syksyn 2009. Lähes 80 prosenttia vastaajista uskoo tarjonnan lisääntyvän seuraavan vuoden aikana.

Yli 80 prosenttia vastaajista uskoo asuntotarjonnan lisääntyvän vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakentamisen myötä. Vastaajista alle 50 prosenttia katsoo valtion tukeman tuotannon lisääntyvän seuraavan vuoden aikana, määrä on laskenut syksystä yli 10 prosenttia. Sen sijaan yli 60 prosenttia vastaajista arvioi tarjonnan lisääntyvän myymättömien kohteiden myynnillä vuokra-asunnoiksi.

Omavastuukoron alentamisella ei arvioida olevan juurikaan tuotantoa lisäävää merkitystä. Niiden vastaajien määrä, jotka uskovat aloittavansa seuraavan vuoden aikana valtion tukemia vuokra-asuntokohteita, on vähentynyt syksystä. Käynnistysavustuksen merkitykseen tuotantoa lisäävänä tekijänä suhtauduttiin hieman positiivisemmin.

Kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämisessä vastaajat pitivät olennaisena määräysten joustavoittamista ja tukijärjestelmän uudistamista. Barometrin vastausaikana ei ollut tiedossa kehysriihen 2014 linjauksia, muun muassa päätös uuden 20-vuotisen korkotukimallin toteuttamisesta yleishyödyllisyysosion ulkopuolelle.

Vuokra-asuntorakentamisen esteet

Tiukat rakentamismääräykset ja tonttien saatavuus ovat barometrin vastaajien mukaan edelleen suurimmat esteet vuokra-asuntojen rakentamiselle. Tätä mieltä oli yli 60 prosenttia vastaajista. Yli 40 prosenttia vastaajista katsoo rahoituksen saatavuuden ja korkeiden rakennuskustannusten vaikeuttavan vuokra-asuntorakentamista. Valtaosa vastaajista ennakoi myös rakentamisen kustannusten nousun jatkuvan edelleen.

Kasvukeskusten pienten asuntojen vuokrien nousu jatkuu

Vahva asuntokysyntä sekä nousevat rakentamis- ja ylläpitokustannukset ylläpitävät vuokrien nousua edelleen. Nousua ennakoidaan eniten pääkaupunkiseudun pienien asuntojen osalta, valtaosa uskoo nousun jäävän kuitenkin alle viiteen prosenttiin. Yli puolet vastaajista ennakoi pienten asuntojen vuokrien nousevan Tampereella ja Kuopiossa alle 5 prosenttia, muualla nousuun uskovien osuus jää alle puoleen vastaajista. Vastaajista enemmistö on sitä mieltä, että suurempien asuntojen vuokrat Helsingissä pysyvät joko ennallaan tai laskevat, kuitenkin myös alle 5 prosentin vuokrien nousuun uskovia on 35 prosenttia vastaajista.

Lisätietoja:
Aija Tasa, johtaja, 050 327 2077

Lisätietoa jäsenille
Vuokra-asuntobarometrin keskeiset tulokset 


Teksti perustuu RAKLIn maaliskuussa toteuttamaan Vuokra-asuntobarometrikyselyyn. Kysely toteutettiin nyt yhdettätoista kertaa, ja siihen vastasi 78 vuokra-asuntomarkkinoiden asiantuntijaa. Vastaajista yli 30 prosenttia edustaa yksityisen sektorin vuokra-asunto-omistajia, ja reilu viidennes kunnallisia vuokrataloyhtiöitä. Loput vastaajat ovat muun muassa viranomaisia, alan järjestöjä sekä palveluntuottajia. Yhteensä kyselyyn vastanneet tahot omistavat ja hallinnoivat noin 315 000 vuokra-asuntoa. Barometrin toteutti RAKLIn toimeksiannosta KTI Kiinteistötieto Oy. Barometri on toteutettu vuodesta 2009 alkaen.