RAKLIn vuokra-asuntobarometri syksy 2012:

Vuokra-asuntotuotanto rahoituksen ja kustannusten puristuksessa

Vuokra-asuntojen kysyntä jatkuu vahvana kaikissa kasvukeskuksissa, kun taas tarjonta on jäänyt jo useiden vuosien ajan jälkeen tavoitteista. Valtion toimet eivät asiantuntijoiden mukaan ole toimivia ja riittäviä valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi. Asuntotuotanto on jäänyt tavoitteistaan myös tonttien heikon saatavuuden sekä rakentamisen korkeiden kustannusten vuoksi.

Yli kolmannes RAKLIn Vuokra-asuntobarometrin vastaajista arvioi vuokra-asuntojen tarjonnan pysyvän nykytasollaan seuraavan vuoden aikana. Yli 15 prosenttia vastaajista uskoo vuokra-asuntotarjonnan jopa vähenevän. Vuokra-asuntojen rakentamisen arvioidaan olevan pääosin vapaarahoitteisen tuotannon varassa. Se ei kuitenkaan yksinään riitä ratkaisemaan ongelmaa pitkään jatkuneesta vuokra-asuntopulasta.

Valtion tuelle asetetut ehdot ja määräykset eivät houkuta asunto-omistajia uusien asuntojen rakentamiseen. Moni vastaaja ehdottaa rajoitusaikojen lyhentämistä esimerkiksi 20 vuoteen. Yleishyödyllisyyssäännöksiin toivotaan lievennyksiä siten, että tuen myötä saatava hyöty vastaisi paremmin sen saamisen ehdoksi asetettuja rajoitteita.

Syksyllä 2011 tehty päätös omavastuukoron puolittamisesta ei ole ollut riittävä kannustin toimijoille nykyisessä matalien korkojen tilanteessa. RAKLI on aiemmin esittänyt uuden 20-vuotisen korkotukimallin kehittämistä perinteisen korkotukimallin rinnalle.

"Malli olisi mahdollista toteuttaa siten, että se ei lisäisi valtion kustannuksia. Omavastuukorko toimisi lainansaajalle kuitenkin korkosuojauksena. Tämä lisäisi investointihalukkuutta ja todennäköisesti houkuttelisi myös uusia toimijoita. Malli olisi mahdollista rajata koskemaan esimerkiksi pääkaupunkiseutua, jossa kohtuuhintaisten asuntojen tarve on suurin", kertoo Aija Tasa, Asunnot-toimialan johtaja RAKLIsta.

Tiukat rakentamismääräykset ja tonttien saatavuus rakentamisen esteinä

Vuokra-asuntomarkkinoiden asiantuntijat kritisoivat barometrissa rakentamisen alati tiukentuvia säädöksiä. Yli 70 prosenttia vastaajista pitää rakentamismääräyksiä esteenä vuokra-asuntojen tuotannolle. Rakentamismääräysten katsotaan nostavan rakentamisen hintaa kohtuuttomasti, mikä aiheuttaa paineita vuokra-asuntotuotannolle ja asumisen hinnoille.

Tonttien huono saatavuus ja niiden korkea hinta koetaan edelleenkin merkittäväksi asuntotuotannon hidasteeksi, joskin arviot ovat hieman loiventuneet puolen vuoden takaisesta. Yli 60 prosenttia barometrin vastaajista arvioi, että tonttien huono saatavuus vaikeuttaa vuokra-asuntojen rakentamista joko merkittävästi tai jonkin verran. Kaavoitusprosessiin toivotaan myös lisää joustavuutta ja kaavamääräyksiin helpotuksia.

Rakennuskustannuksien osalta paineita syntyy myös työvoima- ja rahoituskustannusten noususta. Lähes 80 prosenttia barometrin vastaajista ennakoi rakentamisen työvoimakustannusten nousevan seuraavan vuoden kuluessa. Myös rahoituksen saatavuus ja hinta koetaan nyt hieman ongelmallisemmiksi asuntorakentamisen kannalta kuin puoli vuotta sitten. Tämä on näkynyt vastauksissa jo aiemmin .

Vuokrien nousuodotukset loiventuneet hieman keväästä

Pienten asuntojen vuokrien kehitys jatkuu vahvasti nousujohteisena kaikissa kasvukeskuksissa, etenkin pääkaupunkiseudulla. Nousun jyrkkyyttä arvioidaan nyt kuitenkin hieman maltillisemmaksi kuin viime kevään kyselyssä.

Nousevat ylläpitokustannukset aiheuttavat paineita vuokra-asuntojen taloudelle. Yli puolet barometrin vastaajista arvioi energiakustannusten nousuvauhdin ylittävän viisi prosenttia tulevan vuoden aikana. Hieman loivempaa, mutta kuitenkin selkeää nousua odotetaan yksimielisesti myös muihin ylläpitokustannuksiin.

Lisätietoja:
Aija Tasa, johtaja, Asunnot-toimiala, 050 327 2077