RAKLIn vuokra-asuntobarometri syksy 2014

Halukkuutta vuokra-asuntotuotantoon löytyy

Asiantuntijoiden näkemykset vuokra-asuntotarjonnan kehittymisestä ovat säilyneet myönteisinä. Lähes 70 prosenttia vastaajista uskoo tarjonnan lisääntyvän seuraavan vuoden aikana. Osuus on kevään barometrista hieman pienentynyt. Oman organisaationsa vuokra-asuntoinvestointien lisääntymiseen uskovien määrä on Kuitenkin jonkin verran kasvanut keväästä.

Asuntotarjonnan uskotaan lisääntyvän vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakentamisen myötä, näin arvioi 75 prosenttia vastaajista. Myös valtion tukeman tuotannon uskotaan lisääntyvän seuraavan vuoden aikana, näin vastanneiden määrä on kasvanut keväästä noin 10 prosenttia ollen nyt liki 60 prosenttia. Kuitenkin niiden vastaajien määrä, jotka uskovat itse aloittavansa seuraavan vuoden aikana valtion tukemia vuokra-asuntokohteita omavastuukoron alentamisen turvin, on edelleen vähentynyt hieman keväästä.

Koko barometrin historian ajan vastaajat ovat pitäneet keskeisimpinä tekijöinä kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämisessä määräysten joustavoittamista ja tukijärjestelmän uudistamista. Tonttien saatavuuden näki nyt vuokra-asuntojen rakentamisen esteeksi yli 60 prosenttia vastaajista. Tiukat rakentamismääräykset ovat myös selkeä tuotannon aikaansaamista hidastava epäkohta. Arviot rahoituksen saatavuuden ja korkeiden rakennuskustannusten vuokra-asuntorakentamista haittaavista vaikutuksista ovat hieman laskeneet. Enemmistö vastaajista ennakoi rakentamisen kustannusten nousun jatkuvan edelleen.

Asuntovuokrien nousupaineet ovat kasvaneet. Tätä selittää osaltaan jatkuva epäsuhta tarjonnan ja kysynnän välillä sekä barometrin vastausaikaan ajoittuva vuokra-asuntomarkkinoiden vuotuinen kysynnän kasvu. Yli 80 prosenttia ennakoi pääkaupunkiseudun pienten asuntojen vuokrien nousevan, ja lähes viidennes vastaajista uskoo vuokrien nousevan yli viisi prosenttia. Lähes 70 prosenttia vastaajista ennakoi pienten asuntojen vuokrien nousevan myös Tampereella. Suurten asuntojen vuokraodotusten osalta vain Helsingissä hieman useampi vastaaja ennakoi vuokrien lievää nousua kuin laskua. Muissa kaupungeissa vuokrien ei uskota juurikaan nousevan.

Lisätietoja:
Aija Tasa, johtaja, 050 327 2077

Lisätietoa RAKLIn jäsenille:
Vuokra-asuntobarometrin keskeiset tulokset 

Artikkeli perustuu RAKLIn elokuussa toteuttamaan Vuokra-asuntobarometrikyselyyn. Kysely toteutettiin nyt kahdennentoista kerran, ja siihen vastasi 69 vuokra-asuntomarkkinoiden asiantuntijaa. Vastaajista yli 30 prosenttia edustaa yksityisen sektorin vuokra-asunto-omistajia, ja neljännes kunnallisia vuokrataloyhtiöitä. Loput vastaajat ovat muun muassa viranomaisia, alan järjestöjä sekä palveluntuottajia. Yhteensä kyselyyn vastanneet tahot omistavat ja hallinnoivat hieman yli 260 000 vuokra-asuntoa. Barometrin toteutti RAKLIn toimeksiannosta KTI Kiinteistötieto Oy. Barometri on toteutettu vuodesta 2009 alkaen.