Tilaa elämälle

Johanna Aho: Aika ottaa kantaa Helsingin seudun maankäyttösuunnitelmaan 2050

11.11.14 / Aho Johanna

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 sijoittuu yleiskaavan ja maakuntakaavan mittakaavojen välimaastoon, ja se on yleispiirteinen kuvaus metropolin tulevasta rakenteesta. Näkemyksiä suunnitelmasta kerätään vuoden loppuun mennessä.

Suunnitelma sisältää luonnoksen

  • maakäyttösuunnitelmasta
  • asuntostrategiasta
  • liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (HLJ 2015).

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisvelvollisuus perustuu lakiin. Muilta osin suunnitelma ei ole lakisääteinen, mutta se pohjautuu kuntien ja valtion yhteisesti sopimaan maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimukseen vuosille 2012-2015.

Maankäyttösuunnitelmassa painotetaan nykyisen rakenteen täydentämistä ja alueiden hyvää saavutettavuutta. Vuokra-asunnot sijoittuvat erityisesti radanvarsille, mutta asuntostrategiassa painotetaan monipuolista asuntotuotantoa kysyntätekijät huomioiden sekä edellytetään, että rahoitusmalleja kehitetään.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tavoitellaan matka- ja kuljetusketjujen sujuvuutta, pyritään nostamaan kestävien kulkutapojen palvelutasoa, hyödynnetään informaatio- ja ohjauskeinoja tehokkaasti sekä huolehditaan logistiikan tarpeista. Suunnitelma perustuu vahvaan raide- ja bussiliikenteen runkoverkkoon. Liityntäpysäköinnin kuntoon saamiseksi suunnitelmassa pyydetään kannanottoja siitä, sitoutuvatko alueen kunnat määrittelemään seudullisesti merkittävät liityntäpysäköintialueet, jolloin kustannusvastuuta kohdentuisi sijaintikunnan lisäksi myös niille kunnille, joista liityntäliikennettä tulee.

HLJ 2015 luonnos sisältää myös pääväylien investointiohjelman priorisointijärjestyksen (s. 64).

Ajoneuvoliikenteen hinnoittelu on suuri kysymys. Suunnitelma lähtee olettamuksesta, että hinnoittelu on tehokas keino saavuttaa liikennepoliittiset tavoitteet ja ohjata liikkumisen valintoja lisäämällä autoilun kustannuksia. Suunnitelma ei ota kantaa tietyn mallin puolesta, vaan siinä ehdotetaan, että valmistellaan malli rahoituksen keräämiseksi. Tulot ohjattaisiin seudun liikennejärjestelmän kehittämiseen.

Maankäyttösuunnitelma ja asuntostrategia hyväksytään Helsingin seudun yhteistyökokouksessa, joka on neljäntoista Helsingin seudun kunnan johtavien luottamushenkilöiden yhteistoimintaelin. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma hyväksytään HSL:n hallituksessa.

Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua osoitteessa https://www.hsl.fi/hlj. Lausunnot ja kommentit on pyydetty 31. 12.2014 mennessä. RAKLIssa asiaa käsitellään johtoryhmissä ja toimikunnissa tarpeen mukaan.

Jos sinulla on ajatuksia siitä, mitä RAKLIn pitäisi lausunnossaan nostaa esiin, otathan yhteyttä Mikko Nousiaiseen tai Johanna Ahoon!

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä