Tilaa elämälle

Johanna Aho: Järjestöiltä ehdotus maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

24.03.16 / Aho Johanna

RAKLI, Rakennusteollisuus RT ja Suomen Kiinteistöliitto ry ovat yhdessä antaneet ympäristöministeriölle ehdotuksen siitä, miten maankäyttö- ja rakennuslakia tulisi muuttaa, jotta hallitusohjelman tavoitteet lupa- ja valitusprosessien sujuvoittamisesta toteutuisivat. Järjestöjen näkemyksen mukaan tarvitaan toimia, joilla voidaan erityisesti nopeuttaa asemakaavoitusprosesseja.

RAKLI, RT ja Kiinteistöliitto esittävät, että kunnille asetetaan velvollisuus tehdä kiinteistönomistajan asemakaava-aloitteesta päätös kahden kuukauden kuluessa sen vireille tulosta. Samoin kunnalle ehdotetaan velvoitetta esittää kaavan laatimisen tai muuttamisen tavoiteaikataulu, jotta hankkeiden ennakoitavuus paranisi.

Kevyempää asemakaavamenettelyä järjestöt ehdottavat käyttötarkoituksenmuutosten helpottamiseksi. Nopeutta prosessiin saataisiin lisää sillä, ettei noudatettaisi osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tai viranomaisneuvottelua, vaan edettäisiin suoraan kaavaehdotukseen. Muutos koskisi ehdotuksen mukaan liike- tai toimistorakennusten muuttamista asuinkäyttöön, koska asunnoille on tarvetta ja vanhanaikaista toimitilaa on jäänyt paljon tyhjilleen.

Asemakaavan laadinnan osalta ehdotetaan, että kaavaa voitaisiin laatia vaiheittain, jotta maankäytön suunnittelua voitaisiin tarvittaessa kehittää pala palalta. Vaiheittaisuus mahdollistaisi vain tietyntyyppisen maankäytön ohjaamista, jota on jo nyt mahdollista tehdä yleis- ja maakuntakaavojen kohdalla. Erityisesti tarvetta tämän tyyppiselle käytännölle olisi käyttötarkoituksenmuutosten yhteydessä, jotka tarvitsevat usein tuekseen pienimuotoisia muutoksia lähiympäristöön esimerkiksi liikennejärjestelmän osalta.

Yleiskaavojen osalta järjestöt kiinnittävät huomiota siihen, että ne ovat voimassa erittäin pitkään ja myös uuden yleiskaavan valmisteluun kuluu vuosia. Tämän vuoksi ne ehdottavat, että jos yleiskaava on kovin vanha tai uusi luonnos on jo tekeillä, voitaisiin asemakaavaa muuttaa yleiskaavasta poiketen ilman, että yleiskaavaakin tarvitsisi muuttaa. Järjestöt ehdottavat myös, että asema- ja yleiskaava voisivat olla vireillä yhtä aikaa, eli asemakaava voitaisiin hyväksyä jo yleiskaavaluonnoksen perusteella.

Yksityiskohtaisten asemakaavamääräysten osalta RAKLI, RT ja Kiinteistöliitto ehdottavat, että tarkasteltaisiin mahdollisuutta käsitellä rakennussuunnittelun tasolle meneviä määräyksiä vasta rakennuslupavaiheessa. Järjestöjen mukaan liian yksityiskohtaisilla asemakaavamääräyksillä lukitaan turhan varhain suunnitteluvaihtoehdot, eikä rakennuksen tilaajalle tai toteuttajille jää riittävästi liikkumavaraa esimerkiksi eri teknisten toteutustapojen kustannusvertailujen tekemiseen.

Ehdotus maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista on annettu ympäristöministeriön kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittamista käsittelevälle työryhmälle, jonka tehtävänä on pistää toimeen hallitusohjelman kirjaukset.

Johanna Aho

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä