Tilaa elämälle

Johanna Aho: Lakimuutos helpottamaan rakennusten käyttötarkoitusten muutoksia

03.03.16 / Aho Johanna

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille nykyisin kuuluva rakentamisen poikkeamistoimivalta siirretään kokonaan kunnille. Poikkeamispäätöksen toimivaltaa koskevan maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 15.4.2016. Lakiesitys perustuu Juha Sipilän hallituksen ohjelman linjauksiin.

Lisäksi alueellisen poikkeamisen soveltamisalaa laajennetaan koskemaan asemakaava-alueella olemassa olevan liike- tai toimistorakennuksen tilojen muuttamista asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan käyttöön.

Samalla kumotaan kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain poikkeamisvaltaa koskeva säännös. Uudenmaan alueella Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien osalta päätösvalta on kuulunut ELY-keskukselle ainoastaan silloin, kun poikkeaminen on koskenut alueellista poikkeamista tai uuden rakennuksen rakentamista ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty kaavan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Nyt myös pääkaupunkiseudulla kunnat voivat siis myöntää alueellisia poikkeuksia. Kunta voisi esimerkiksi päättää, että asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta voidaan poiketa laajemmalla kuin yhden rakennuspaikan käsittävällä alueella silloin, kun olemassa olevan liike- tai toimistorakennuksen tiloja muutetaan asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan käyttöön. Tällöin rakennushankkeeseen ryhtyvän ei tarvitsisi enää hakea poikkeamislupaa, vaan tämä voisi hakea suoraan rakennuslupaa. Sen sijaan alueellisen poikkeamisen käyttöala ei mahdollista uudisrakentamista.

Kunnan poikkeamislupaviranomaisesta ei ole säännöstä maankäyttö- ja rakennuslaissa, vaan kunnan sisällä poikkeamistoimivalta on vapaasti järjestettävissä kunnan omin johtosääntöratkaisuin. Poikkeuksen myöntävä viranomainen voi olla kunnallinen lautakunta, kunnanhallitus tai valtuusto. Poikkeamistoimivalta voidaan johtosäännöllä delegoida myös kunnan viranhaltijalle, joka on usein rakennustarkastaja.

Lakimuutoksen odotetaan tuovan joustoa ja helpottavan jonkin verran rakennuksen käyttötarkoituksen muutosprosessia edellyttäen, että osapuolet ovat tietoisia alueellisesta poikkeamismahdollisuudesta ja osaavat sitä käyttää. Sen lisäksi kaavoitukseen on haettava lisää joustomahdollisuuksia, jotta tyhjän tilan muuttaminen tuottavaan käyttöön ei tyssää pitkiin prosesseihin.

Ympäristöministeriössä on käynnissä lainvalmistelu, jolla toteutetaan kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittamiseen tähtäävät toimenpiteet. Ympäristöministeriön nimeämän työryhmän tehtävänä on ohjata asiaa koskevan lakiesityksen valmistelua ja sen toimikausi päättyy toukokuussa. Työryhmän työn tehtävänä on muun muassa lyhentää kaavoituksen ja rakentamisen päätösprosesseja sekä sujuvoittaa täydennysrakentamista ja rakennusten käyttötarkoituksen muuttamista. Olen mukana työryhmässä RAKLIn edustajana.

Johanna Aho

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä

06.03.16

Valaiseva artikkeli

Kiitos Johannalle valaisevasta artikkelista. Kättötarkoituksen muutos pitääisi saada koskemaan myös sellaisia tapauksia, joissa olemassa oleva tila muutetaan vähittäiskaupan suuryksiköksi. tämä edellyttää lain muutosta, jota Johannan mainitsema työryhmä valmistelee.
Tsemppia työryhmän jäsenille.