Tilaa elämälle

Mikko Östring: Miten työympäristöt saadaan palvelemaan ydintoiminnan tuottavuutta ja ihmisten hyvinvointia?

26.05.16 / Östring Mikko

Suomen kansantalous elää suurta murrosvaihetta. Muun muassa globalisaatio ja digitalisaatio ovat muuttaneet perustavanlaatuisesti toimintaympäristöämme. Yleisessä keskustelussa muutoksen vauhti ja suunta voivat näyttää ennakoimattomalta, mutta murroksen siemenet ovat itäneet jo pitkään.

Avoimessa, verkottuneessa taloudessa kilpailu on globaalia, informaation määrä kasvaa eksponentiaalisesti ja aikaisemmat syy-seuraussuhteet eivät enää päde. Tietotyön erikoistuminen, ulkoistaminen, joukkoistaminen ja automatisointi ovat arkipäivää, jossa ”valmis vanhenee vauhdilla”. Informaatiotulva, jatkuvat muutokset ja niihin liittyvä epävarmuus luovat paineita tuottavuudelle, innovoinnille ja erityisesti työssä jaksamiselle. Tämä on merkittävä haaste organisaatioille ja työntekijöiden hyvinvoinnille. Varsinkin, jos organisaation toimintamallit ja johtaminen pohjautuvat vanhoihin, joustamattomiin malleihin.

Aikaisemmin rutiinien kehittäminen on palvellut tehokkuutta. Toiminnan ja tapojen rutinoituessa on kuitenkin vaikea kyseenalaistaa ja muuttaa työskentelytapoja. Nykyisyyden ja tulevaisuutemme kannalta keskeiset ”tietotuotteet” ja niitä tukevat työn tekemisen prosessit ja johtamismallit ovat perustavanlaatuisesti erilaisia kuin ne olivat teollisena aikana. Uusien sukupolvien arvomaailmat ja toimintatavat eroavat monella tavalla perinteisistä. Monipuolisuus ja -alaisuus sekä ajattelussa että toiminnassa luovat pohjan uusiutumiselle ja innovaatioille.

Kuva 1. RAKLIn murroskartta työnteon ja työympäristöjen murroksesta

Työ- ja toimintatavoista, työvälineistä ja tiloista koostuvat työympäristöt vaikuttavat monella tapaa organisaation suorituskykyyn ja työtekijöiden hyvinvointiin. Edelläkävijäorganisaatiot ovat kehittäneet työympäristöjään jo vuosikymmeniä, mutta yleinen tietämys monialaisesta, eri organisaatiotasoja koskettavasta kokonaisuudesta on vasta kehittymässä. Työ- ja toimintatavat, työvälineet ja tilat ovat perinteisesti olleet erillisissä siiloissa, joista HR-, ICT- ja toimitilajohtajat ovat vastanneet. Työympäristöjohtaminen vaatii koko organisaatiolta uutta strategista kokonaisajattelua ja yhteistyötä sen sijaan, että tukitoiminnot kilpailisivat keskenään resursseista. Toimintojen integrointi mahdollistaa työ- ja toimintatapojen, työkalujen ja tilojen kehittymisen yhtenäiseksi palvelualustaksi, jolla voidaan paremmin tukea ihmisten hyvinvointia ja ydin-toiminnan suorituskykyä. On tärkeää, että työympäristön eri resurssit (psyko-sosiaaliset, digitaaliset, fyysiset) ovat kunnossa, mutta tärkeintä on se, miten työtä tehdään ja miten eri alustoja hyödynnetään. Strateginen työympäristöjohtaminen on tulevaisuuden kilpailukykytekijä tietotyössä, ja olisikin hyvä, että tästä vastaamaan nimettäisiin työympäristöjohtaja. Johtamisella voidaan vaikuttaa työympäristöresurssien laatuun ja niiden älykkääseen ja resurssiviisaaseen hyödyntämiseen käytännössä.

Kuva 2. Strateginen työympäristöjohtaminen organisaation ydintoiminnan tukena

Työympäristöjohtaminen tarvitsee tuekseen tietotyön suorituskyvyn mittariston, jolla voidaan osoittaa korrelaatio työympäristöjohtamisen ja ydintoiminnan välillä. Mittaustieto luo pohjan työympäristöjohtamiselle ja työn tekemisen tapojen syvälliselle ymmärtämiselle ja kehittämiselle. Suorituskyvyn mittariston avulla johdetaan työympäristöä luomaan lisäarvoa ydintoiminnalle. Nykyisiä toiminnan mittareita riittää organisaatioissa jopa mittausähkyksi asti. Selvitysten perusteella tietotyön suorituskyvyn kokonaismittaristoa ei kuitenkaan ollut vielä laajasti käytössä, mistä syntyi tilaus yhteiskehittämiselle RAKLIn klinikalla.

Klinikka muodosti yleisen viitekehyksen strategiseen työympäristöjohtamiseen ja tietotyön suorituskyvyn mittaamiseen sekä valmiuden suorituskykymittariston testaukselle ja käytäntöön soveltamiselle. Raportti soveltuu parhaiten hyödynnettäväksi organisaatioissa, joissa työympäristö (työ- ja toimintatavat, työkalut ja tilat) nähdään monialaisena kokonaisuutena, joka strategisena palvelualustana tukee ydintoimintaa.

Mikko Östring, johtaja-toimitilat, RAKLI ry
Tietotyön suorituskyky ja strateginen työympäristöjohtaminen -klinikan vetäjä

Tietotyön suorituskyky ja strateginen työympäristöjohtaminen -klinikan tulosraportti

Ota kantaa. Lähetä oma kommenttisi.

Nimi/nimimerkki:
Otsikko:
Kommentti:
 Lähetä