Työympäristöt

Työympäristö on kokonaisuus, joka muodostuu kaikista niistä fyysisistä, virtuaalisista ja sosiaalisista tiloista ja paikoista, joissa työtä tehdään. Se käsittää mm. organisaation toiminnan, tilat, työkalut, teknologian ja palvelut sekä kokemukselliset tekijät, kuten asiakaskokemuksen, tilojen käytettävyyden ja elämyksellisyyden.


Nykyisessä tietoyhteiskunnassa valtaosa työsuoritteesta on tietotyötä, jossa tuotetaan tavaroiden ja hyödykkeiden sijasta tietoa. Tietotyö on määritelmältään asiantuntijoiden tekemää vaativaa käsitteellistä työtä, jossa tietoa tuottamalla, jalostamalla ja yhdistelemällä synnytetään monimutkaisia aineettomia ja aineellisia tuotoksia. Tietotyölle on ominaista muun muassa useat limittäiset projektiluontoiset tehtävät, monitiimiympäristöt sekä laaja-alainen yhteistyö verkostoissa.

Tietotyötä tukevat tieto- ja viestintäteknologiat ovat kehittyneet radikaalisti viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Kehitys on muuttanut työn ja tilojen suhdetta mahdollistamalla aikaan ja paikkaan sitoutumattoman monipaikkaisen työnteon. Yritykset ja organisaatiot ovat hyötyneet uudesta teknologiasta ja toimivat entistä hajautetuimmissa, maailmanlaajuisissa yhteistyöverkostoissa.

Työympäristöissä tehtävän työsuoritteen sisältö, työkalut ja työskentelymuodot ovat muuttuneet paljon, mutta vastaavasti työntekoa tukevat tilat ja johtamismallit ovat muuttuneet vähän. Toimistojen historiallinen kehityskaari havainnollistaa, miksi käsitykset tehokkaasta tavasta tehdä töitä muuttuvat verrattain hitaasti.

Lähde: Tekes, Käyttäjälähtöiset tilat

Työympäristöjen evoluutio

Nykyisin käytössä olevien työympäristöjen evoluutio voidaan jakaa karkeasti viiteen eri vaiheeseen. Teollisen aikakauden ja yksilötyön tarpeisiin suunniteltuihin ”koppikonttoreihin, hierarkiaa esiintuoviin hallimaisiin avokonttoreihin sekä tietointensiivistä työtä tukeviin nykyaikaisiin monitilatoimistoihin.

Monimuotoiseksi ja -paikkaiseksi muuttunut tietotyö tarvitsee tuekseen tilojen kirjon

Monipaikkainen työ tarkoittaa useissa paikoissa tapahtuvaa yksin työskentelyä ja eri paikoista käsin tehtävää yhteistyötä, jossa sähköisten viestintä- ja yhteistyövälineiden ja eri työtilanteita tukevien tilojen rooli on keskeinen. Monitilatoimistot ovat tietotyön murrokseen vastaavia joustavia ja muunneltavia tilakonsepteja, jotka tukevat erilaisia työnteon tapoja ja antavat yksilölle mahdollisuuden valita, missä ja miten työtä milloinkin haluaa tehdä. Tilaratkaisuna monitilatoimistot sisältävät mm. rauhallisia työtiloja keskittymistä vaativille töille sekä ryhmätyötiloja ja kohtaamispaikkoja erikokoisille neuvotteluille ja spontaaneille keskusteluille. Monitilatoimistot tukevat näin yksilöiden erilaisia työnteon tapoja ja työprofiileja, pyrkivät synnyttämään satunnaisia kohtaamisia ja lisäämään tiedon vaihtoa sekä maksimoimaan tilojen käyttöastetta ja vähentämään toiminnan ympäristövaikutuksia.

 

Monitilatoimistot syrjäyttävät työympäristöjen evoluutiossa teollisen tuotannon ja yksilötyön tarpeisiin suunnitellut koppikonttorit ja hierarkiaa esiintuovat yksiulotteiset avokonttorit.

Työympäristöjen kehittäminen jatkuva, monialainen ja vuorovaikutteinen prosessi

Työympäristöihin kohdistuu voimakkaita muutospaineita sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Kansainvälinen työnjaon muutos, tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen, elämystalous ja imagotekijät, ympäristön muutos sekä väestönmuutos haastavat toiminnan tuottavuuden ja kilpailukyvyn. Kompleksinen ja jatkuvassa muutoksessa oleva toimintaympäristö vaatii joustavuutta työympäristöratkaisuilta. Työympäristön kehittäminen on täten jatkuvaa ja vaatii johtamismallien ja koko organisaation toimintatapojen uudistumista. Tavoitteena on löytää optimaalinen tilaratkaisu, joka tukee organisaation strategiaa ja toimintaa. Tietotyön tuottavuuden kannalta keskeisiä tekijöitä ovat työtyytyväisyys, vuorovaikutus, toiminnan läpinäkyvyys, verkostoituminen ja innovointi.

Lisätietoa jäsenille

Käyttäjät-ryhmä 

Linkkejä