RAKLIn aikaisempia lausuntoja

22.12.2014

Kannanotto Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) luonnokseen

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL

Mikko Nousiainen
27.11.2014

Lausunto energiakatselmuksia koskevista asetusehdotuksista

TEM

Erkki Aalto
21.10.2014

Lausunto tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja lähetetyistä työntekijöistä annettujen lakien muuttamisesta koskevasta hallituksen esityksestä

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Ilpo Peltonen
17.10.2014

Lausunto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston citylogistiikan kehittämisohjelmasta

Helsingin kaupunki Mikko Nousiainen
10.10.2014

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muuttamisesta, Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun asetuksen eräiden säännösten muuttamisesta Dnro YM7/600/2014

YM Johanna Aho
03.10.2014

HE 131/2014 vp-valtion talousarvioksi vuodelle 2015, Yhdyskunnat, rakentaminen ja asunnot

Eduskunta, ympäristövaliokunta Aija Tasa
19.09.2014

Lausunto lakiluonnoksesta laajarunkoisten rakennusten arvioinnista

YM Ilpo Peltonen
15.9.2014

Lausunto suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä

YM Ilpo Peltonen
11.09.2014

Maksuehtolain muuttamisesta, Dnro OM9/42/2013

OM Johanna Aho
26.08.2014

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, Dnro YM8/500/2014

YM Johanna Aho
25.08.2014

Luonnos hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiötalojen perusparannuslainojen valtiontakausta koskevaksi lainsäädännöksi

YM Aija Tasa
22.08.2014

Lausunto hallituksen esityksestä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja ympäristöministeriön asetuksesta eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun asetuksen eräiden säännösten muuttamisesta, Dnro YM7/600/2014

YM Johanna Aho
22.08.2014 Lausunto hallituksen esityksestä kiinteistöverolain 11 ja 12 §:n muuttamisesta, VM075:00/2014 VM Johanna Aho
18.08.2014 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen lyhyestä korkotuesta YM Aija Tasa
18.08.2014 Lausunto luonnoksesta rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta YM Erkki Aalto
25.06.2014 Lausunto metropolilakityöryhmän väliraportista VM, YM Helena Kinnunen
05.06.2014 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta STM Johanna Aho
26.05.2014 Lausunto hallituksen esityksestä energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinalain valvonnasta annetun lain muuttamiseksi TEM Johanna Aho
19.05.2014 Lausunto tilaajavastuulain uudistusta valmistelevan työryhmän mietinnöstä TEM Ilpo Peltonen
16.05.2014 Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi koskien rakentamisen suunnittelu- ja työnjohtotehtäviä sekä ympäristöministeriön asetuksiksi koskien suunnitelmia ja rakentamisen viranomaisvalvontaa YM Ilpo Peltonen
22.04.2014 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta Verohallinto Ilpo Peltonen
11.03.2014 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ilmastolaiksi YM Erkki Aalto
03.03.2014 Asumisen tukijärjestelmän vaikuttavuus -hanke YM Aija Tasa
10.02.2014

Lausunto Pitäjänmäen yritysalueen maankäytön muutosperiaatteista perustuen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan Liite

Helsingin kaupunki Juha Tiuraniemi
07.02.2014 Lausunto luonnoksesta verohallinnon päätökseksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta Verohallinto Ilpo Peltonen
31.01.2014 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi yleisestä asumistuesta STM Aija Tasa
31.01.2014 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi YM Erkki Aalto
12.12.2013 MRL-arvioinnista YM Johanna Aho
13.11.2013 Uusimaa-ohjelma: visio ja strategia 2040, strategiset valinnat 2014-2017 Uudenmaan liitto Mikko Nousiainen
04.11.2013 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vähittäiskaupan ja kampaamo- ja parturiliikkeiden aukioloajoista annetun 4 §:n muuttamisesta, TEM/2007/03.01.01/2013 TEM Johanna Aho
22.10.2013 TIVA työryhmän kuuleminen, RAKLIn näkemyksiä tilaajavastuulain uudistamistarpeista TEM Ilpo Peltonen
23.09.2013 Lausunto esityksestä terveydensuojelulain muuttamiseksi ja asetuksesta asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista STM Helena Kinnunen
30.08.2013 Uudenmaan ELY -keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014-2017 Uudenmaan ELY-keskus Mikko Nousiainen
16.08.2013 Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen Helsingin kaupunki Mikko Nousiainen
16.08.2013 Lausunto hallituksen esityksestä varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n muuttamisesta, VM051:00/2013 VM Johanna Aho
03.06.2013 Lausunto Määräysluonnoksesta Viestintävirasto 65/2013 M Viestintävirasto Johanna Aho
31.05.2013 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta Verohallinto Ilpo Peltonen
29.05.2013 Lausunto ehdotuksesta laiksi vaihtoehtorahastojen hoitajista VM Helena Kinnunen
23.05.2013 Lausunto kiinteistöverolain ym.muuttamisesta VM090/2012 VM Johanna Aho
08.05.2013 Lausunto ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä VM Ilpo Peltonen
30.04.2013 Lausunto TEM muistiosta yritysten julkisten velvoitteiden helpottaminen harmaan talouden torjunnassa TEM Ilpo Peltonen
01.03.2013 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätöksestä Cleantech-ratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa YM Johanna Aho
22.02.2013 Lausunto hallituksen esityksestä HE 92/2012 vp laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Eduskunta, valtiovarainvaliokunta, verojaosto Ilpo Peltonen
31.01.2013 Lausunto ehdotuksesta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia (AIFMD) koskevan lainsäädännön hallituksen esityksen yleisperusteluihin VM Helena kinnunen
23.01.2013 Luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maankayttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta sekä luonnoksista koskien maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettavia ympäristöministeriön asetuksia YM Ilpo Peltonen
14.01.2013 Väestönsuojien rakentamista koskevia strategisia linjauksia käsittelevän työryhmän kuulemisessa SM Ilpo Peltonen
10.01.2013

Yritysten julkisten velvoitteiden helpottaminen harmaan talouden torjunnassa

Liite

TEM Ilpo Peltonen
05.12.2012 Tarkastusvaliokunnan julkaisu: Rakennusten kosteus- ja homeongelmat Eduskunta, tarkastusvaliokunta
30.11.2012 Luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta YM
19.11.2012 Hallituksen esitys HE161/2012 vp laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta Eduskunta, ympäristövaliokunta
13.11.2012 Hallituksen esitys HE146/2012 vp eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 65 §:n muuttamisesta Eduskunta, valtiovarainvaliokunnan verojaosto
21.11.2012 Lausunto ympäristöministeriön ohjeluonnoksesta vähittäiskaupan suuryksikön kaavoituksesta, YM013:00/2012 YM
18.10.2012 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta, HE 125/2012 vp. Eduskunta, valtiovarainvaliokunnan verojaosto
12.10.2012 Työryhmän ehdotus ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi YM
10.10.2012 Hallituksen esityksestä HE92/2012 vp laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Eduskunta, valtiovarainvaliokunnan verojaosto
28.09.2012 Lausunto korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta VM
20.08.2012 Kuluttajaviraston aloite asuntojen markkinoinnissa annettavia tietoja koskevan valtioneuvoston asetuksen uudistamiseksi OM
08.08.2012 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta VM
08.08.2012 Luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain, työturvallisuuslain sekä veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain muuttamisesta VM
06.07.2012 Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä YM
29.06.2012 Luonnoksesta laiksi Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi YM
19.06.2012 Luonnoksesta hallituksen esitykseksi pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja laiksi pysäköinninvalvontaluvasta ja valvonta-avustajasta OM
06.06.2012 Pääomamarkkinat ja kasvu -raportti/VM082:00/2011 VM
31.05.2012 Lausunto luonnoksista hallituksen esitykseksi laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta ja rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta sekä luonnoksiksi esitykseen liittyviksi asetuksiksi YM
25.05.2012 Lausunto korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta VM
10.05.2012 Lausunto luonnoksesta tuotehyväksyntälain hallituksen esitykseksi YM
27.04.2012 Arjen ja asumisen turvallisuuden parantaminen SM
12.03.2012 Lausunto luonnokseen Liikennepoliittisesta selonteosta 6.3.2012 LVM
15.02.2012 Maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanosta ja perintälain uudistamisesta OM
16.01.2012 Luonnokset valtioneuvoston asetukseksi jätteistä ja valtioneuvoston ympäristönsuojeluasetuksen muuttamiseksi YM
16.01.2012 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta YM
30.11.2011 Ohje asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta SM
21.10.2011 Lausunto hallituksen esityksestä HE 58/2011 vp laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunta
Valtiovarainvaliokunta/Verojaosto
06.10.2011 HE59/2011 Valtion talousarvioiksi vuodelle 2012 Eduskunta, valtiovarainvaliokunta, asunto- ja ympäristöjaosto sekä ympäristövaliokunta
09.09.2011 U 25/2011 vp, ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta (energiatehokkuusdirektiivi)
Liite TEM:lle annettu kommentti ehdotuksesta energiatehokkuusdirektiiviksi
Eduskunta
Ympäristövaliokunta
07.09.2011 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi veronumerorekisteristä sekä laeiksi väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 §:n sekä työturvallisuuslain 52 a §:n muuttamisesta VM
31.08.2011 RT-ohjekortti Suunnittelutarjouksen valinta, kokonaistaloudellinen edullisuus Rakennustietosäätiö RTS
26.08.2011 Kaukojäähdytyksen sopimus- ja myyntiehdoista Energiateollisuus ry
28.06.2011 Lausunto Helsingin kaupungin esteettömyyslinjauksista Helsingin kaupunki Rakennusvirasto
29.04.2011 Lausunto ehdotuksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta TEM
18.04.2011 Lausunto työryhmän mietinnöstä Oikeudenkäynti hallintoasioissa OM
14.03.2011 Ehdotuksesta rakennusten suunnittelijoita ja suunnitelmia koskevien määräysten ja ohjeiden muuttamisesta (RakMk A2) YM
28.02.2011 Ehdotuksesta rakennusten paloturvallisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta (RakMk E1) YM
16.02.2011 Hallituksen esityksestä pelastuslain muutokseksi (HE 257/2010) ja siihen liittyvistä asetusluonnoksista Eduskunta, Hallintovaliokunta
07.02.2011 Tehtävien jako hallintotuomioistuinten kesken - Hallintolainkäytön tasotyöryhmän mietintö OM
27.01.2011 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:n muutoksesta, jolla maalämmön hyödyntämisestä tehdään luvanvaraista YM
09.12.2010 Täydennys lausuntoon Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C4, D2, D3 ja D5 uusimisesta ja osan C3 kumoamisesta YM
03.12.2010 HE 256/2010 vp - rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttaminen ja rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttaminen YM
09.11.2010 Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C4, D2, D3 ja D5 uusiminen ja osan C3 kumoaminen YM
20.09.2010 Hallituksen esitysluonnoksesta laiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta/rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 1 § muuttamisesta YM
17.09.2010 HE 113/2010 vp laiksi eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunta, valtiovarainvaliokunnan verojaosto
16.09.2010 Koko Uudenmaan maakuntaohjelma 2011-2014, luonnos Uudenmaan liitto
31.08.2010 Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemallit 2035 Uudenmaan liitto
23.06.2013 Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen YM
18.06.2010 Esitys laiksi eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta VM
19.05.2010 Pysäköinnin valvontaa koskevan lainsäädännön uudistaminen OM
19.05.2010 Ehdotus valtion kiinteistöstrategiaksi VM
20.04.2010 Maankäyttö- ja rakenuslain muuttaminen YM
20.04.2010 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta YM
16.04.2010 Maanvuokralain muuttaminen OM
13.04.2010 JÄLKI-työryhmän ehdotus uudeksi jätelaiksi YM
15.03.2010 Sähköistä kiinteistön vaihdantaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskeva lainsäädäntö OM
01.03.2010 Rakennusten kiinteistöveron porrastaminen rakennusten energiatehokkuuden ja lämmitystavan perusteella -loppuraportti YM