Hankintaklinikka: Pisara-ratahankkeelle selkeät tavoitteet, avoin suunnittelu ja budjettirahoitteinen toteutus

10.04.12

Liikennevirasto, Helsingin kaupunki ja RAKLI järjestivät alkuvuodesta 2012 hankintaklinikan, jossa pohdittiin mm. Pisara-radan suunnittelun organisoitumista, hankinta- ja toteutusmallien vaihtoehtoja sekä aikataulun, riskien, laadun ja kustannusten hallintaa. Esille nousi vahvasti myös asemaseutujen palvelujen ja kiinteistöjen kehittäminen yhdessä asemaseutujen toimijoiden kanssa.

Pisara-rata on Helsingin keskustan alittava ratayhteys, jolle tulee kolme asemaa: Hakaniemi, Keskusta ja Töölö. Pisaran yleissuunnitelma hyväksyttiin Liikennevirastossa helmikuussa 2012. Valtioneuvosto on jo tehnyt periaatepäätöksen Pisara-radan toteuttamisesta.

Liikenneviraston ylijohtaja Kari Ruohonen on tyytyväinen klinikan tuloksiin. "Klinikan tulos on selvästi, että asioita tulee avoimesti pohtia tilaajan, suunnittelijoiden ja toteuttajien kesken ennen varsinaista suunnittelua. Pisara-hankkeessa tullaan laatimaan toiminnalliset suunnitteluperusteet yhdessä eri tahojen kanssa ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista".

Klinikka suosittelee tilaajien yhteistä, vahvaa projektiorganisaatiota

Hankintaklinikan suositus Pisaran tilaajille on, että hankkeelle muodostetaan heti suunnitteluvaiheen alussa Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin yhteinen projektiorganisaatio, jolle on määritelty selkeät tavoitteet. Lisäksi osapuolten välille on suositusten mukaan laadittava tarkoituksenmukainen työnjako ja linjakas päätöksentekomalli. Hankkeen näkyvän identiteetin syntymisen ja sidosryhmien kanssa käytävän vuoropuhelun avaamisen kannalta on tärkeää, että hankkeelle avataan heti suunnittelun alkuvaiheessa ns. Pisara-toimisto hyvälle helposti saavutettavalle paikalle Helsinkiin.

Pisara-hankkeen suunnittelun organisoinnille nähtiin alkuvaiheen perusselvitysten jälkeen kaksi vaihtoehtoista mallia; joko tilaajavetoinen suunnitteluryhmä tai koko hankkeen kattava "suunnitteluallianssi". Tilaajajohtoinen suunnitteluryhmä koottaisiin erillisillä sopimuksilla suunnitteluyrityksiltä hankintalain mukaisin menettelyin osaamista vahvasti painottaen. Suunnitteluallianssi taas kattaisi huomattavan osan hankkeen suunnittelulaajuudesta ja se hankittaisiin vapaaehtoisin liittoutumin muotoutuneilta suunnitteluyhteenliittymiltä.

Osaurakointimalli soveltuvin vaihtoehto

Klinikan tulosraportissa todetaan, että soveltuvin toteutusmalli hankkeelle on budjettirahoitettu ja tilaajajohtoinen projekti, joka toteutetaan alan suurissa investointihankkeissa varsin yleisellä osaurakointimallilla vahvan tilaajajohtoisen projektiorganisaation johtamana. Klinikan loppuraportin mukaan kokonaisvaltaiset rahoituksen sisältävät toteutusmallit eivät sovellu Pisara-hankkeeseen. Näin laajan hankkeen kokonaisvastuu ja riskien siirto ei ole järkevästi ratkaistavissa ilman, että riskivaraukset nostaisivat kohtuuttomasti kustannuksia.

Keskusteluissa pidettiin tärkeänä kiinteistöjen omistajien ja - kehittäjien mukaantuloa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ideoimaan asemanseutujen tarjoamia mahdollisuuksia ja palvelujen järjestämistä. Hankkeen aikajänne on varsin pitkä, joten kiinteistöjen omistajat eivät vielä ole toivotulla tavalla aktivoituneet pohtimaan radan tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia. Kiinteistönomistajien ja - kehittäjien aktivoimiseksi todettiin tarvittavan hankkeelle julkisuutta ja aktiivista viestintää. Pisara-hankintaklinikan työskentelyssä kokoonnuttiin kolmeen seminaariin. Klinikan aikana tutustuttiin Tukholmaan rakenteilla olevaan Citybanan-projektiin. Seminaareihin ja työpajoihin osallistui noin 130 asiantuntijaa.

Lisätietoja:

Pisara-hanke: projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto, puh. 020 637 3820
Pisara-rata-hankintaklinikka: Mikko Nousiainen, RAKLI, puh. 040 525 8440