Infra

Infralla tarkoitetaan yhteiskunnan rakennettua infrastruktuuria: liikenteen verkkoja ja väyliä, tietoliikenneverkkoja, vesihuoltoverkkoja, vesistö- ja ympäristörakenteita, maanalaisia verkostoja, kalliotiloja, energiaverkkoja sekä kunnallis- ja yhdyskuntatekniikkaa.

Infran omistamiseen ja hallintaan liittyy kaksi keskeistä näkökulmaa, toimintavarmuus ja korjausvelan hallinta. Infran on toimittava suunnitellulla tavalla arjen sujuvuuden varmistamiseksi. Toimintavarmuuden turvaaminen edellyttää elinkaaritarkastelua, säännöllistä hoitoa ja korjausta, joiden riittävä rahoitus on varmistettava taloudellisesti haastavinakin aikoina. Infran rakennuttamisen ja omistamisen käytännöt sekä rahoitusmallit vaativat uudistamista ja kehittämistä sekä parhaiden käytäntöjen jakamista.

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi julistaa vuoden 2014 tiealan stipendin haettavaksi

Stipendi on tarkoitettu tie- ja liikennealan opiskelijoiden opintojen tukemiseen ja alalla jo toimivien nuorten henkilöiden kansainväliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen. Stipendin tulee edistää PTL:n tarkoitusperiä, erityisesti pohjoismaista yhteistyötä tai pohjoismaisen osaamisen kehittymistä. Stipendi voidaan myöntää perusopiskelua tukevaan pohjoismaiseen opiskeluun tai harjoitteluun, tieteelliseen tutkimustyöhön, ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja näihin liittyviin opintomatkoihin. Lue lisää

Väylien ja siltojen rapautuminen ja korjaustarpeen kasvu on laajasti tiedostettu

Hiljattain useiden asiantuntijoiden toimesta ja lehtikirjoituksissa on otettu kantaa infrarakenteiden, erityisesti väylärakenteiden, heikkoon kuntoon. Väylät, sillat ja muut rakenteet kuluvat käytössä, mutta riittämätön tai jopa olematon kunnossapito aiheuttaa rakenteiden rapautumisen ja kasvattaa näihin liittyvää korjausvelkaa. Lue lisää

Julkaisuja ja aineistoja

Suhdannekatsaus 29.9.2016: Kasvukeskuksissa rakennetaan uusia alueita 
Suhdannekatsaus 24.9.2015: Infrarakentaminen viriämässä 

Infrakuntoon.fi-nettisivusto: Ennakointi kannattaa infran kunnossapidossa

Oikea-aikainen kunnossapito pidentää infrarakenteen ikää kustannustehokkaasti. INFRAkuntoon.fi-nettisivusto kertoo kuvin ja sanoin, miten. Jos infrarakenteen vauriota ei hoideta ajoissa kuntoon, se pahenee ja aiheuttaa vaurioita välillisesti myös lähirakenteisin. Lopulta pelkkä peruskunnossapito ei enää riitä, vaan edessä on koko rakenteen kallis uusiminen. Ennakoiva ylläpito ja vikojen oikea-aikainen korjaaminen tuovat siis selvän säästön. Lue lisää

Liikennepoliittinen selonteko - kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä

Hallitus antoi liikennepoliittisen selonteon eduskunnalle 12.4.2012. Siinä linjataan liikennepolitiikkaa vuosille 2012-2022. Lue lisää

RAKLIn muistio liikennepoliittisesta selonteosta

Infrarakentaminen muutoksessa -tutkimus

Infrarakentaminen muutoksessa -projektin tavoitteita ovat:

  1. tuottaa alalle yhteinen tietopohja ja alaa paremmin palveleva tilastointi,
  2. kehittää markkinoiden seurantaa ja uudistaa suhdanneseurannan tietotuotteet,
  3. konkretisoida, miten toimintaympäristön yleiset trendit ja laadulliset muutokset vaikuttavat infrarakentamiseen,
  4. tunnistaa infrarakentamisen tulevaisuuden osaamis- ja työvoimatarpeet.

 

Tutkimuksessa julkaistaan viisi raporttia, jotka on saatavissa tutkimuksen kotisivuilta:

Osa 1. Infrarakentamisen rakenne: Raporttiin on koottu tietoa infra-alan yritysten ja muiden toimijoiden kokonaismarkkinasta
Osa 2. Infrarakentamisen ennakointi: Raportti käsittelee infrainvestointien ennakoinnin avainindikaattoreita
Osa 3. Infrarakentamisen työvoima, koulutus ja osaaminen
Osa 4. Infrarakentamisen tulevaisuuden haasteet
Osa 5. Kuntien infrarakentaminen

Tutkimus päättyy kevään 2014 aikana. Lisätiedot ja julkaisut

Infrarakenteiden yleiset laatuvaatimukset - InfraRYL

Lisätietoja InfraRYL:stä Rakennustiedon sivuilta. Lue lisää

Infrarakentamisen uusi materiaaliteknologia (UUMA)

UUMA2-ohjlemassa on tavoitteena edistää uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa ja vähentää siten neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja maarakentamisen ympäristövaikutuksia. Lue lisää