• fi
 • en
 • Raklin säännöt

  Säännöt hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 27.4.2022.

  1 § Nimi ja kotipaikka

  Yhdistyksen nimi on Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry. Yhdistyksestä käytetään lyhennystä Rakli. Yhdistyksen epävirallinen ruotsinkielinen nimi on Fastighetsägarna och Byggherrarna i Finland Rakli ja epävirallinen englanninkielinen nimi Finnish Property Owners Rakli. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue Suomi.

  2 § Tarkoitus

  Yhdistyksen tarkoituksena on:

  3 § Toimintamuodot

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

  4 § Jäsenet

  Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi sen sääntöjen 2 ja 3 pykälissä mainittuja toimintaperiaatteita edistävän oikeuskelpoisen yhteisön.
  Jäsenten erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus jäljempänä mainituilla perusteilla.

  5 § Maksut

  Liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruus vahvistetaan kutakin vuotta varten yhdistyksen vuosikokouksessa.
  Jäsenet suorittavat yhdistykselle liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Jäsen suorittaa vuosittain yhdistykselle jäsenmaksun, joka perustuu jäsenen omistamaan ja hallinnoimaan rakennus- ja kiinteistövarallisuuteen, rakennusinvestointeihin tai liikevaihtoon.
  Liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruus vahvistetaan kutakin vuotta varten yhdistyksen vuosikokouksessa.
  Jäsenen on ilmoitettava jäsenmaksujen määräämistä varten tarvittavat tiedot yhdistykselle vuosittain.

  6 § Toimielimet

  Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous, neuvottelukunta, yhdistyksen hallitus, yhdistyksen työvaliokunta sekä vaalitoimikunta. Ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Lähtökohtana yhdistyksen luottamustehtävissä toimimiseen on, että henkilö on yhdistyksen jäsenen palveluksessa.

  7 § Yhdistyksen kokoukset

  Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni jokaista alkavaa tuhatta jäsenmaksueuroa kohti laskettuna edellisen vuoden jäsenmaksun perusteella.
  Jäsen, jolla on maksamattomia erääntyneitä jäsenmaksuja, ei ole äänioikeutettu yhdistyksen kokouksissa.
  Jäsen voi käyttää äänioikeutta asiamiehen välityksellä. Kukaan ei saa edustaa kokouksessa enempää kuin kahta jäsentä eikä äänestää enemmällä kuin 1/10 kokouksessa edustettuina olevista äänistä.
  Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, mikäli hallitus on tästä kokouskutsussa ilmoittanut ja antanut ohjeet osallistumisesta. Hallitus päättää etäosallistumisesta.

  8 § Kokouskutsut

  Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava kullekin jäsenelle aikaisintaan kolmekymmentä vuorokautta ja viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

  9 § Vuosikokous

  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen toukokuun loppua.
  Vuosikokouksessa on:

  1. esitettävä hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta ja tilintarkastuskertomus
  2. päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudenmyöntämisestä hallitukselle, toimitusjohtajalle ja muille vastuuvelvollisille
  3. määrättävä yhdistyksen luottamushenkilöiden sekä tilintarkastajien palkkiot
  4. vahvistettava talousarvio ja toimintasuunnitelma
  5. päätettävä jäsenmaksujen määräytymisperusteista ja liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruudesta
  6. vaalitoimikunnan esityksen kuultuaan valittava hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet erovuorossa olevien tilalle
  7. vaalitoimikunnan esityksen kuultuaan valittava neuvottelukunnanjäsenet erovuorossa olevien tilalle
  8. valittava tilintarkastajaksi KHT-yhteisö
  9. valittava vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet
  10. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.


  Asia, jonka jäsen haluaa yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisena yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

  10 § Ylimääräinen kokous

  Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä, erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tämä pyyntö on esitettävä kirjallisesti hallitukselle ja siinä on mainittava, minkä asioiden käsittelemiseksi kokousta halutaan. Hallituksen tulee tällöin viipymättä kutsua yhdistyksen kokous koolle.

  11 § Neuvottelukunta

  Yhdistyksen vuosikokous valitsee neuvottelukuntaan enintään 50 jäsentä. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Neuvottelukunnan tehtävänä on hallituksen neuvoa-antavana elimenä käsitellä yhdistyksen toimintaperiaatteita ja tavoitteita sekä muita yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeitä ja periaatteellisia kysymyksiä. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvottelukunnan kutsuu koolle neuvottelukunnan tai hallituksen puheenjohtaja ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

  12 § Hallitus

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa.
  Hallitukseen kuuluu yhdistyksen kokouksen päättämä määrä jäseniä, kuitenkin puheenjohtajan lisäksi vähintään 8 ja enintään 15 jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.
  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
  Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi päättyy vaaleja seuraavan toisen vuosikokouksen päättyessä, jolloin lähtökohtana on, että vuosittain erovuoroisia on puolet hallituksen jäsenistä. Vuosikokous voi päättää poikkeustilanteessa yhden vuoden kaudesta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä kokouksessa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

  13 § Hallituksen tehtävät


  Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

  1. johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
  2. valmistella yhdistyksen kokousten käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle
  3. nimittää ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtajan ja määrittelee toimitusjohtajan tehtävät
  4. asettaa toiminnan edellyttämät erilaiset pysyvät valmisteluelimet kuten johtoryhmät ja toimikunnat
  5. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet
  6. huolehtia muista näiden sääntöjen tai lain mukaan hallitukselle kuuluvista tehtävistä.

  14 § Työvaliokunta

  Hallitus nimeää työvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallitukselle esitettäviä asioita ja suorittaa hallituksen määräämät tehtävät.
  Työvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhdistyksen toimitusjohtajan lisäksi vähintään 2 ja enintään 6 muuta jäsentä.
  Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Työvaliokunta voi nimetä sille määrättyjen tehtävien valmistelua varten tarpeellisia työryhmiä.

  15 § Vaalitoimikunta

  Vaalitoimikunnan valitsee yhdistyksen kokous ja sen tehtävänä onvalmistella yhdistyksen kokouksen henkilövalinnat siten, että ehdotus toimielinten kokoonpanoksi kattaa mahdollisimman tasapuolisesti yhdistyksen jäsenistön.
  Vaalitoimikuntaan valitaan puheenjohtaja ja enintään viisi muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Vaalitoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

  16 § Toimitusjohtaja

  Yhdistyksen toimitusjohtajan tehtävänä on muun muassa:

  1. hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa, yhdistyksen toimistoa ja toimihenkilöiden valintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti
  2. vastata toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta, tehokkuudesta ja kehittämisestä
  3. valmistella ja esitellä yhdistyksen kokousten, hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön niiden päätökset
  4. järjestää yhdistyksen taloudenhoito ja kirjanpito luotettavalla tavalla
  5. huolehtia toiminnan edellyttämästä yhteistyöstä ja viestinnästä yhteiskunnan, alan järjestöjen ja muiden sidosryhmien sekä jäsenten välillä
  6. suorittaa hallituksen tai työvaliokunnan määräämät muut tehtävät.

  17 § Nimenkirjoitus

  Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toimitusjohtaja kukin yksin, tai hallituksen siihen määräämät yhdistyksen toimihenkilöt aina vähintään kaksi yhdessä.

  18 § Tilikausi, kirjanpito ja tilintarkastus

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmiina maaliskuun 15. päivään mennessä, jolloin yhdistyksen tilikirjat tositteineen ja muine tarpeellisine asiakirjoineen on viimeistään annettava tilintarkastajille. Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja, joka on KHT-yhteisö.
  Tilintarkastajan tulee tilintarkastuksen suoritettuaan antaa kertomuksensa tarkastuksesta maaliskuun loppuun mennessä.

  19 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

  Sellainen jäsen, joka jättää kehotuksesta huolimatta jäsenmaksuvelvoitteensa suorittamatta, voidaan hallituksen toimesta katsoa eronneeksi sen kalenterivuoden päättyessä, jonka jäsenmaksu on suorittamatta.
  Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa yhdistystä tai ei enää täytä säännöissä mainittuja jäsenyyden edellytyksiä.
  Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaanmerkittäväksi. Mikäli erosta on ilmoitettu 1.1.-30.6 välisenä aikana, astuu ero voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Mikäli erosta on ilmoitettu 1.7.-31.12. välisenä aikana, astuu ero voimaan seuraavana vuonna 1.7. lukien.
  Erotettu, eronneeksi katsottu tai eronnut jäsen on velvollinen maksamaan erottamis- tai eroamisvuonna ja sitä ennen erääntyneet jäsenmaksunsa. Jäsen ei ole oikeutettu saamaan palautusta yhdistykselle suorittamistaan maksuista.

  20 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

  Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä kannattaa muutosta.
  Yhdistys voidaan purkaa kahden vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidettävän yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista kummassakin kokouksessa.

  21 § Varainkäyttö, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan

  Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan siten kuin purkamisesta päättävä jälkimmäinen yhdistyksen kokous määrää.