• fi
 • en
 • Kirjaudu

  Strategia

  Strategia 2016-2020 – Tilaa kasvulle

  Tilaa muuttuville tarpeille

  Tilankäyttäjän toimintaa ja tarpeita ymmärretään syvällisesti ja niihin vastataan tarjoamalla asiakkaille parhaiten sopivia tilaratkaisuja ja koteja palveluineen. Kaupunkiympäristöt ja liikkumisratkaisut tukevat sujuvaa arkea. Asiakaskokemus on toiminnan keskiössä.

  • Kaupunkeja ja kotiseutuja uudistetaan rohkeasti ja tehokkaasti julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä. Polarisaation vaikutuksia ratkaistaan kestävästi
  • Asuntojen ja muiden tilojen tarjontaa parannetaan vastaamaan kysyntää. Tyhjiin ja tyhjeneviin tiloihin etsitään yhteistyössä tarpeita
  • Asukkaille tarjotaan heidän elämäntilanteitaan vastaavia koteja ja asumisen palveluita
  • Toimitila on palvelu, joka edistää käyttäjän liiketoimintaa, parantaa organisaatioiden suorituskykyä ja työntekijöiden hyvinvointia
  • Maankäyttöä, asumista, liikennettä sekä palveluita ja elinkeinoja yhteensovittava kokonaisajattelu on kaikilla tasoilla vakiintunut toimintatapa

  Tilaa mahdollistavalla sääntelyllä

  Ennakoitava ja tarkoituksenmukainen sääntely mahdollistaa joustavasti ja kestävästi rakennettuun ympäristöön sijoittamisen, rakennuttamisen, ylläpidon, käytön ja kehittämisen.

  • Sääntely mahdollistaa investoinnit, ei estä korjausrakentamista ja edesauttaa asukkaiden ja käyttäjien tarpeita vastaavien tilojen tuottamista
  • Sääntely sekä siihen liittyvät menettelytavat ja tulkinnat ovat yhdenmukaisia ja kokonaisvaikutukset huomioon ottavia
  • Kaavoitus-, lupa- ja valitusmenettelyt ovat sujuvia, myös käyttötarkoituksenmuutoksissa ja -laajennuksissa
  • Asumisen tukijärjestelmät edesauttavat laajasti asuntotarjonnan kehittämistä ja lisäämistä
  • Kiinteistöihin kohdistuvan kokonaisverorasituksen kasvu on pysäytetty, eikä päätöksiä esimerkiksi kiinteistöverosta tehdä irrallisina

  Tilaa laadulle ja tuottavuudelle

  Rakentamisen ja ylläpidon laatu ja tuottavuus nostetaan alan yhteisillä toimenpiteillä kansainväliselle huipputasolle.

  • Rakentaminen ja ylläpito on palvelua, jolla vastataan tehokkaasti ja virheettömästi asiakkaan tarpeisiin
  • Rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat toimivat tiiviissä yhteistyössä ja vastuu lopputuloksesta jakaantuu tarkoituksenmukaisesti osapuolten kesken
  • Ammattimaisten omistajien ja tilaajien hankinta- ja ohjausmallit johtavat koko elinkaaren ajan taloudellisesti ja ekologisesti kestäviin ratkaisuihin sekä rakentamisessa että ylläpidossa
  • Tuottavuutta, laatua ja käytettävyyttä parannetaan merkittävästi hyödyntämällä lean-periaatteita ja digitaalista tietoa

  Tilaa uudistumiselle ja digitalisaatiolle

  Kiinteistö- ja rakentamisala ennakoi aktiivisesti muutoksia ja uudistuu nopeasti kokeillen sekä digitalisaatiota ja muita tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen.

  • Murrosten systemaattinen seuraaminen ja niihin vastaaminen on alan yleinen käytäntö, johon RAKLI tarjoaa välineitä
  • Digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia tunnistetaan ja hyödynnetään aktiivisesti ekosysteemeissä
  • Kehittyvät ansaintalogiikat ja alustatalous uudistavat liiketoimintamalleja ja luovat kasvua
  • Tieto virtaa digitaalisesti ja sitä hyödynnetään monipuolisesti ja tehokkaasti yhdyskuntasuunnittelussa, rakentamisessa, ylläpidossa ja käytössä
  • Kokeiluja ja kansainvälisiä esimerkkejä hyödynnetään rohkeasti ja yli perinteisten toimialarajojen

  Tilaa ammattimaiselle kiinteistöomistamiselle

  Suomen rakennettu ympäristö on kansainvälisesti kilpailukykyinen investointikohde; kiinteistöjen ja infran ammattimainen, vastuullinen ja tuottava omistaminen on mahdollista.

  • Kiinteistöinvestointien ja omistajien sekä pääoman tuottavuuden yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään
  • Ammattimaisen kiinteistöomistuksen laajeneminen luo kasvua, kilpailukykyä ja hyvinvointia
  • Monipuoliset rahoitus-, hallinta- ja toimintamallit mahdollistavat toimivat markkinat ja tapauskohtaisesti parhaat ratkaisut
  • Kansainvälistyvä ja kehittyvä kiinteistömarkkina tuo Suomeen uusia investointeja ja hyviä palveluja
  • Kiinteistönomistajat pystyvät organisaationsa ja henkilöstönsä osaamisella vastaamaan muuttuviin asiakastarpeisiin, digihaasteisiin ja kansainvälisyyteen

  Lisätietoa:
  RAKLI kokoaa yhteen rakennetun ympäristön ammattilaiset alan vaikuttavimmaksi järjestöksi