• fi
 • en
 • Työn murros

  Työympäristöjen tulee tukea yrityskulttuuria ja muuttuvia työtapoja

  Työn murros on uudistanut perinteiset mallit ja käsitykset työnteosta. Työympäristön muutoksen keskiössä tulisi tilojen sijaan olla organisaatiokulttuurin kehittäminen sekä työtapojen uudelleen muotoilu. Tilat ovat väline tukea yrityskulttuuria ja muuttuvia työtapoja, jonka kehittyvät työvälineet mahdollistavat. Lisäksi teknologian avulla voidaan lisätä ymmärrystä tilojen käytöstä, työtavoista ja olosuhteista sekä luoda uusia palveluita, joilla työympäristö muuttuu palvelualustaksi tilan käyttäjille.

  Työympäristö onkin kokonaisuus, joka muodostuu kaikista niistä fyysisistä, virtuaalisista ja sosiaalisista tiloista ja paikoista, joissa työtä tehdään. Se käsittää niin organisaation toiminnan, tilat, työkalut, teknologian ja palvelut sekä kokemukselliset tekijät, kuten asiakaskokemuksen, tilojen käytettävyyden ja elämyksellisyyden.

  Työympäristöihin kohdistuu tällä hetkellä voimakkaita muutospaineita sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ja nämä muutokset haastavat niin toiminnan tuottavuuden kuin kilpailukyvyn. Siksi kompleksinen ja jatkuvassa muutoksessa oleva toimintaympäristö vaatii joustavuutta työympäristöratkaisuilta. Työympäristön kehittäminen on täten jatkuvaa ja vaatii johtamismallien ja koko organisaation toimintatapojen uudistumista. Tavoitteena onkin löytää optimaalinen tilaratkaisu, joka tukee organisaation strategiaa ja toimintaa. Tietotyön tuottavuuden kannalta keskeisiä tekijöitä ovat työtyytyväisyys, vuorovaikutus, toiminnan läpinäkyvyys, verkostoituminen ja innovointi.

  Raklissa Toimitilat-toimialan tavoitteena on, että kiinteistö- ja tilapalvelumarkkinat toimivat tehokkaasti. Työskentelemme sen eteen, että toimitilat tukevat käyttäjäorganisaatioiden liiketoimintaa, suorituskykyä ja työntekijöiden hyvinvointia ollen samalla houkuttelevia sijoituskohteita. Painopisteitä ovat tilastrategiset kysymykset sekä muutostrendit ja niiden vaikutukset toimitilajohtamiseen ja tilakonsepteihin. Toimitilat-toimiala yhdistää tiloja käyttävät yritykset, toimitilajohtamista tekevät yritykset sekä toimitilojen omistajat, sijoittajat, kehittäjät ja julkisen sektorin toimijat.

  Työympäristöjohtamisen tavoitteena edistää organisaation suorituskykyä ja työntekijöiden hyvinvointia

  Työympäristöjohtaminen yhdistää toimitilajohdon, ICT:n, henkilöstöjohdon ja viestinnän, ja sen tulisi olla myös ylimmän johdon agendalla. Parhaillaan kyseessä on liiketoiminnan kehittämisen väline, joka voi esimerkiksi parantaa vuorovaikutusta sekä yhteisöllisyyttä ja näin tukea uusien innovaatioiden syntymistä. Työympäristöjen muuttuessa monipaikkaisiksi ja verkostomaisiksi, joissa itseohjautuvalla työllä on keskeinen merkitys, korostuu vapaus, vastuu, itsensä johtaminen sekä jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen. Kun työ on riippumatonta ajasta ja paikasta, tulee työympäristöistä yhä enemmän kohtaamispaikkoja, joihin tullaan vuorovaikuttamaan ja tekemään yhteistyötä. Yhteisöllisyys ja merkityksellisyys palvelevat näin myös hyvinvointia.

  Työympäristön osa-alueet

  Työ- ja toimintaympäristöihin liittyvät Raklin teemaverkostot

  Työympäristöt

  Työympäristöt-teemaverkosto kokoaa laajasti työympäristöjen parissa työskentelevät ja niiden kehittämisestä kiinnostuneet Raklin jäsenet yhteen niin sijoittamisen, toimitilajohdon kuin käyttäjäorganisaatioiden näkökulmasta. Verkosto tarjoaa jäsenilleen vierailuja uusiin työympäristöihin (Workplace Benchmark -tilaisuudet), vertaistukea samojen teemojen kanssa painiville sekä tietoa osa-alueen tapahtumista ja kehitysnäkymistä. Lisäksi järjestämme kumppanien kanssa yhteistyössä tapahtumia ja opintomatkoja. Teemaverkosto toimii yhteistyössä Toimitilajohtamisen yhdistys IFMA Finland ry:n kanssa.

  Kauppa ja palvelut

  Muuttuva kuluttajakäyttäytyminen ja muut muutosvoimat uudistavat kauppaa ja palveluita laajasti. Kauppa ja palvelut -teemaverkosto kokoaa laajasti aiheen parissa työskentelevät ja niiden kehittämisestä kiinnostuneet Raklin jäsenet yhteen, niin sijoittamisen, toimitilajohdon kuin käyttäjäorganisaatioiden näkökulmasta. Verkosto tarjoaa jäsenilleen ajankohtaistilaisuuksia ja työpajoja yhteistyössä Suomen Kauppakeskusyhdistyksen kanssa. 

  Lisätietoa:
  Suomen Kauppakeskusyhdistys

  Oppimisympäristöt

  Oppimisympäristöt elävät murrostaan ja uusia oppimisympäristöjä syntyy koko ajan. Oppimisympäristöt-teemaverkosto kokoaa oppimisympäristöjen parissa työskentelevät ja niiden kehittämisestä kiinnostuneet yhteen. Verkosto tarjoaa jäsenilleen vierailuja uusiin oppimisympäristöihin, vertaistukea samojen haasteiden kanssa painiville sekä tietoa osa-alueen tapahtumista ja uusista tuulista. Lisäksi järjestämme yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa aiheeseen liittyviä koulutuksia ja opintomatkoja.

  Mukaan teemaverkostoihin?
  Raklin teemaverkostot