• fi
 • en
 • Kirjaudu

  Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus

  Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus

  Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on käynnissä. Uudistustyö käynnistyi vuonna 2018, jolloin yhteiskunnassa oli laajalti jaettu näkemys uudistamisen tarpeista. Valmistelusta vastaa ympäristöministeriö. Tavoitteena on, että hallituksen esitys uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

  RAKLI osallistuu aktiivisesti uuden lain valmisteluun, jolla on merkittäviä vaikutuksia kiinteistö- ja rakentamisalaan sekä jäsenistöömme. RAKLIlla on ollut edustus muun muassa alueidenkäytön jaostossa koko uudistuksen ajan.

  RAKLIn ehdotukset lakiin

  Kiinteistönomistajalle kaavanvalmistelumahdollisuus

  RAKLI on ehdottanut lakiin kiinteistönomistajalle mahdollisuutta osallistua kaavanvalmisteluun. RAKLI pitää tärkeänä, että kasvukaupungeissa on koko ajan riittävästi hyviä kaavoituksen kohteita ja resursseja kaavojen laatimiseen. Maankäyttö- ja rakentamislakiin tulee siksi lisätä kiinteistönomistajan mahdollisuus saada hallinnassaan olevalle kiinteistölle valmistelemansa kaavaehdotus kunnanvaltuuston (tai hallitus, lautakunta) päätettäväksi. Menettely lisäisi kaavoituksen keinovalikoimaa ja palvelisi etenkin kasvavien kaupunkiseutujen täydennysrakentamistavoitteita houkuttelevilla keskusta- ja joukkoliikennevyöhykkeillä.

  Kiinteistönomistajan kaavanvalmistelumahdollisuus:
  Tutustu RAKLIn ehdotukseen tarkemmin

  Ammattimaiset ja vastuulliset kiinteistönomistajat julkistivat vetoomuksen kaavanvalmistelu mahdollisuudesta huhtikuussa 2021. Alan toimijat jakavat yhteisen huolen siitä, että uudistuksen alkuperäinen tavoite kaavoituksen sujuvoittamisesta ja läpinäkyvyydesta ei tule toteutumaan. Vetoomuksessa korostetaan, että esillä olleet pykäluonnokset eivät pysty vastaamaan kasvukaupunkien asuntotuotantotavoitteisiin tai täydennysrakentamisen tarpeisiin, nopeuttamaan käyttötarkoitusmuutoksia tai poistamaan tarvetta kaavapoikkeamisille.

  Lisäksi 11 elinkeinoelämän järjestöä julkaisi kesäkuussa 2021 kannanoton, jossa he peräänkuuluttivat useita muutoksia valmisteilla olevaan esitykseen.  Järjestöjen kannanotossa, jossa RAKLI oli yksi allekirjoittajista, vedottiin tuotavaksi uudistukseen kaavoitusta ja luvitusta sujuvoittavia toimia. Järjestöjen mukaan uudistus on lipumassa väärään suuntaan.

  Vetoomus:
  Maankäyttö- ja rakennuslakiin tuotava kiinteistönomistajalle mahdollisuus valmistella asemakaava poliittiseen päätöksentekoon

  Elinkeinoelämän järjestöt: 
  Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus uhkaa jäädä torsoksi

  Rakentamisen vastuut

  Isoon kokonaisuuteen kuuluu myös rakentamisen vastuiden uudistaminen, jossa RAKLI on ajanut laissa vastuuta olennaisista teknisistä vaatimuksista rakennushankkeeseen ryhtyvän ohella myös muille hankkeen osapuolille. RAKLIn mukaan jokaisen tulee vastata tekemisistään rakennushankkeen prosessissa ja toimiva vastuuketju on keskeisin mahdollisuus kohottaa laatua. Uudet vastuukirjaukset eivät saa estää nykyisten eikä uusien toteutusmuotojen käyttöä eivätkä rajoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvän sopimusvapautta.

  Huhtikuussa 2021 saimme tietoomme, että lausunnoille tulevan lakiluonnoksen pykälissä tullaan säilyttämään rakennushankkeeseen ryhtyvän kokonaisvastuu hankkeesta, mutta esittämään lisäksi viiden vuoden vastuuaikaa hankkeen muille keskeisille tahoille, kuten pääsuunnittelijalle, rakennussuunnittelijalle, erikoissuunnittelijalle, päävastuulliselle toteuttajalle, sivu-urakoitsijalle ja valvojalle.

  Eli ajamamme asia oikeudenmukaisesta, kaikkiin rakennushankkeen keskeisiin osapuoliin kohdistuvasta vastuunjaosta, on nykyisellä ehdotuksella toteutumassa lakiuudistuksessa. Tämä olisi merkittävä parannus suhteessa nykyiseen tilanteeseen, jossa rakennushankkeeseen ryhtyvä on käytännössä ainoa lain nojalla hankkeesta vastuussa oleva taho. Laki täydentäisi tilaajan keskeisimpiin sopimuskumppaneihin kohdistuvaa vastuuta siitä, miten vastuu on määritelty yleisisissä sopimusehdoissa (YSE, KSE).

  1.4.2021 Jyrki Laurikainen Helsingin Sanomissa:
  Rakennushankkeissa vastuuta on laajennettava aliurakointiin

  9.4.2021 Mikko Somersalmi Rakennuslehdessä:
  Laadun parantaminen vaatii muutoksia lakiin