• fi
 • en
 • Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus

  Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus

  Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle 27.9.2021 ehdotuksen hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi. Uusi laki korvaisi nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain.

  Uudistustyö käynnistyi vuonna 2018, jolloin yhteiskunnassa oli laajalti jaettu näkemys uudistamisen tarpeista.

  Rakli on lausumassa asiasta ja toivomme, että mahdollisimman moni jäsenistämme tekisi samoin. Uudistus koskettaa jokaista kiinteistönomistajaa ja rakennuttajaa.

  Raklin ehdotukset lakiin

  Kiinteistönomistajalle kaavanvalmistelumahdollisuus

  Rakli on ehdottanut lakiin kiinteistönomistajalle mahdollisuutta osallistua kaavanvalmisteluun. Rakli pitää tärkeänä, että kasvukaupungeissa on koko ajan riittävästi hyviä kaavoituksen kohteita ja resursseja kaavojen laatimiseen. Maankäyttö- ja rakentamislakiin tulee siksi lisätä kiinteistönomistajan mahdollisuus saada hallinnassaan olevalle kiinteistölle valmistelemansa kaavaehdotus kunnanvaltuuston (tai hallitus, lautakunta) päätettäväksi. Menettely lisäisi kaavoituksen keinovalikoimaa ja palvelisi etenkin kasvavien kaupunkiseutujen täydennysrakentamistavoitteita houkuttelevilla keskusta- ja joukkoliikennevyöhykkeillä.

  Kiinteistönomistajan kaavanvalmistelumahdollisuus:
  Tutustu Raklin ehdotukseen tarkemmin

  Ammattimaiset ja vastuulliset kiinteistönomistajat julkistivat vetoomuksen kaavanvalmistelumahdollisuudesta huhtikuussa 2021. Alan toimijat jakavat yhteisen huolen siitä, että uudistuksen alkuperäinen tavoite kaavoituksen sujuvoittamisesta ja läpinäkyvyydesta ei tule toteutumaan. Vetoomuksessa korostetaan, että esillä olleet pykäläluonnokset eivät pysty vastaamaan kasvukaupunkien asuntotuotantotavoitteisiin tai täydennysrakentamisen tarpeisiin, nopeuttamaan käyttötarkoitusmuutoksia tai poistamaan tarvetta kaavapoikkeamisille.

  Lisäksi 11 elinkeinoelämän järjestöä julkaisi kesäkuussa 2021 kannanoton, jossa he peräänkuuluttivat useita muutoksia valmisteilla olevaan esitykseen.  Järjestöjen kannanotossa, jossa Rakli oli yksi allekirjoittajista, vedottiin tuotavaksi uudistukseen kaavoitusta ja luvitusta sujuvoittavia toimia. Järjestöjen mukaan uudistus on lipumassa väärään suuntaan.

  Vetoomus:
  Maankäyttö- ja rakennuslakiin tuotava kiinteistönomistajalle mahdollisuus valmistella asemakaava poliittiseen päätöksentekoon

  Elinkeinoelämän järjestöt: 
  Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus uhkaa jäädä torsoksi

  2.7.2021 Kimmo Kurunmäki Helsingin Sanomissa
  Kiinteistönomistajan kaavanvalmistelu olisi kunnalle mahdollisuus

  Rakentamisen vastuut

  Isoon kokonaisuuteen kuuluu myös rakentamisen vastuiden uudistaminen, jossa Rakli on ajanut laissa vastuuta olennaisista teknisistä vaatimuksista rakennushankkeeseen ryhtyvän ohella myös muille hankkeen osapuolille. Raklin mukaan jokaisen tulee vastata tekemisistään rakennushankkeen prosessissa ja toimiva vastuuketju on keskeisin mahdollisuus kohottaa laatua. Uudet vastuukirjaukset eivät saa estää nykyisten eikä uusien toteutusmuotojen käyttöä eivätkä rajoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvän sopimusvapautta.

  Huhtikuussa 2021 saimme tietoomme, että lausunnoille tulevan lakiluonnoksen pykälissä tullaan säilyttämään rakennushankkeeseen ryhtyvän kokonaisvastuu hankkeesta, mutta esittämään lisäksi viiden vuoden vastuuaikaa hankkeen muille keskeisille tahoille, kuten pääsuunnittelijalle, rakennussuunnittelijalle, erikoissuunnittelijalle, päävastuulliselle toteuttajalle, sivu-urakoitsijalle ja valvojalle.

  Eli ajamamme asia oikeudenmukaisesta, kaikkiin rakennushankkeen keskeisiin osapuoliin kohdistuvasta vastuunjaosta, on nykyisellä ehdotuksella toteutumassa lakiuudistuksessa. Tämä olisi merkittävä parannus suhteessa nykyiseen tilanteeseen, jossa rakennushankkeeseen ryhtyvä on käytännössä ainoa lain nojalla hankkeesta vastuussa oleva taho. Laki täydentäisi tilaajan keskeisimpiin sopimuskumppaneihin kohdistuvaa vastuuta siitä, miten vastuu on määritelty yleisisissä sopimusehdoissa (YSE, KSE).

  1.4.2021 Jyrki Laurikainen Helsingin Sanomissa:
  Rakennushankkeissa vastuuta on laajennettava aliurakointiin

  9.4.2021 Mikko Somersalmi Rakennuslehdessä:
  Laadun parantaminen vaatii muutoksia lakiin

  13.9.2021 Jyrki Laurikainen
  Lakiuudistus yhteistoiminnallisuuden puolesta