• fi
 • en
 • Diplomityön tuloksia – Käyttötarkoituksen muutoshankkeiden ja tilapäiskäytön kehittäminen Suomessa

  RAKLIn Tilat käyttöön -klinikka käynnistyi viime vuoden puolella ja sain hienon mahdollisuuden tehdä myös diplomityötäni tämän klinikan parissa. Työssäni perehdyin vajaakäytön ongelmaan ja etsin sille ratkaisuja käyttötarkoituksen muutoksista ja tilapäiskäytöstä. Kuten muun muassa klinikan tulokset osoittivat, käyttötarkoituksen muutoksissa – pysyvissä ja tilapäisissä – on potentiaalia ratkaista vajaakäyttöongelmia ja luoda elinvoimaista kaupunkirakennetta.

  Löysin myös muutoshankkeiden toteutuskelpoisuutta heikentäviä pullonkauloja. Tämän toteutuskelpoisuuden parantamiseksi esittelin diplomityössä neljä toimintaehdotusta, joilla tyhjien tilojen määrää saadaan vähennettyä ja joilla on mahdollista ehkäistä vajaakäyttöongelmien syntymistä tulevaisuudessa. Toimintaehdotukset muodostavat yhdessä ratkaisukokonaisuuden, joka tarjoaa kehitysehdotuksia valtiolle, kaupungeille sekä yksityisille kiinteistönomistajille.

  • Valtiollinen vaihtoehtoisen asumisen ja tilapäiskäytön kehitys- ja kokeiluhanke
  • Kaupunkikohtainen tilapäiskäytön strategia
  • Työpajamenettelyt haastavissa konversiohankkeissa
  • Kaavoitusmenetelmien kehittäminen

  Tiivistettynä ratkaisukokonaisuuden perusajatus on edetä toimintaehdotus kerrallaan siten, että edellinen vaihe tarjoaa edellytyksiä seuraaville vaiheille. Hyvien käytäntöjen löytämiseksi ja yleistämiseksi järjestetään ensin KIRA-digi –tyyppinen hanke, jossa tutkitaan ja mahdollistetaan varsinkin tilapäiskäytön pilottien toteuttamista.

  Saatua kokemusta hyödynnetään sen jälkeen kaupunkikohtaisten, alueellisesti tai yleisesti sovellettavien tilapäiskäytön strategioiden laatimisessa. Haastavia konversiohankkeita sekä laajoja tilapäiskäyttö- ja aluekehityshankkeita on mahdollista toteuttaa myös työpajamenettelyillä. Kiinteistönomistajan ja viranomaisten yhteistyöllä toteutettavan työpajamenettelyn tavoitteena on selkeyttää hankkeen reunaehtoja, yhdenmukaistaa näkemyksiä ja tavoitteita sekä ratkoa hankkeen ongelmakohtia.

  Edellä esitellyt toimintaehdotukset ovat käynnistäviä toimenpiteitä, joilla tähdätään pysyvien käytäntöjen kehittymiseen. Jotta pysyvistä käyttötarkoituksen muutoksista ja tilapäiskäytöstä saadaan luonteva osa kaupungin kehittämiskulttuuria, tulee saadut kokemukset sisällyttää osaksi olemassa olevia menettelyitä. Tämä voidaan ratkaista muun muassa kaavoitusmenetelmiä kehittämällä, hyödyntämällä tilapäiskäyttöä kaupunkisuunnittelun työkaluna sekä käyttämällä useita käyttötarkoituksia mahdollistavia kaavamerkintöjä.

  Arkkitehtiopiskelijana saamani koulutus ja työelämän kokemukset ovat suurelta osin suunnittelukeskeisiä. Diplomityön tekeminen RAKLIlle avasi minulle rakennusalaa paljon laajemmin, kun pääsin klinikan työpajoissa ja seminaareissa tutustumaan rakennusalan eri toimijoiden näkemyksiin ja tavoitteisiin. Diplomityön rahoittamisen ja näkemyksiä avartavan klinikan lisäksi RAKLI tarjosi tukea ryhmähaastatteluissa, taltiointijärjestelyissä ja henkilökohtaisessa ohjauksessa. Kaiken kaikkiaan diplomityön tekeminen Tilat käyttöön -klinikan yhteydessä sujui luontevasti ja tavoitteellisesti.

  Vajaakäyttö on monialainen ongelma, jonka ratkaiseminen vaatii tarkastelua monesta näkökulmasta. RAKLI mahdollisti aiheen tutkimisen sen vaatimalla laajuudella ja tarjosi diplomityön onnistumiselle vahvat puitteet.