• fi
 • en
 • Asumisen tukijärjestelmän läpinäkyvyyttä lisättävä

  Asumisen alati kohoavat kustannukset ovat pitkään olleet iso huolenaihe erityisesti pääkaupunkiseudulla. Samanaikaisesti, kun asumisen kustannukset ovat nousseet, ovat nousseet myös valtion asukkaalle maksettavat asumistukimenot. Asumistuki kohdistuu tasapuolisesti kaikille tuentarvitsijoille, eikä se tutkimuksien mukaan vaikuta merkittävästi vuokriin. *

  Asukkaalle kohdennetun asumistuen lisäksi valtio tukee vuokra- ja asumisoikeusasuntojen uudistuotantoa ja perusparantamista ARA-korkotukilainoituksella. Asukkaalle maksettava asumistuki on tulonsiirto, sillä valtio maksaa tuensaajalle kuukausittain suoran tulonsiirron. Myös ARA-vuokra-asunto on tulonsiirto, joka annetaan markkinavuokraa alhaisemman vuokran muodossa.**

  Tukijärjestelmistä käydään paljon keskustelua ja usein asumistukimenoja verrataan suoraan ARA-järjestelmän korkotukimenoihin. Nämä eivät kuitenkaan ole keskenään vertailukelpoisia lukuja. Jotta vertailua on mahdollista tehdä, pitäisi tukijärjestelmien läpinäkyvyyttä lisätä.

  Asumistuesta on tehty useampia selvityksiä ja Valtiontalouden tarkastusvirasto tekee myös parasta aikaa tarkastusta, jossa arvioidaan yleiseen asumistukeen viimeisen kymmenen vuoden aikana tehtyjen uudistusten onnistumista. ARA-tuotannontukijärjestelmän toimivuutta ja kustannusvaikutuksia ei sitä vastoin ole kokonaisuutena selvitetty.

  Tukijärjestelmän läpinäkyvyys oli esillä myös laadittaessa asuntopoliittista kehittämisohjelmaa vuosiksi 2021–2028. Ohjelma annettiin valtioneuvoston selontekona eduskunnalle joulukuussa 2021. Ohjelmaan on kirjattu seuraavasti:

  ”Kaiken julkisen tuen läpinäkyvyys on tärkeää. Valtion myöntämien perinteisten tarjonta- ja kysyntätukien ohella monet kunnat esimerkiksi tarjoavat markkinahintaa alhaisempia tontteja valtion tukemaan asuntotuotantoon. Nämä ja muut mahdolliset epäsuorat tukitoimet tulisi selvittää ja tuoda ne avoimesti esiin. Tiedonkeruun tulee perustua yhtenäisiin menetelmiin ja määritelmiin, jotta tiedot ovat vertailukelpoisia ja selkeitä.”

  Tuotannontukijärjestelmän läpinäkyvyysselvitys kirjattava hallitusohjelmaan

  Pidämme Raklissa tärkeänä, että tuotannontukijärjestelmän läpinäkyvyyttä lisätään niin, että eri tukielementit käyvät selkeästi ilmi. Tarkastelussa tulee ottaa huomioon korkotukimenojen lisäksi:

  • korkotukilainalle myönnettävä valtiontakaus
  • asuntokohtainen käynnistysavustus
  • energia-avustukset, puurakentamisen avustus
  • lainajärjestelmä ja sen tasauselementti: korkotukilainojen lyhennysohjelmat ovat hyvin takapainotteisia ja järjestelmä toimii tasauksen kautta niin kauan kuin uustuotantoa syntyy
  • uudistuotannossa markkinahintoja edullisempi tontin hinta
  • mahdolliset sääntelyerot ARA-tuotannon ja vapaarahoitteisten tuotannon välillä, kuten kaupunkien myöntämät helpotukset ARA-tuotannolle pysäköintivaateissa

  Tarkastelun jälkeen voidaan objektiivisesti arvioida tuotanto- ja asumistuen kustannusvaikutuksia. Tavoitteena on kokonaiskuvan muodostaminen siitä, mistä eri osista tuotannontukijärjestelmä muodostuu, jotta tuotannontuki voidaan kohdentaa oikeudenmukaisesti sekä kehittää asumisen tukijärjestelmiä. Tämä on myös keskeistä päätöksenteon kannalta. Molempia tukijärjestelmiä tarvitaan ja tuotannontukea erityisesti erityisryhmille ja segregaation torjuntaan.

  Tukijärjestelmien läpinäkyvyys on kaikkien etu, ja tulevan hallituksen on huolehdittava siitä, että tuotannontukijärjestelmän läpinäkyvyysselvitys kirjataan hallitusohjelmaan.

  Lähteet:

  *VATT WORKING PAPERS 149 The Incidence of Housing Allowances: Quasi-Experimental Evidence, Eerola Lyytikäinen, Saarimaa, Vanhapelto

  **VATT POLICY BRIEF 3-2016 Kohtuuhintaisuuspolitiikka ei ole lääke asumisen kalleuteen, Eerola ja Saarimaa

  Lue lisää blogejamme