• fi
  • en
  • Lahden keskustan radanvarren kehittäminen

    Lahden keskustan radanvarren alueella tarkoitetaan nykyisen ydinkeskustan eteläpuolista, valtatie 12 ja rautatiealueen väliin jäävää kapeaa pitkulaista maa-aluetta, joka on noin 300 metriä leveä ja kaksi kilometriä pitkä. Alueen kokonaispinta-ala on noin 53 ha.

    Radanvarsi on aiemmin ollut pääasiassa teollisuuden käytössä. Radanvarren pohjoispuolella kulkeva vilkasliikenteinen valtatie 12 sekä eteläpuolella oleva itäinen päärata rata-alueineen ovat asettaneet rajoituksia alueen saavutettavuudelle ja kehittämiselle. Alue on ollut kaavallisesti pitkään odotustilassa, alueen kaavat eivät ole ajantasaisia, eikä kaupungin aluerakenteellinen uudistustyö ole päässyt käyntiin toivotusti. Alueen yritys- ja teollista perintöä on kuitenkin onnistuttu hyödyntämään siten, että alueelle on kasvanut merkittävä yritystoiminnan keskittymä.

    Lahden keskustan radanvarsi on merkittävässä kehitysvaiheessa, koska monet tekijät puoltavat radanvarren aikaisempaa aktiivisempaa kehittämistä. Näitä ovat muun muassa vuonna 2012 järjestetyn arkkitehtikilpailun tulosten hyödyntäminen, aluetta sivuavan valtatie 12 uudelleenlinjauksen suunnittelun eteneminen, alueen maanomistajien tahto omaisuutensa kehittämiseen sekä kaupungin halu radanvarren merkittävään uudistamiseen. Monien eri osapuolten kiinnostus ja tahto radanvarren nopeaan kehittämiseen on vahva, mistä johtuen radanvarren kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi.

    Radanvarsi onkin Lahden kaupungin keskeisin kehittämiskohde, joka liittyy luontevasti nykyisen keskustan toimivaksi osaksi. Radanvarresta on muodostumassa tärkeä osa Lahden uutta, eloisaa kaupunkikeskustaa. Se oli yksi keskeisimmistä osista uudessa yleiskaavassa ja keskustan kehittämissuunnitelmassa. Radanvarsi kytkeytyy keskeisesti Lahden uuteen, kevyttä ja joukkoliikennettä painottavaan keskustasuunnitelmaan.