• fi
 • en
 • Ajantasainen tieto tuki- ja rahoitusmahdollisuuksista vauhdittaisi energiatehokkuusinvestointeja

  20.09.2022

  Yrityksissä ja kunnissa kaivataan selkeää, helposti lähestyttävää perustietoa juuri heille sopivista eri tuki- ja rahoitusratkaisuista. Kun aikaa tietojen selvittämiseen ei ole tai sitä on rajoitetusti, pitäisi tiedon olla saatavilla mahdollisimman nopeasti hyödynnettäväksi. Tiedon tulisi olla juuri heille kohdennettua, ja sen pitäisi olla helposti omaksuttavaa.

  Motiva, Elinkeinoelämän Keskusliitto, Kaupan liitto, Suomen Yrittäjät, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry sekä Suomen Kuntaliitto selvittivät kyselyllä, mitä tietoa yritykset ja kunnat tarvitsevat energiatehokkuuden ja korjausrakentamisen tuista ja rahoituksista. Tavoitteena oli muodostaa kuva siitä, mitä tuki- ja rahoitusratkaisuita tunnetaan ja käytetään, ja mitä vaikeuksia niiden hakemiseen ja käyttämiseen liittyy. Kyselyt toteutettiin kevättalvella 2022, ja tietoja täydennettiin taustahaastatteluilla keskittyen erityisesti pienempiin toimijoihin. 

  Kyselyiden tulosten ja haastatteluiden kautta saatuja havaintoja tullaan käyttämään muun muassa rahoituksen tietopalvelun rakentamisessa sekä rahoituksen viestinnässä viime syksynä käynnistyneessä Kestävän rahoituksen tietopalvelu ja pyöreä pöytä -hankkeessa.

  Pienissä yrityksissä mahdollisuuksia ei tunneta

  Tuki- ja rahoitusratkaisuita ei tunneta riittävästi – tämä koskettaa erityisesti pieniä ja mikroyrityksiä, mutta kokonaisuudessaankaan eri ratkaisuita ei tunneta eikä niitä siten osata hyödyntää.

  Vastaajista noin 40 % oli toteuttanut energiatehokkuusinvestointeja tai -hankkeita viimeisen kolmen vuoden aikana. Hankkeita kuitenkin toteutetaan erityisesti omalla rahoituksella, ilman ulkopuolista tukea.

  Pankkilainat ovat vastausten mukaan käytetyin ulkopuolinen rahoitusmuoto yleensä hankkeita toteutettaessa. Muita lainoittajia ovat esim. Finnvera ja Kuntarahoitus, kun taas EU-rahoitusta (esim. Euroopan investointipankin lainoja) käytetään todella vähän. Myös leasingrahoitusta käytetään jonkin verran.

  Tunnetuin ja käytetyin tuki on Business Finlandin jakama energiatuki – niin yritys- kuin kuntapuolella.

  Resurssipula suurin haaste tukien ja ulkopuolisen rahoituksen hyödyntämisessä

  Tukien ja rahoituksen hakemisen haasteellisuus on vaikuttava tekijä, mutta vastausten perusteella ei kuitenkaan ylitsepääsemätön ongelma. Vain murto-osa vastaajista totesi, että tuen ja/tai rahoituksen hakeminen on ollut haasteellista. Eniten haasteita tuottaa resurssien – ajan – puute: toimijoilla ei ole aikaa selvittää saatavilla olevia tukia tai rahoitusta saatikka perehtyä niiden hakemiseen. Seuraavaksi nousi esiin tukeen tai rahoitukseen liittyvä epävarmuus: jos ei ole varmaa, että haetun tuen hankkeelle saa, on vaikea perustella sen hakemiseen liittyvää panostusta. Tiedon ja osaamisen puute voi vaikuttaa myös tukien ja rahoitusten hyödyntämiseen.

  Ajantasaista, helposti lähestyttävää tietoa tarvitaan

  Yrityksissä ja kunnissa kaivataan selkeää, helposti lähestyttävää perustietoa juuri heille sopivista eri tuki- ja rahoitusratkaisuista. Kun aikaa tietojen selvittämiseen ei ole tai sitä on rajoitetusti, pitäisi tiedon olla saatavilla mahdollisimman nopeasti hyödynnettäväksi. Tiedon tulisi olla juuri heille kohdennettua ja sen pitäisi olla helposti omaksuttavaa. Joissakin tapauksissa yrityksessä on itse tehty kartoitusta mahdollisista tuki- ja rahoituslähteistä, mutta tiedot ovat vanhentuneet. Rahoituksen ”tilannesää”-tyyppistä katsausta toivottiin, jotta tiedot erityisesti saatavilla olevista tuista olisivat päivitettävissä helposti.

  Varsinaista rahoitusneuvontaa ei niinkään etsitty, mutta hyvien esimerkkien kautta voisi saada helposti tietoa siitä, millaiset tuki- ja rahoitusmahdollisuudet erityyppisiin toimiin soveltuvat. Neuvonnassa tärkeää olisi saada puolueetonta arviointia siitä, miten juuri yrityksen tai kunnan harkitsemassa hankkeessa eri tuki- ja rahoitusmuotoja voitaisiin hyödyntää.

  Puolueeton asiantuntija voisi nostaa esiin myös lisätoimenpiteitä, jotka kannattaisi hankkeessa toteuttaa ja jotka voisivat mahdollistaa eri tukien tai rahoituksen saamisen. Asiantuntija voisi myös ehdottaa erilaisten hankintamenettelyiden hyödyntämistä ja parantaa näin toteutusmahdollisuuksia.

  Tilannekuva käynnistää keskustelua rahoituksen pyöreässä pöydässä syyskuussa

  Tiistaina 20. syyskuuta järjestettävä kestävän rahoituksen ensimmäinen pyöreä pöytä kokoaa yhteen eri alojen yritykset ja kunnat sekä rahoitusalan toimijat ja viranomaiset keskustelemaan siitä, miten mm. tiedon saantia eri mahdollisuuksista voitaisiin parantaa ja siten edistää energiatehokkuusinvestointeja.

  Pyöreässä pöydässä syyskuussa kuullaan ajantasaista tietoa mm. valtionhallinnon Vihreän siirtymän työryhmän työstä sekä käynnissä olevista rahoitusohjelmista. Motiva kertoo yhteistyökumppaneidensa kanssa käynnistetystä ”Kestävän rahoituksen tietopalvelus ja pyöreä pöytä” -hankkeesta sekä toteutettavasta tietopalvelusta, jonka toivotaan osaltaan parantavan tiedon saatavuutta. Osallistujia kannustetaan keskustelemaan ja nostamaan esiin tarpeet, toiveet ja ideat siitä, miten yritysten ja kuntien mahdollisuuksia hyvien energiatehokkuusinvestointien tekemiseen voidaan parantaa mm. ajantasaisen ja kohdennetun tiedon avulla.

  Lisätietoja:

  Kestävän rahoituksen tietopalvelu ja pyöreä pöytä -hanke ja rahoituksen tilannekuva:

  Kestävän rahoituksen tietopalvelu ja pyöreä pöytä -hankkeen rahoittavat ympäristöministeriö, Energiavirasto sekä Kaupan liitto ja Suomen Kuntaliitto. Hankkeessa ovat mukana myös Elinkeinoelämän Keskusliitto, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry ja Suomen Yrittäjät.

  Kestävän rahoituksen tietohubi ja pyöreä pöytä
  Motivan sivuilla