• fi
 • en
 • RAKLI ja Helsingin kaupunki kehittämässä toimivaa kaupunkiympäristöä

  27.02.2019

  klinikka alkoi vuoden 2018 loppupuolella ja valmistuu keväällä 2019. ”Alkusysäys klinikkaan lähti Helsingin kaupungin tarpeesta edistää rakennetun ympäristön sekä liikkumisen palvelujen (MaaS) kehittämistä Raide-Jokerin aluerakentamisessa. Kaupunkiympäristön kehittämisessä on mukana osallistujia yhteensä 25:sta eri organisaatiosta, mikä takaa monialaisen vuoropuhelun ja tuloksena saadaan laajasti ideoita mahdolliseen jatkokäyttöön”, kertoo Kimmo Kurunmäki RAKLIsta.

  Klinikan tavoitteena on selvittää liikkumisen palvelujen kehitysedellytykset kiinteistönomistajan, kaupungin ja palveluntuottajan näkökulmista muuttuvat käyttäjätarpeet ja liikkumisen palvelukokemus huomioiden. ”Lisäksi klinikan avulla haluamme nostaa esille liikkumisen palvelujen keskeisiä mahdollisuuksia ja haasteita sekä tunnistaa aluekehittämisen toimenpiteitä reunaehtoineen ja kipupisteineen. Tärkeänä tavoitteena ja osana klinikkatyöskentelyä ovat myös tiedon ja kokemusten jakaminen sekä verkostoituminen”, korostaa Kurunmäki.

  Klinikkatyöskentelyn tukena käytetään Howspace-työkalua, jonka avulla pystytään jakamaan materiaalit osallistujille. Samalla osallistujat pääsevät reaaliaikaisesti täydentämään myös työpajojen välillä heränneitä ajatuksia ja kommentteja. Lisäksi klinikassa hyödynnetään Futures Platformin ennakointityökalua, jossa käsitellään tulevaisuuden ennakointikarttoina MaaS-palveluihin liittyvien mahdollisuuksien ja riskien kartoitusta.

  Klinikka koostuu neljästä työpajasta aloitus- ja tulosseminaareineen. Aiheina työpajoissa ovat 1) MaaS-palvelujen nykytila ja liikkumisen muutosten ennakointi, 2) liikkuminen palveluna palveluntuottajien ja kiinteistönomistajien näkökulmasta, 3) liikkumisen palvelutarpeiden maankäytölliset tarkastelut sekä 4) toimenpiteiden tunnistaminen.

  Ensimmäisessä työpajassa keskustelua herättivät MaaS-palveluihin liittyvät mahdollisuudet, haasteet ja toimenpiteet, joita arvioitiin Futures Platform -työkalulla. Esille nousseita kiinnostavia mahdollisuuksia olivat muun muassa reaaliaikainen data, sähköautot, digitaalinen kiinteistöliiketoiminta, sosiaaliset pisteytysjärjestelmät sekä hyperlokalisaatio.

  Yleiset edellytykset MaaS-palveluiden kehittämiselle sekä osapuolten edellytykset ja tarpeet olivat toisen työpajan puheenaiheita. Käyttäjälähtöisyys nähtiin tärkeänä yleisenä ominaisuutena, jotta MaaS-palvelut vastaisivat käyttäjien tarpeita. Erityisesti palautejärjestelmä, jonka avulla käyttäjät pääsevät vaikuttamaan kehitettäviin palveluihin, koettiin oleelliseksi. Edellytyksinä kaupungilta nostettiin esiin kaavoitus, poliittinen tahto sekä kilpailun mahdollistaminen. Kiinteistönomistajilta puolestaan toivottiin erityisesti tilojen joustavuutta ja monikäyttöisyyttä sekä mm. sähköautojen latauspisteitä. Toiminnan luotettavuus ja jatkuvuus sekä selkeät laskutusmallit koettiin oleellisiksi edellytyksiksi palveluntuottajan suunnalta.

  Keskustelua syntyi kolmannessa työpajassa kaavoituksesta ja maankäytöstä sekä siitä, mitä MaaS näiltä osa-alueilta edellyttää. Ryhmäpohdinnoista esille nousi, että MaaS voisi edellyttää kaavoitukselta liityntäpysäköintiä, sujuvia vaihtoja joukkoliikenteen välillä, tiivistä yhteiskuntarakennetta, kaavan joustavuutta ja solmukohtien huomioimista sekä rakentamisen järjestystä. Työpajassa pureuduttiin myös konkreettisesti Raide-Jokerin alueisiin niin Espoon kuin Helsinginkin puolella.

  Neljäs työpaja järjestetään maaliskuussa 2019, jolloin pureudutaan toimenpideideoihin esimerkiksi aluekehittämisen osalta. Huhtikuussa järjestetään myös kaikille avoin tulosseminaari, jossa esitellään klinikan tulokset ja suositukset sekä kuullaan Helsingin kaupungin ja muiden osallistujien näkemyksiä jatkotoimenpiteistä.