• fi
 • en
 • RAKLIn vuokra-asuntobarometri: Suomalaisten vuokra-asuntojen arvioidaan kiinnostavan ulkomaalaisia sijoittajia

  29.09.2016

  Vahva vuokrakysyntä houkuttelee lisää investointeja vuokra-asuntomarkkinoille. Kaikkien omistajaryhmien ennakoidaan kasvattavan asunto-omistuksiaan. Kiivas asuntorakentaminen nostaa rakentamisen kustannuksia ja kiristää työvoiman saatavuutta, vastaajat arvioivat. Suurin muutos edellisiin barometreihin verrattuna on tapahtunut kansainvälisten sijoittajien toimintaan liittyvissä arvioissa. Ulkomaisten sijoittajien kasvava kiinnostus sekä kevään ja kesän aikana tehdyt kaupat ovat nostaneet ulkomaisten sijoitusten kasvuun uskovien vastaajien osuuden noin 70 prosenttiin, kun vielä viime keväänä alle puolet vastaajista ennakoi ulkomaisten sijoittajien lisäävän vuokra-asunto-omistuksiaan Suomessa.

  Vuokra-asuntojen tarjonnan arvioidaan jatkavan kasvuaan etenkin vapaarahoitteisessa asuntokannassa. Lähes kaksi kolmasosaa barometrin vastaajista ennakoi myös valtion tukeman vuokra-asuntokannan kasvavan. Vahvinta kasvua odotetaan edelleenkin kotimaisiin asuntosijoitusrahastoihin, mutta myös instituutiosijoittajien asuntosalkut ovat vahvassa kasvussa.

  Vahva kysyntä pitää pienten asuntojen vuokrat nousussa

  Vuokra-asuntobarometrin vastaajat ennakoivat pienten asuntojen vuokrien jatkavan nousuaan kaikissa kasvukeskuksissa ainakin vielä seuraavan vuoden aikana. Tarjonnan kasvun vaikutukset alkavat kuitenkin jo näkyä asiantuntijoiden vuokraodotuksissa, joissa ei nyt ole havaittavissa yleensä syksyisin nähdyn kysyntäpiikin aiheuttamaa nousua. Odotukset ovat samalla tasolla kuin keväällä.

  Pienten asuntojen vuokrien nousuodotukset ovat nyt vahvimpia Tampereella, jossa niiden nousuun uskoo 84 prosenttia vastaajista. Pääkaupunkiseudulla pienten asuntojen vuokrien nousuodotukset ovat edelleen vahvimpia Helsingissä, jossa yli 80 prosenttia vastaajista ennakoi vuokrien jatkavan nousuaan. Vantaalla pienten asuntojen vuokrien odottaa nousevan hieman useampi vastaaja kuin keväällä (syksy 71 %, kevät 68 %), mutta Espoossa pienten asuntojen vuokrien nousun jatkumiseen uskovien vastaajien määrä on vähentynyt (syksy 62 %, kevät 68 %). Turussa nousuun uskovien vastaajien osuus on alle 70 prosenttia. Kasvukeskuksista perää pitävät edelleen Lahden ja Oulun seudut, joilla enemmistö vastaajista uskoo vuokrien säilyvän nykytasolla. Molemmissa kaupungeissa vastaajista noin 15 prosenttia ennakoi vuokrien jopa laskevan myös pienissä asunnoissa.

  Suurten asuntojen vuokraamisen näkymät entistä negatiivisempia

  Suurten asuntojen vuokrien kehitystä kuvaavat saldoluvut ovat nyt kaikissa kaupungeissa negatiivisia, eli vuokrien laskuun uskoo suurempi osuus vastaajista kuin niiden nousuun. Suurten asuntojen kysyntänäkymät ovat kaikissa kaupungeissa lähempänä toisiaan kuin pienten asuntojen: Helsingin saldoluku oli nyt -2 prosenttia ja Lahden -28, kun pienissä asunnoissa suurimman ja pienimmän saldoluvun erotus oli peräti 68 prosenttiyksikköä.

  Normien purku tärkeää kohtuuhintaisen tarjonnan lisäämiseksi

  Vaikka investointihalukkuus on suurta, näkevät barometrivastaajat myös haasteita asuntotuotantonsa kasvattamisessa. Rakentamiskelpoisten tonttien huono saatavuus on edelleen rakentamisen pahin hidaste, ja kohtuuhintaisten tonttien tarjonnan lisääminen nähdään keskeisimpänä keinona vuokra-asuntotarjonnan kasvattamiseksi ja vuokrien nousun hillitsemiseksi. Rakennuskustannukset ja enenevässä määrin myös työvoiman saatavuus nähdään tekijöinä, jotka vaikeuttavat vuokra-asuntojen rakentamista.

  Barometrivastaajat peräänkuuluttavat myös normien purkua: kaavoituksen edistämistä, lupaprosessien nopeuttamista sekä rakentamismääräysten järkeistämistä pidetään toimivina keinoina asuntotarjonnan kasvattamiseen. Kohtuuhintaista tarjontaa on monen vastaajan mielestä mahdollista kasvattaa myös rakentamisen prosesseja tehostamalla, esimerkiksi moduulirakentamisen toimintatapoja kehittämällä.

  Lisätietoja:
  Aija Tasa, RAKLI ry, puh.050 327 2077
  Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto, puh. 040 555 5269

  Graafit:

  Tiedote perustuu RAKLIn vuokra-asuntobarometrikyselyyn, jota KTI Kiinteistötieto Oy on toteuttanut vuodesta 2009 alkaen. Kyselyyn vastasi tällä kertaa 66 vuokra-asuntomarkkinoiden asiantuntijaa. Vastaajista reilu kolmannes edustaa yksityisen sektorin vuokra-asunto-omistajia ja 25 prosenttia kunnallisia vuokrataloyhtiötä tai opiskelija-asuntoyhteisöjä. Yhteensä barometrin vastaajien edustamat organisaatiot omistavat noin 250 000 vuokra-asuntoa. Loput barometrivastaajat ovat mm. viranomaisia, alan järjestöjä sekä palveluntuottajia.