• fi
 • en
 • Ratkaisu rakentamisen kosteusongelmiin uudesta yhteisestä toimintamallista

  15.03.2017

  Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö se­kä kiin­teis­tö- ja ra­ken­nusa­la esit­tä­vät suo­si­tuk­sen toi­min­ta­ta­vois­ta, joi­den avul­la ra­ken­nus­ten kos­teuson­gel­mia vä­hen­ne­tään olen­nai­ses­ti. Uusiin toi­min­ta­ta­poi­hin si­tou­tu­vat kaik­ki ra­ken­nus­hank­keen os­a­puo­let, ja nii­tä so­vel­le­taan se­kä hank­keen kai­kis­sa vai­heis­sa et­tä kiin­teis­tön yl­lä­pi­don ai­ka­na.

  ”Kos­teus- ja ho­me­vau­rioil­la on mer­kit­tä­viä yh­teis­kun­nal­li­sia ja kan­san­ta­lou­del­li­sia vai­ku­tuk­sia, jot­ka ai­heut­ta­vat vuo­si­ta­sol­la mil­jar­dien eu­ro­jen kus­tan­nuk­sia se­kä va­ka­via ter­vey­son­gel­mia. Val­ta­kun­nal­lis­ten ja yh­tei­ses­ti hy­väk­syt­ty­jen me­net­te­ly­ta­po­jen avul­la voi­daan edis­tää laa­duk­kaam­paa ja ter­veel­li­sem­pää ra­ken­ta­mis­ta”, maa­ta­lous- ja ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Kim­mo Tii­li­kai­nen sa­noo.

  Ti­laa­jan tu­lee jat­kos­sa uu­dis- ja kor­jaus­ra­ken­ta­mis­hank­keis­sa laa­tia kos­teu­den­hal­lin­ta­sel­vi­tys, jon­ka avul­la var­mis­te­taan kos­teu­den­hal­lin­ta ko­ko ra­ken­nus­pro­jek­tin ajan. Suo­si­tuk­se­na on, et­tä sel­vi­tyk­ses­sä käy­te­tään Kui­va­ket­ju10-toi­min­ta­mal­lia, jo­ka si­säl­tää muun muas­sa mer­kit­tä­vim­pien kos­teus­ris­kien hal­lit­se­mi­seen tar­koi­tet­tu­ja tar­kis­tus­lis­to­ja. Mu­ka­na on myös kon­kreet­ti­set, eri työ­vai­hei­siin liit­ty­vät toi­min­taoh­jeet ti­laa­jal­le, suun­nit­te­li­jal­le, ura­koit­si­jal­le ja kiin­teis­tön käyt­tä­jäl­le se­kä ra­ken­nus­val­von­nal­le.

  ”Ko­ke­mus­tem­me mu­kaan kos­teu­den­hal­lin­nan huo­mioi­mi­sel­la jo ti­laa­mis­vai­hees­sa on iso mer­ki­tys. Yh­teis­työn li­sää­mi­nen eri os­a­puo­lien vä­lil­lä on myös pa­ran­ta­nut laa­tua ra­ken­nus­hank­keis­sa huo­mat­ta­vas­ti”, ker­too Kui­va­ket­ju10:n ke­hit­tä­mi­ses­sä mu­ka­na ol­lut Ou­lun ra­ken­nus­val­von­nan joh­ta­ja Pek­ka Sep­pä­lä.

  Ti­laa­ja ni­me­ää ra­ken­nus­hank­kee­seen han­ke­koh­tai­sen kos­teu­den­hal­lin­ta­koor­di­naat­to­rin, jo­ka voi ol­la myös hank­kees­sa jo muu­ten­kin mu­ka­na ole­va hen­ki­lö. Koor­di­naat­to­rin teh­tä­vä­nä on var­mis­taa kos­teu­den­hal­lin­ta­sel­vi­tyk­sen mu­kais­ten toi­mien to­teu­tu­mi­nen.

  ”Kym­me­nen suu­rim­man kau­pun­gin ra­ken­nus­val­von­nat ovat si­tou­tu­neet as­teit­tain edel­lyt­tä­mään uusien toi­min­ta­ta­po­jen so­vel­ta­mis­ta uu­dis­ra­ken­nus­hank­keis­sa, jot­ka tu­le­vat en­nak­ko­neu­vot­te­luun tä­män vuo­den ai­ka­na”, sa­noo Ra­ken­nus­tar­kas­tusyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Pek­ka Vir­ka­mä­ki.

  Suo­si­tel­tu­jen toi­men­pi­tei­den nou­dat­ta­mi­nen an­taa hy­vät edel­ly­tyk­set ter­veel­li­sel­le ja tur­val­li­sel­le ra­ken­ta­mi­sel­le, asu­mi­sel­le, ti­lo­jen käy­töl­le se­kä kiin­teis­tö­jen ar­von säi­ly­mi­sel­le. Uusi toi­min­ta­mal­li kat­taa ra­ken­nuk­sen ko­ko elin­kaa­ren ti­laa­mi­ses­ta ja suun­nit­te­lus­ta ai­na ra­ken­nuk­sen käyt­töön ja yl­lä­pi­toon.

  Ko­ko alan odo­te­taan si­tou­tu­van toi­min­ta­ta­poi­hin, jot­ka vä­hen­tä­vät ra­ken­ta­mi­sen laa­tu­vir­hei­tä ja edis­tä­vät ter­veel­li­sen ra­ken­nuk­sen syn­ty­mis­tä. Tar­koi­tuk­se­na ei ole li­sä­tä by­ro­kra­ti­aa vaan yh­des­sä pa­ran­taa toi­min­ta­kult­tuu­ria.

  Toi­min­ta­mal­lia ovat ke­hit­tä­neet ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö, Ou­lun ja pää­kau­pun­ki­seu­dun ra­ken­nus­val­von­nat, Ra­ken­nus­tar­kas­tusyh­dis­tys RTY, Ra­ken­nus­teol­li­suus RT, SKOL, RAKLI ja Ra­ken­ta­mi­sen Laa­tu RA­LA.

  15.3.2017 allekirjoitettu sitoumus

  Li­sä­tie­dot:
  Juho Kess, RAKLI, projektipäällikkö, puh. 050 534 3955
  Pek­ka Sep­pä­lä, RTY:n joh­to­kun­nan jä­sen, pek­ka.​seppala@​ouka.​fi, puh. 044 7032 721
  Sa­mi Saa­ri, Ra­ken­ta­mi­sen Laa­tu RA­LA, asian­tun­ti­ja, sa­mi.​saari@​rala.​fi, puh. 050 300 9199
  Ja­ni Kemp­pai­nen, Ra­ken­nus­teol­li­suus RT, asia­mies, ja­ni.​kem​ppai​nen@​rak​ennu​steo​llis​uus.​fi, puh. 040 541 8090