RAKLIn toimintamallikuvaus

Johtoryhmä- ja toimikuntaverkosto

RAKLIn johtoryhmä- ja toimikuntaverkosto tarjoaa liiton jäsenille ajankohtaisimman tiedon alalta sekä erinomaisen mahdollisuuden alan kehittämiseen ja keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Jokainen johtoryhmä ja toimikunta määrittelee toimintansa painopistealueet ja tavoitteet sekä laatii kaksivuotisen toimintasuunnitelman RAKLIn hallituksen hyväksyttäväksi. Toimialajohtoryhmien ja toimikuntien toimintaa ohjaavat RAKLIn strategia ja hallituksen linjaukset.

Toimikunta- ja toimialaverkosto tarjoaa

  • henkilökohtaisen verkottumis- ja vuorovaikutusfoorumin
  • ajankohtaista ja tulevaisuutta ennakoivaa tietoa hyödynnettäväksi omassa työssä
  • mahdollisuuden vaikuttaa alan toimintaympäristöön
  • puitteet alan toiminnan ja oman osaamisen kehittämiselle

Johtoryhmät

Asunnot-johtoryhmän päätavoite on kysyntää vastaavan vuokra-asuntotarjonnan aikaansaaminen vaikuttamalla toimintaedellytyksiin ja kehittämällä toimintatapoja. Tuemme asuntokannan parempaa ylläpitoa ja vaikutamme monipuolisen vuokra-asuntokannan turvaamiseen. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on edunvalvonta. Kehitämme myös vuokra-asumisen imagoa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi teemme töitä Asunnot-johtoryhmässä, jossa on mukana asuntorakennuttajia, -omistajia ja –sijoittajia.

Johtoryhmän sihteerit: Aija Tasa ja Kimmo Kurunmäki

Toimitilat-johtoryhmän tavoitteena on, että kiinteistö- ja tilapalvelumarkkinat toimivat tehokkaasti. Painopisteitä ovat tilastrategiset kysymykset sekä muutostrendit ja niiden vaikutukset toimitilajohtamiseen ja tilakonsepteihin. Työskentelemme sen eteen, että toimitilat tukevat käyttäjien liiketoimintaa ja ovat houkuttelevia sijoituskohteita. Toimitilat-johtoryhmä yhdistää tiloja käyttävät yritykset, toimitilajohtamista tekevät yritykset sekä toimitilojen omistajat, sijoittajat, kehittäjät ja julkisen sektorin toimijat.

Johtoryhmän sihteerit: Mikko Östring ja Anssi Salonen

Yhdyskunta ja infra -johtoryhmä edistää yhdyskuntien kokonaisvaltaista kehittämistä. Lisäämme tietoisuutta yhdyskuntien ja infran roolista yhteiskunnan palveluverkoston keskeisenä osana sekä yhdyskuntien toimivuuden merkityksestä elinympäristön laadulle. Tavoitteena on sujuva arki sekä resurssitehokas ja laadukas rakennettu ympäristö. Työskentelemme alan osaamisen ja houkuttelevuuden kehittämiseksi. Johtoryhmätyöskentely liittyy esimerkiksi kaupunki- ja aluekehitykseen, maankäytön suunnitteluun (myös MALPE-näkökulma), liikennemuotoihin ja -järjestelmiin sekä infra-osaamisen turvaamiseen. Yhdyskunta ja infra –johtoryhmä yhdistää valtiolla, kunnissa ja yksityisellä sektorilla maankäytön ja yhdyskuntakehityksen parissa työskenteleviä.

Johtoryhmän sihteerit: Kimmo Kurunmäki ja Anssi Salonen

Toimikunnat

Käyttö ja ylläpito -toimikunta edistää kiinteistön käyttäjien tavoitteiden toteutumista. Pääpaino on kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden hankinnan käytäntöjen kehittämisessä. Näkökulmia ovat muun muassa elinkaarimallilla tehtävät hankinnat, sopimuskannusteet, mittarit, laatu ja tuottavuuden parantaminen.

Sihteerit: Juho Kess ja Mikko Somersalmi

Rakennuttaminen-toimikunta edistää rakennuttamisen hyviä toimintatapoja, ammattitaitoa ja rakentamisen laatua sekä kehittää alaa ja sen tiedonhallintaa. Keskeisiä teemoja ovat hankkeiden johtaminen, alan pelisäännöt, sopimusehdot, toiminta- ja asiakirjamallit, lainvalmisteluun osallistuminen, markkinoiden ja kilpailun toimivuus sekä toimijoiden yhteistoiminta. Toimintamme kattaa koko rakennetun ympäristön: asunnot, toimitilat ja infrastruktuurin.

Sihteerit: Mikko Somersalmi ja Aija Tasa

Sijoittaminen-toimikunnan tehtävänä on kehittää kiinteistösijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden liiketoimintaympäristöä vastaamaan tuloksellisen ja kestävän kiinteistösijoitustoiminnan vaatimuksia. Toimikunta seuraa markkinoiden kehitystä, vaikuttaa säädösympäristön muutoksiin sekä kehittää alan toimintatapoja, pelisääntöjä ja markkinoiden läpinäkyvyyttä. Toiminta kattaa kaikki kiinteistösektorit ja infrastruktuurin sekä kaikki kiinteistösijoitus- ja rahoitusinstrumentit.

Sihteerit: Anssi Salonen ja Johanna Aho
Asiantuntija: toimitusjohtaja Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto Oy