RAKLIn tavoitteet vuosille 2018-2020

Painopiste

Tavoitteet

Tilaa muuttuville tarpeille
 • Kaupunkeja ja kaupunkiseutuja uudistetaan rohkeasti ja tehokkaasti julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä. Polarisaation vaikutuksia ratkaistaan kestävästi.
 • Asuntojen ja muiden tilojen tarjontaa parannetaan vastaamaan kysyntää.Tyhjiin ja tyhjeneviin tiloihin etsitään yhteistyössä tarpeita
 • Asukkaille tarjotaan heidän elämäntilanteitaan vastaavia koteja ja asumisen palveluita
 • Toimitila on palvelu, joka edistää käyttäjän liiketoimintaa, parantaa organisaatioiden suorituskykyä ja työntekijöiden hyvinvointia
 • Maankäyttöä, asumista, liikennettä sekä palveluita ja elinkeinoja yhteensovittava kokonaisajattelu on kaikilla tasoilla vakiintunut toimintatapa
Tilaa mahdollistavalla sääntelyllä
 • Sääntely mahdollistaa investoinnit, ei estä korjausrakentamista ja edesauttaa asukkaiden ja käyttäjien tarpeita vastaavien tilojen tuottamista
 • Sääntely sekä siihen liittyvät menettelytavat ja tulkinnat ovat yhdenmukaisia ja kokonaisvaikutukset huomioon ottavia
 • Kaavoitus-, lupa- ja valitusmenettelyt ovat sujuvia, myös käyttötarkoituksenmuutoksissa ja –laajennuksissa
 • Asumisen tukijärjestelmät edesauttavat laajasti asuntotarjonnan kehittämistä ja lisäämistä
 • Kiinteistöihin kohdistuvan kokonaisverorasituksen kasvu on pysäytetty, eikä päätöksiä esimerkiksi kiinteistöverosta tehdä irrallisina
Tilaa laadulle ja tuottavuudelle
 • Rakentaminen ja ylläpito on palvelua, jolla vastataan tehokkaasti ja virheettömästi asiakkaan tarpeisiin
 • Rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat toimivat tiiviissä yhteistyössä ja vastuu lopputuloksesta jakaantuu tarkoituksenmukaisesti osapuolten kesken
 • Ammattimaisten omistajien ja tilaajien hankinta- ja ohjausmallit johtavat koko elinkaaren ajan taloudellisesti ja ekologisesti kestäviin ratkaisuihin sekä rakentamisessa että ylläpidossa
 • Tuottavuutta, laatua ja käytettävyyttä parannetaan merkittävästi hyödyntämällä lean-periaatteita ja digitaalista tietoa
Tilaa uudistumiselle ja digitalisaatiolle
 • Murrosten systemaattinen seuraaminen ja niihin vastaaminen on alan yleinen käytäntö, johon RAKLI tarjoaa välineitä
 • Digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia tunnistetaan ja hyödynnetään aktiivisesti ekosysteemeissä
 • Kehittyvät ansaintalogiikat ja alustatalous uudistavat liiketoimintamalleja ja luovat kasvua
 • Tieto virtaa digitaalisesti ja sitä hyödynnetään monipuolisesti ja tehokkaasti yhdyskuntasuunnittelussa, rakentamisessa, ylläpidossa ja käytössä
 • Kokeiluja ja kansainvälisiä esimerkkejä hyödynnetään rohkeasti ja yli perinteisten toimialarajojen
Tilaa ammattimaiselle kiinteistöomistukselle
 • Kiinteistöinvestointien ja omistamisen sekä pääoman tuottavuuden yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään
 • Ammattimaisen kiinteistönomistuksen laajeneminen luo kasvua, kilpailukykyä ja hyvinvointia
 • Monipuoliset rahoitus-, hallinta- ja toimintamallit mahdollistavat toimivat markkinat ja tapauskohtaisesti parhaat ratkaisut
 • Kansainvälistyvä ja kehittyvä kiinteistömarkkina tuo Suomeen uusia investointeja ja hyviä palveluja
 • Kiinteistönomistajat pystyvät organisaationsa ja henkilöstönsä osaamisella vastaamaan muuttuviin asiakastarpeisiin, digihaasteisiin ja kansainvälisyyteen

Taustatietoa RAKLIn strategisista valinnoista

RAKLIn missio, arvot ja toiminnan kivijalka