• fi
 • en
 • Rakennuttajat työturvallisuuden edistäjinä

  Rakennusalan työturvallisuuden eteen on viimeisen kymmenen vuoden ajan tehty paljon. Rakennuttajat ovat kiinnittäneet huomiota erityisesti työmaiden TR-mittausten toteuttamiseen osana ennakoivaa työturvallisuutta. Edistyneemmät tahot ovat linkittäneet työturvallisuuden mittareita esimerkiksi vastuullisuusraportteihinsa.

  Työturvallisuuden parantamiseen tähtäävää ohjeistusta on tuotettu myös RAKLIn ja Rakennustiedon toimesta. Vielä on kuitenkin työtä tehtävänä työturvallisuuden parantamisen eteen, jos verrataan rakennusalan työturvallisuutta tapaturmamittareiden kautta muihin aloihin.

  Tuottavuuden näkökulmasta rakentamista verrataan paljon telakkateollisuuteen. Alalta pyritään hakemaan oppia siitä, miten laivojen rakentamisessa leanin oppeja hyödyntäen on järjestetty alihankintaketjut ja tahtiaikatuotanto – myös työturvallisuuden näkökulmasta.

  Tilastoja työtapaturmista ja ammattitaudeista ylläpitävä tapaturmavakuutuskeskuksen viimeisimpien vahvistettujen lukujen mukaan telakkateollisuuden työpaikkatapaturmataajuus oli vuonna 2016 42, kun rakennusalan luokan vastaava lukema oli 62. Vuoden 2017 lukujen ennakkotietojen perusteella rakennusalan vertailuluku vakuutuskorvauksia vaatineesta tapaturmasta miljoonaa työtuntia kohden on 61. Vastaavasti voidaan todeta, että ylipäänsä teollisuuden piirissä tapaturmataajuus on vielä paljon pienempi ollen kaksi vuotta sitten 33.

  Syitä alojen keskinäisen vertailun ontumiselle voidaan aina keksiä. Voi kuitenkin kysyä, näkyykö noissa telakkateollisuuden luvuissa rakennusalaa pidemmälle viety tuottavuuskehitys. Periaatteessa työturvallisuuden pitäisi parantua tuottavuuden parantuessa, kun työvaiheet ja prosessit ovat pidemmälle mietittyjä ja vakioituja. Samalla tavalla ajatellen voi kytkeä työturvallisuutta, tuottavuutta ja laatua yhteen. Esimerkiksi rakentamisen laadun osalta paljon nostetaan esille ajan riittävyyttä. Parempi prosessien suunnittelu johtaa parempaan tuottavuuteen sekä aikataulunhallintaan ja lähtökohtaisesti selkeämpien kokonaisuuksien kautta myös parempaan työturvallisuuteen.

  Rakennusala samoin kuin moni muukin ala Suomessa käyttää tapaturmataajuuden mittarina kaikkia tapaturmia kuvaavaa lukua enemmän LTA-tapaturmataajuusmääritelmää. Tuossa mittarissa tapaturmaksi luokitellaan sellaiset onnettomuudet, jotka vaativat yli päivän poissaoloa työstä. Rakennusteollisuuden tilastoinnin mukaan tuon mittarin toteutumat ovat viimeisen viiden vuoden aikana jämähtäneet noin 20 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti tasolle. Nykyinen rakentamisen huippusuhdanne tietysti osaltaan myös haastaa työturvallisuuskehitystä.

  Selvästi kuitenkin hankkeiden sisäisestä laatuajattelusta ja paremmasta yhteistyöstä kumpuavia lisätoimia tarvitaan, jotta tapaturmilta vältytään. Päävastuu työturvallisuuden kulttuurin ja puitteiden edistämisessä on ehdottomasti työnantajilla eli rakennustyömaiden tapauksessa urakoitsijoilla. Tilaajat voivat kuitenkin tukea urakoitsijoiden turvallisuustyötä erilaisin keinoin.

  RAKLI ja sen hallitus ovatkin päätyneet suosittelemaan seuraavia toimenpiteitä rakennuttajille. RAKLI suosittelee, että:

  1. tilaajat vaatisivat hankkeissa TR-mittausten rinnalla tapaturmataajuusmittarin käyttöönottoa ja seurantaa,
  2. työturvallisuus linkitettäisiin rakennushankkeiden onnistumisen mittareihin,
  3. rakentamisen työturvallisuus linkitettäisiin tilaajien vastuullisuusraportointiin.

  Työturvallisuuden avainlukujen läpinäkyvyyden kautta luodaan kulttuuria, jossa työturvallisuudesta tulee entistä enemmän osa hankkeiden sisäistettyä laatua. Laatua, tuottavuutta ja parempaa työturvallisuutta samassa paketissa.

  Teksti on julkaistu 24.8.2018 Rakennuslehdessä.

  RAKLIn tiedote 24.8.2018: RAKLI suosittelee toimenpiteitä työturvallisuuden edistämiseksi