• fi
 • en
 • Opinnäytetyö: ESG kiinteistöjohtamisen sopimuksissa

  Olin keväällä 2022 yhteydessä Rakliin tiedustellakseni, olisiko heillä intressiä tehdä yhteistyötä opinnäytetyön tiimoilta kiinteistöjohtamiseen ja oikeudelliseen osaamiseen syventyneen tradenomiopiskelijan kanssa. Ilokseni sain erittäin nopean myönteisen vastauksen ja kirsikaksi kakun päälle täydellisesti kiinnostuksen kohteisiini uppoavan aiheen: ESG kiinteistöjohtamisen sopimuksissa.

  ESG-termi eli ympäristöllinen, sosiaalinen ja hallinnollinen vastuullisuus organisaatioiden toiminnassa ei ollut minulle ennestään tuttu. Se on kuitenkin noussut viime vuosikymmenen aikana tarkastelun kohteeksi, sillä kiinteistöjohtamisen kannalta kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat tärkeässä roolissa muun muassa sijoittajien ja markkinoiden näkökulmasta. Kansallinen lainsäädäntö ja Euroopan unionin taksonomia ovat myös tiukentaneet organisaatioiden ESG-vastuullisuusraportointivelvollisuuksia opinnäytetyön tekemisen aikana, mikä teki aiheesta hyvin ajankohtaisen.

  Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä käytiin läpi kiinteistöjohtamisen aihealuetta ja syvennyttiin merkittävimpiin kiinteistöalan standardi- ja sertifiointijärjestelmiin, sopimusoikeuden yleisiin oppeihin sekä kansalliseen lainsäädäntöön ja EU-oikeuteen ESG-vastuullisuuskokonaisuuden kannalta merkittävimmin osin. Yhdessä Raklin kanssa päätimme tutkimuskysymykset:

  • minkälaisia kiinteistöjohtamisen sopimuksia erilaissa organisaatioissa on jo käytössä
  • millaisia niistä voisi mahdollisesti kehittää tulevaisuudessa
  • minkälaisia ESG:n ja sen standardien elementtejä kiinteistöjohtamisen sopimuksiin on mahdollisesti tuotu
  • millä tavalla ne on määritelty, ja miten hyvin ne ovat pitäneet sopimusoikeudellisesta näkökulmasta.


  Vastuullisuusehtojen sopimukseen viemisen hyödyt, haitat, uhat ja mahdollisuudet

  Aineisto tutkimuskysymyksiin kerättiin kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimusmenetelmällä ja toteutettiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla, joita oli neljä kappaletta. Asiantuntijahaastattelujen avulla selvitettiin näkemyksiä käytettäviin sopimusmalliasiakirjoihin, ESG-näkökulman taustatekijöihin ja sen erilaisiin elementteihin sopimuksissa, ESG:n ehdottomuuteen, kannusteisiin ja sopimusehtojen täyttämiseen sekä tulevaisuuden kehitysehdotuksiin.

  Haastatteluista nousi tällaisia näkökulmia:

  ”Tarvitaan konkretiaa, mittaamista ja mittareita, jotta vastuullisuutta voidaan myös todentaa.”
  ”Pakko pakottaa asioita muuttumaan nopeammin.”
  ”Jatkossa koko ESG:n huomioiminen nousee kysynnän paineen kautta merkittäväksi kilpailuvaltiksi.”
  EU-taksonomian monitulkintaisuuden ongelma: ”Suomessa laskenta ja tavoitteet ovat korkeatasoisia ja tarkkoja sekä sääntely tiukasti tulkittua, mikä voisi olla hyvä asia, jos se ei heikentäisi ulkomaisten sijoittajien kiinnostusta suomalaista kiinteistösektoria kohtaan.”

  Suoritetuilla haastatteluilla saavutettiin tutkimustulokset, joista vastuullisuusehtojen sopimukseen viemiseen liittyvät seikat analysoitiin SWOT-nelikenttäanalyysin avulla. Tuloksien perusteella vastuullisuusehtojen lisääminen kiinteistöalan sopimuksiin tuottanee enemmän hyötyä, vaikka sen ohella ilmenee myös haasteita muun muassa EU-taksonomian ja yritysten tasavertaisuuden näkökulmasta.

  Toimeksiantajayhteistyö antaa arvokasta kosketuspintaa aitoihin työelämän kysymyksiin

  Johtuen pienestä otannasta, vastauksista tutkimuskysymyksiin ei voi tehdä yleistäviä johtopäätöksiä. Siitä huolimatta toimeksiantajalle tulokset olivat arvokkaita jäsenistön toimintaympäristön ymmärtämistä ja tämän kehitystarpeiden tunnistamista varten. Lisäksi työ tarjoaa hyödyllistä substanssiosaamista muille aiheesta kiinnostuneille tai sitä toiminnassaan tarvitseville.

  Yhteistyö Raklin kanssa oli avointa ja välitöntä, mistä haluan esittää vilpittömät kiitokset toimeksiantajan edustajille Juho Kessille, Mikko Somersalmelle ja koko Raklin Käyttö ja ylläpito -johtoryhmälle opinnäytetyöni mahdollistamisesta sekä kannustavasta ilmapiiristä.

  Lisäksi haluan osoittaa kiitokseni asiantunteville haastateltaville mielenkiintoisista keskusteluista ja kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Tämä tarjosi opinnäytetyölle ajankohtaisen, selkeän ja monipuolisen käsityksen kiinteistöalan ja ESG-kokonaisuuden nykyhetkestä sekä näiden tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksista sopimusoikeudellisesta näkökulmasta.

  Tutustu opinnäytetyöhön:
  ESG kiinteistöjohtamisen sopimuksissa