• fi
 • en
 • RAKLIn hallitus myönsi tutkimusrahoitusta kiinteistöalaa uudistavaan tutkimukseen

  19.12.2018

  RAKLI päätti tukea tänä vuonna kahta väitöskirjatutkimuksellaan kiinteistöalaa edistävää tutkijaa. Apurahan saajat olivat DI, VTM Pauliina Krigsholm Maamittauslaitoksesta sekä DI Niina Leskinen Aalto-yliopistosta.

  RAKLI tukee vuosittain akateemista tutkimusta, joka on vahvasti kytketty kiinteistöalan käytännön toimijoihin, kiinteistömarkkinoiden toimintaan tai niitä koskevaan kansainväliseen kehitykseen. Lisäksi hankkeiden tulee kehittää kiinteistösijoittamisen ja kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja toimintatapoja. Tänä vuonna painotimme erityisesti RAKLIn strategian perusteella uudistumista ja digitalisuutta edistävää toimintaa. Tutkimuksien tuloksia tullaan levittämään laajasti RAKLIn toiminnassa.

  Pauliina Krigsholm työskentelee tutkijana Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa ja väitöskirjatutkimus on osa laajempaa Maanmittauslaitoksen, Aalto-yliopiston ja Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Katasteri 2035 -tutkimusprojektia. Maailman muuttuessa myös paikkaan sidottua tietoa sisältävien rekisterien rooli on muutoksen alla ja esimerkiksi automatisoitu liikenne, älykkäät kaupunkirakenteet ja kolmiulotteinen maankäytön suunnittelu vaativat kaikki toimiakseen korkea-laatuisia paikkatietoaineistoja ja tietoa maahan kohdistuvista oikeuksista ja rajoituksista. Lisäksi on odotettavissa, että tarve eri rekisterien ja paikkatietojen yhteentoimivuudelle korostuu entisestään tulevaisuudessa.

  Katasterijärjestelmään nykyisessä muodossaan liittyviä rekistereitä ovat kiinteistörekisteri eli katasteri ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri eli kiinteistökirja. Ne kuvaavat todellista, vallitsevaa kiinteistöjaotusta ja olemassa olevia oikeuksia ja niihin rekisteröidään tietoja maasta, maahan kohdistuvista oikeuksista ja oikeuksia käyttävistä henkilöistä. Katasterijärjestelmä suojelee kiinteää omaisuutta, toimii vakuus- ja luotonantojärjestelmän perustana, edistää osaltaan kiinteistörakenteeseen liittyvien muutosten toteuttamista, parantaa kaupunkisuunnittelun lähtökohtia sekä infra-struktuurin kehitystä ja ympäristöseurantaa.
  Projektissa tuotetaan tietoa katasterijärjestelmään liittyvän strategisen päätöksenteon tueksi. Tavoitteena on pystyä rakentamaan tuloksia hyödyntäen selkeä visio Suomen katasterijärjestelmälle vuonna 2035. Tuloksia on odotettavissa vuoden 2019 aikana.

  Niina Leskisen väitöskirja tulee käsittelemään kiinteistökohtaisten energiajärjestelmien arvonmääritystä kiinteistösijoitusten näkökulmasta sekä uuden arvonmääräytymislogiikan synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. Tutkimuksen tavoitteena on yhdistää kiinteistö- ja energiateollisuuden osaamista ja auttaa toimialoja ymmärtämään kiinteistökohtaisten energiajärjestelmien arvonmääräytymisperusteet. Väitöskirjantarkoituksena on tutkia, voidaanko kiinteistökohtaiset energiantuotantojärjestelmät riski-tuotto–profiilin näkökulmasta nähdä osana kiinteistöä, kuten muutkin pysyvät rakennuskomponentit, ja siten määrittää niiden arvo sen perusteella, millainen vaikutus niillä on kiinteistön kassavirtaan. Nykyisin kiinteistökohtaiset energiajärjestelmät arvioidaan usein erillisinä investointeina, mikä saattaa jossain tapauksissa johtaa negatiiviseen investointipäätökseen. Mikäli kiinteistökohtaisten energiainvestointien taloudellisen kannattavuuden arvioinnissa hyödynnettäisiin kiinteistötalouden laskentamenetelmiä, niiden arvoon vaikuttaisi merkittävästi kiinteistön sijainti tuottovaatimuksen kautta. Sijainnin vaikutus ja kiinteistösijoittajalle kustannusten tai tuottovaatimuksen laskun vuoksi syntyvä arvo on nykyisissä laskentamalleissa jätetty kokonaan huomiotta, millä on olennainen vaikutus kannattavuuteen. Tutkimuksella voi siis olla mullistava vaikutus siihen, miten paikallisen energiantuotannon taloudellista kannattavuutta arvioidaan ja miten kannattavana se nähdään.