RAKLI ja Rakennusteollisuus RT torjuvat harmaan talouden mahdollisuuksia

02.11.11

Harmaan talouden suomalaiselle yhteiskunnalle aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat merkittäviä. Yksinomaan rakennusalalla arvioidaan vahinkojen olevan noin 500 miljoonaa euroa. Rakennusalan järjestöjen, yritysten ja viranomaisten yhteisin toimenpitein on harmaata taloutta vastaan taisteltu jo vuosikausia. Työn tärkeys korostuu rakennusalan laskevassa suhdannetilanteessa, jolloin talousrikollisuus usein lisääntyy ja rehellisten yritysten asema ja terve kilpailu vaikeutuvat.

RAKLI ry:n jäsenet ovat ottaneet sopimusehdoissaan käyttöön toimenpiteitä, joilla kavennetaan talousrikollisten mahdollisuutta toimia rakennusalalla. Sopimusehdoissa rajoitetaan aliurakoiden ketjuttamista, edellytetään kaikkien urakoitsijoiden hyväksyttämistä tilaajalla sekä kiinnitetään erityistä huomiota henkilötunnisteen käyttöön ja työskentelyyn normaalien työaikojen ulkopuolella.

Rakennusteollisuus RT:n jäsenet haluavat kitkeä harmaata taloutta, se vääristää kilpailua ja torjuntatoimenpiteet kasaantuvat rehellisille toimijoille. RT jäsenliikkeineen on vuosia vapaaehtoisesti tehnyt ja edesauttanut toimenpiteitä talousrikollisuuden torjumiseksi, joita ovat muun muassa ilmoitukset verottajalle ja alan itsensä kehittämä tilaajavastuu.fi-palvelu. Suunnitellut uudet torjuntakeinot ovat oikeansuuntaisia; valvontaa, yhteistoimintaa ja kiinnijäämisriskiä on lisättävä.

Reilu vuosi sitten voimaan tulleen käännetyn arvolisäveron käyttöönoton lisäksi on kaikille rakennustyömailla työskenteleville tulossa vuoden 2012 aikana käyttöön veronumero, joka on edellytyksenä kulkuluvan myöntämiselle. Veronumero on oltava näkyvissä kuvallisessa henkilötunnisteessa.

Järjestöt ovat mukana lainsäädäntötyössä valmistelemassa uusia keinoja talousrikollisuuden torjumiseksi. Näitä ovat mm. tilaajan ja urakoitsijoiden urakkatietojen ilmoitusvelvollisuus verottajalle sekä tilaajavastuulakiin tehtävät muutokset, joita ovat mm. vakiintuneen yrityksen statuksen poistuminen tilaajavastuulain mukaisen tietojen hankinnan osalta sekä seuraamusmaksujen korottaminen.

Tunnista talousrikollisuus

Rehellinen yrittäminen on yritystoiminnan kulmakiviä Suomessa. Harmaa talous on sen kallis vastakohta. Rakentamispalveluiden tilaajille on koottu nyt yksiin kansiin ohjeet siihen, miten tunnistaa ja välttää hämäräyrittäjät. Rakenna reilusti! -opas on suunnattu niin taloyhtiöille, isännöitsijöille, rakennuttajille kuin pääurakoitsijoillekin. Tavoitteena on torjua harmaata taloutta ja talousrikollisuutta. Netistä maksutta ladattavan oppaan julkaisijoina ovat Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA sekä Tilaajavastuu.fi-palvelu.

Myös eri yritykset ovat tuottaneet toimintaohjeita talousrikollisuuden torjumiseksi. Senaatti-kiinteistöt on tarttunut ongelmaan ja ottaa käyttöön monipuolisen keinovalikoiman sanktioineen talousrikollisuuden torjuntaan.

2.11.2011 julkaistun uuden toimintaohjeistuksen mukaan Senaatti-kiinteistöt vaatii edelleen tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta urakoitsijoilta, mutta tehostaa valvontaa ja yhteistyötä viranomaisten kanssa. Urakoitsijoilta vaaditaan RALA-pätevyys tai vastaava selvitys. Uutena toimintatapana on rajoittaa urakoiden ketjuttaminen kolmeen yritykseen ja ketjutietojen ilmoittaminen Senaatti-kiinteistöille. Senaatti-kiinteistöt edellyttää edelleen lakisääteisten kuvallisten henkilötunnisteiden ehdotonta käyttöä työmaalla ja tehostaa niiden käytön valvontaa.

Lisätietoja:
tekninen johtaja Ilpo Peltonen, RAKLI, 040 551 9404
johtaja Esko Kangaskoski, Senaatti-kiinteistöt, 0205 811 550
aluepäällikkö Jari Lehtonen, Talonrakennusteollisuus ry, 050 911 6788

Rakenna reilusti! -opas