Suurille yrityksille energiakatselmusvelvoitteita

16.12.14

Eduskunnan 15.12.2014 hyväksymässä energiatehokkuuslaissa säädetään suurille yrityksille energiakatselmusvelvoite. Energiatehokkuuslaki ja suurten yritysten energiakatselmuksiin liittyvät asetukset ovat tulossa voimaan tammikuussa 2015.

Työ- ja elinkenoministeriön ja Energiaviraston 12.12.2014 järjestämä infotilaisuus toi runsaasti lisävaloa energiakatselmusvelvoitteen käytännön vaikutuksiin. Säädösvalmistelun tavoitteena on selvästi ollut se, että energiatehokkuusdirektiivin vaatimukset voitaisiin täyttää käytännön kannalta mahdollisimman järkevällä tavalla. Energiakatselmusvelvoitteen täyttäminen ensi vuonna tulee silti olemaan erittäin haasteellista. Katselmusvelvoitteet on saatava täytettyä ensimmäisen kerran jo 5.12.2015 mennessä ja jatkossa neljän vuoden välein. Velvoitteiden arvioidaan koskevan Suomessa noin 5600 yritystä.

Suuriksi yrityksiksi luokitellaan kaikki ne suomalaiset yritykset ja konsernit, joiden palveluksessa on yli 250 henkilöä mukaan lukien niin Suomessa kuin muissakin maissa omistetut yhtiöt. Suuriksi yrityksiksi luokitellaan myös ne joiden vuosiliikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja tase yli 43 miljoonaa euroa. Lisäselvyyttä kaivataan vielä siltä osin miten säädökset koskevat muun muassa kiinteistörahastoja, säätiöitä ja julkisen sektorin liikelaitoksia.

Yrityksen energiakatselmus ja kohdekatselmukset

Suurten yritysten energiakatselmus muodostuu yrityksen energiakatselmuksesta ja siihen sisältyvistä kohdekatselmuksista. Suurten yritysten energiakatselmusten vastuuhenkilöiltä edellytetään säädösten mukainen ammatillinen koulutus tai koulutuksen korvaava työkokemus sekä erityiskoulutuksen suorittaminen ja rekisteröityminen. Energiavirasto aloittaa ensi vuoden alussa yhteistyössä Motivan kanssa yhden päivän mittaisten koulutus- ja koetilaisuuksien järjestämisen. Nykyiset Motiva Oy:n kohdekatselmuksiin liittyvät pätevyydet ovat voimassa lain tarkoittamina yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilöpätevyyksinä 31.12.2016 saakka.

Kohdekatselmukset ovat voimassa neljä vuotta. Tämä koskee myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä kohdekatselmuksia. Kohdekatselmuksista on raportoitava Energiavirastolle. Motivan järjestelmään raportoidut katselmukset on tavoite siirtää Energiaviraston rekisteriin. Niitä ei tarvitse toimittaa uudelleen Energiavirastolle, vaan riittää, että niistä on maininta yrityksen energiakatselmusraportissa. Suurten yritysten energiakatselmukseen sisältyvien kohdekatselmusten tekijöille ei säädetä erityisiä pätevyysvaatimuksia.

Vaatimukset voi täyttää energiatehokkuussopimusten puitteissa

Suuret yritykset vapautuvat pakollisista energiakatselmuksista, jos niillä on käytössä sertifioitu ISO 50 001 energianhallintajärjestelmä tai sertifioitu ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmä ja sen lisäksi sertifioitu ETJ+ -energiatehokkuusjärjestelmä.

Yrityksen katsotaan täyttävän vaatimukset suurten yrityksen energiakatselmuksesta, kun yritys osallistuu vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimusjärjestelmään ja sillä on käytössään energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+, johon sisältyy energiatehokkuuslaissa ja sen nojalla säädettyjen vähimmäisvaatimusten mukainen yrityksen energiakatselmus. Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen kuuluvissa VAETS- ja TETS-toimenpideohjelmissa mukana olevat yritykset voivat täyttää suurten yritysten energiakatselmusvaatimukset päivittämällä energiatehokkuusjärjestelmänsä ETJ+:n mukaiseksi. Energiavirasto tulee valvomaan toimintaa pistokokein.

Suuret yritykset eivät voi enää jatkossa saada avustuksia katselmusten tekemiseen, mutta kylläkin katselmusten esiin tuomien investointien rahoittamiseen.

Lisätietoja aiheesta RAKLIssa antaa Erkki Aalto, erkki.aalto(at)rakli.fi, 040 564 8647.

Lisätietoa myös:

Suurten yritysten pakollinen energiakatselmus
www.energiavirasto.fi/suurten-yritysten-pakolliset-katselmukset
www.motiva.fi/toimialueet/energiakatselmustoiminta/pakollinen_suuren_yrityksen_energiakatselmus

Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus - Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma (VAETS)
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus - Toimitilojen toimenpideohjelma (TETS)